Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
E. KẾT LUẬN VÀ NHẬN XÉT.

E. KẾT LUẬN VÀ NHẬN XÉT.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo cáo thực tập



GVHD: Nguyễn Lệ Hà



quá xa khu trung tâm thành phố, thuận lợi cho họat động sản xuất cũng như việc

giao dịch buôn bán và phân phối sản phẩm.

Bộ máy tổ chức quản lý hoạt động đồng bộ từ ban giám đốc đến các phòng

ban chức năng, dẫn đến toàn bộ hoạt động của nhà máy cũng nhịp nhàng.

Họat động của nhà máy phong phú đa dạng từ giếc mổ gia công, phân phối

và chế biến thực phẩm gia súc. Sản phẩm của nhà máy cũng rất đa dạng về chủng

loại.

Nhà máy chế biến với 3 phân xưởng sản xuất: nguyên liệu, chế biến, đóng

gói với sản lượng 10 - 12 tấn/ngày. Bao gồm các chủng loại mặt hàng đa dạng:

xúc xích, chả lụa, giò thủ, nem giòn, tàu hũ, …

Nguồn nguyên liệu tự cấp nên đảm bảo chất lượng.

Khuyết điểm:

Nhà máy chư hoạt động hết công suất thiết kế, do đó hoạt động của nhà máy

chưa đạt hiệu quả kinh tế cao. Làm cho giá thành sản phẩm cao.

Tuy nhiên vẫn chưa được tự động hóa hồn tồn, mà vẫn còn cần đến sự giúp

đỡ của nhiều công nhân.

Phân xưởng giếc mổ chỉ hoạt động 1 dây chuyền giếc mổ gà nên bị hạn chế

về đa dạng nguồn nguyên liệu.

2. KẾT LUẬN

Để nhìn nhận, đánh giá và nắm rõ quy trình sản xuất xúc xích xơng khói trong

quy mô công nghiệp không phải dễ, cần phải học tập thêm nhiều và cần một

khoảng thời gian tương đối lớn. Sau khi thực tập và nhìn nhận dưới góc độ là một

sinh viên, chúng em nhận thấy rằng, việc chế biến tại phòng thí nghiệm và việc

đưa sản phẩm vào sản xuất là có sự khác biệt lớn. Tuy nhiên, những kiến thức và

thực hành tại trường cũng phần nào đáp ứng được trong quy trình sản xuất.

Dưới góc độ của một doanh nghiệp sản xuất chế biến thực phẩm, nhà máy chế

biến thịt CP hoàn toàn đáp ứng đầy đủ ba yêu cầu của một sản phẩm chất lượng:

an tồn tực phẩm, tính khả dụng và tính kinh tế. Nhà máy đã áp dụng HACCP vào



Trang 84



Báo cáo thực tập



GVHD: Nguyễn Lệ Hà



các công đọan chế biến để đảm bảo an tồn vệ sinh, đã đưa cơng nghệ vào qui

trình chế biến.

Nguồn nguyên liệu tự cung tự cấp nên đảm bảo chất lượng và số lượng cho

sản xuất. Nhà máy cũng ln có kế hoạch nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng

năng suất sản xuất, để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và đẩy mạnh thương hiệu, phát

triển ngày càng lớn mạnh.



TÀI LIỆU THAM KHẢO.

[1] Lê Ngọc Tú (chủ biên), La Văn Chứ, Đặng Thị Thu, Nguyễn Thị Thịnh, Bùi

Đức Hợi, Lê Dỗn Diên (2005), Hóa sinh cơng nghiệp, NXB Khoa học và kỹ

thuật, Hà Nội.

[2] Giáo trình hóa sinh thực phẩm (2007), Trường Đại học cơng nghiệp TP.HCM.



Trang 85



Báo cáo thực tập



GVHD: Nguyễn Lệ Hà



[3] Nguyễn Chí Linh (2007), Bài giảng phụ gia trong chế biến thực phẩm, Trường

cao đẳng cộng đồng Kiên Giang.

[4] Nguyễn Duy Thịnh (2004), Các chất phụ gia dùng trong sản xuất thực phẩm,

NXB Bách Khoa, Hà Nội.

[5] Giáo trình Phụ gia và Bao gói thực phẩm (2007), Trường Đại học cơng nghiệp

TP.HCM.

[6] Lê Văn Việt Mẫn (2001), Quy trình cơng nghệ sản xuất xúc xích tiệt trùng,

NXB ĐHBK TP.HCM.

[7] Giáo trình cơng nghệ chế biến súc sản, thủy sản (2009), Trường Đại học cơng

nghiệp TP.HCM.

[8] Trần Bích Lam (2008), Những biến đổi hóa sinh của thịt gia súc sau giết mổ,

Trường ĐHBK TP.HCM.

[9] Lê Bạch Tuyết và các cộng sự (1996), Các q trình cơng nghệ cơ bản trong

sản xuất thực phẩm, NXB Giáo Dục, trang 202-204.

[10] Nguyễn Thị Hiền (2003), Báo cáo semanar xúc xích.

[12] Các văn bản quy phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm – tập I (2005),

NXB Y học Hà Nội, trang 261-319.

[13] TS.Trần Văn Chương (2001), Công nghệ bảo quản chế biến sản phẩm chăn

ni và cá, NXB Văn hóa dân tộc.

[14] Kiều Hữu Ảnh (1999), Giáo trình vi sinh vật học cơng nghiệp, NXB Khoa

học và kỹ thuật, Hà Nội.

[15] Đảm bảo chất lượng và luật thực phẩm (2007), Trường Đại học Công nghiệp

TP.HCM.



Trang 86



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

E. KẾT LUẬN VÀ NHẬN XÉT.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×