Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
5 Reversible Spin-State Switching Involving a Structural Change of Fe(NCX)2(bpp)2 2(Benzene) (X = Se, BH3) Triggered by Sorption of Benzene Molecules [30]

5 Reversible Spin-State Switching Involving a Structural Change of Fe(NCX)2(bpp)2 2(Benzene) (X = Se, BH3) Triggered by Sorption of Benzene Molecules [30]

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

5 Reversible Spin-State Switching Involving a Structural Change of Fe(NCX)2(bpp)2 2(Benzene) (X = Se, BH3) Triggered by Sorption of Benzene Molecules [30]

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×