Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 3. Cơ cấu lao động trực tiếp và gián tiếp

Bảng 3. Cơ cấu lao động trực tiếp và gián tiếp

Tải bản đầy đủ - 0trang

Cụ thể:

Bảng 4. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị nhân lực của cơng ty A&M

STT

1

2

3Họ tênNămĐỗ Đình Việt

Đỗ Tuấn Anh

Đàm Thị Hương Lansinh

1980

1983

1989Giới tính

Nam

Nam

NữTrình độChức vụ chứcdanh

Cao học Trưởng phòng

Đại học

Phó phòng

Đại học

Nhân viên

( Nguồn : Phòng Nhân sự)Phân cơng nhiệm vụ:

Ơng Đỗ Đình Việt,Chức vụ : Trưởng phòng nhân sự có nhiệm vụ:

- Nắm bắt tình hình nhân sự của tồn cơng ty (biến động: tăng/giảm ; nhu

cầu nhân lực của cơng ty ; tình hình biến động nhân lực trên thị trường lao

đông…) để báo cáo, tham mưu với ban giám đốc nhằm đưa ra những kế hoạch

nhân lực kịp thời cho tổ chức.

- Hỗ trợ Giám đốc trong việc quản lý thông tin nhân lực, tình hình thực

hiện cơng việc của cán bộ cơng nhân viên trong tồn cơng ty( mức độ chấp hành

nội quy lao động của cơng ty, thành tích xuất sắc trong công việc, vi phạm kỷ

luật…) để báo cáo với lãnh đạo công ty nhằm đưa ra những biện pháp kịp thời.

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các vấn đề thuộc chức năng nhân

sự như: tuyển dụng, đào tạo & phát triển, quản lý tiền lương, thù lao phúc lợi

cho người lao động….

Ông Đỗ Tuấn Anh – Chức vụ: Phó phòng, có nhiệm vụ:

- Hỗ trợ Trưởng phòng tổ chức hành chính thực hiện các chức năng nhân

sự, xây dựng và triển khai thực hiện các chính sách nhân sự.

- Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng nhân sự về việc triển khai và thực

hiện các chức năng nhân sự, công tác quản lý và tổ chức nhân sự của tổ chức.

- Thực hiện một số chức năng khác mà Trưởng phòng tổ chức giao phó.

Bà Đàm Thị Lan Hương – Nhân viên phòng hành chính nhân sự, có

nhiệm vụ:

- Quản lý hồ sơ nhân sự của cán bộ công nhân viên trong công ty.

- Thực hiện chấm công và tính lương cho cán bộ cơng nhân viên trong

28cơng ty.

2.3. Quy trình tuyển dụng nhân lực của cơng ty CP Tư vấn Thieeys kế

và Xây dựng A&M.

Hiện nay, không phải công ty nào khi muốn tuyển dụng là cũng lựa chọn

được những người đáp ứng được nhu cầu của mình. Số ứng cử viên đôi khi

không bằng số người cần tuyển,hoặc những người được tuyển dụng lại không

phù hợp với doanh nghiệp nhưng doanh nghiệp vẫn phải lựa chọn. Vậy để tìm

kiếm, thu hút và tuyển chọn được nguồn nhân lực có hiệu quả,doanh nghiệp cần

phải biết nguồn cung cấp nhân sự khác nhau, áp dụng nhiều hình thức tuyển

dụng khác nhau và thực hiện quy trình tuyển dụng rõ ràng ,hiệu quả.Tuy nhiên

khơng phải mọi doanh nghiệp đều có quy trình tuyển dụng giống nhau,nhiều khi

trong một doanh nghiệp,tuyển dụng cho các vị trí khác nhau cũng có cách tuyển

dụng khác nhau.Sau đây là quy trình tuyển dụng nhân lực của công ty cổ phần

Tư vấn Thiết kế và Xây dựng A&M:

Bước 1: Xác định nhu cầu nhân lực

Xác định nhu cầu nhân lực là quá trình nghiên cứu thực trạng nhân lực

của tổ chức tại thời điểm hiện tại để đưa ra những chính sách, chiến lược,các

chương trình ,hoạt động nhằm đảm bảo cho tổ chức có đủ nhân lực với các

phẩm chất ,kỹ năng phù hợp để thực hiện cơng việc có năng suất, chất

lượng,hiệu quả cao -› đảm bảo hoàn thành tốt mục tiêu của doanh nghiệp.

Công tác xác định nhu cầu nhân lực của công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế

và Xây dựng A&MP được tiến hành như sau:

Phụ trách các bộ phận căn cứ vào:

1- Định hướng phát triển nhân lực của công ty ;

2- Kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty ;

3- Nhu cầu nhân lực của bộ phận, đơn vị .Từ đó xác định nhu cầu bổ

sung nhân lực gửi phòng Tổ chức hành chính theo biểu mẫu (BM/PVV/01).

Căn cứ vào nhu cầu bổ sung nhân lực của các bộ phận, đơn vị phòng Tổ

chức hành chính xem xét nguồn lực nội bộ .Nếu xét thấy nguồn lực nội bộ có thể

đáp ứng được thì tiến hành thực hiện đào tạo bổ sung hoặc sử dụng các hình

29thức sử dụng nhân lực như: luân chuyển, thuyên chuyển,đề bạt, bổ nhiệm….Nếu

nguồn lực nội bộ không đáp ứng hoặc các biện pháp sử dụng nhân lực của tổ

chức không hiệu quả thì Trưởng phòng Nhân sự chỉ đạo lập kế hoạch tuyển

dụng. Kế hoạch tuyển dụng phải thông qua các cấp lãnh đạo trong công ty(gồm:

xác định nhu cầu tuyển mộ, địa chỉ tuyển mộ, kinh phí tuyển mộ , các mục tiêu

tuyển mộ cụ thể, quy trình quảng cáo tuyển mộ) và được Giám đốc duyệt.Nếu

kế hoạch tuyển dụng được Giám đốc đồng ý thì phòng Tổ chức hành chính tiến

hành các hoạt động tuyển dụng .

Bước 2. Lập kế hoạch tuyển dụng

Việc lập kế hoạch tuyển dụng đóng vai trò hết sức quan trọng trong cơng

tác tuyển dụng, có thể nói nó đóng vai trò quyết định hiệu quả của q trình

tuyển dụng. Nếu tổ chức có một kế hoạch tuyển dụng rõ ràng, chi tiết, khoa học

và chuyên nghiệp thì cơng tác tuyển dụng sẽ đạt hiệu quả cao và ngược lại.

Việc lập kế hoạch tuyển dụng tại cơng ty A&M do Phó phòng Tổ chức

nhân sự ơng - Đỗ Tuấn Anh đảm nhiệm, dưới sự chỉ đạo của Trưởng phòng

Nhân sựu - ơng Đỗ Đình Việt.

Bản kế hoạch tuyển dụng bao gồm các nội dung cơ bản sau:

1.Nguồn tuyển dụng:

Công ty A&M luôn dành ưu tiên trước hết cơ hội cho nguồn trong tổ chức

nhằm kích thích tinh thần nỗ lực ,cố gắng của tập thể người lao động trong tồn

cơng ty; mặt khác đây cũng là cách tiết kiệm thời gian và chi phí một cách hiệu

quả cho việc đào tạo mới, đào tạo lại đối với nhân viên mới. Nếu nguồn lực nội

bộ không đáp ứng đủ nhu cầu thì Cơng ty tiến hành thu hút các nguồn bên ngoài

thị trường lao động.

2.Phương pháp tuyển dụng:

Các phương pháp tuyển dụng được công ty A&M sử dụng đó là nhận

tuyển dụng trực tuyến qua website; Bảng thông tin nội bộ. Thông báo qua

phương tiện thông tin đại chúng và thông qua trung tâm giớ thiệu việc làm

3.Thời gian tuyển dụng:

Thời gian tuyển dụng của công ty thường kéo dài từ 03 đến 06 tháng tùy

30thuộc vào vị trí tuyển dụng và lượng cunglao động trên thị trường.

4.Địa điểm tuyển dụng:

Đối tượng lao động của tổ chức bao gồm cả lao động có trình độ chun

mơn kỹ thuật và cả lao động phổ thơng . Do đó địa điểm tuyển dụng của tổ chức

bao gồm cả khu vực nông thôn và khu vực các trường Đại học, Cao đẳng; khu

công nghiệp dịch vụ. Vấn đề này phụ thuộc vào từng đợt tuyển dụng của tổ chức

cần loại lao động nào.

5.Kinh phí tuyển dụng:

Cũng như bất cứ tổ chức doanh nghiệp nào khác, kinh phí tuyển dụng

phải nằm trong khả năng tài chính cho phép.Tùy thuộc vào đối tượng lao động

cần tuyển và quy mô của đợt tuyển mà hoạch định chi phí cho tuyển dụng.

6.Hội đồng tuyển dụng:

Hội đồng tuyển dụng của Công ty A&M thường bao gồm:Đại diện ban

Giám đốc; Trưởng phòng tổ chức hành chính, Phó phòng tổ chức hành chính và

một số chun viên tuyển dụng giàu kinh nghiệm cuat công ty.

Bước 3. Tiến hành tuyển dụng

1. Chuẩn bị tuyển dụng:

Chuẩn bị tuyển dụng là một công tác không thể thiếu trước khi bắt đầu

một quá trình tuyển dụng.Để quá trình tuyển dụng diễn ra một cách sn sẻ và

đạt hiệu quả cao thì công tác chuẩn bị cho tuyển dụng phải được thực hiện một

cách cẩn thận và chu đáo.Đây là nhiệm vụ thuộc chức năng của phòng tổ chức

hành chính.

Trưởng phòng nhân sự Đỗ Đình Việt chịu trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ

các điều kiện cần thiết cho quá trình tuyển dụng: trình tự thủ tục, cơ sở vật

chất ,kinh phí…

Phó phòng Tổ chức hành chính ơng Đỗ Tuấn Anh chịu trách nhiệm xây

dựng kế hoạch tuyển dụng và thông báo tuyển dụng.

Trong đó, bản kế hoạch tuyển dụng gồm khá nhiều nội dung.Các nhóm

nội dung này được xây dựng càng cụ thể ,càng chi tiết càng tốt.Thông thường

nội dung cơ bản của bản kế hoạch tuyển dụng bao gồm:

31Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 3. Cơ cấu lao động trực tiếp và gián tiếp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×