Tải bản đầy đủ - 59 (trang)
Bài mới: THỜI Củng cố - Dặn dò: - Cuộc khởi nghóa Hai Bà Trưng do ai lãnh đạo?

Bài mới: THỜI Củng cố - Dặn dò: - Cuộc khởi nghóa Hai Bà Trưng do ai lãnh đạo?

Tải bản đầy đủ - 59trang

KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG Năm 40
I Mục đích - yêu cầu: 1.Kiến thức: HS biết
- Vì sao Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghóa? - Đây là cuộc khởi nghóa thắng lợi đầu tiên sau hơn 200 năm nước ta bò các triều đại phong kiến
phương Bắc đô hộ. 2.Kó năng:
- Tường thuật trên bản đồ diễn biến cuộc khởi nghóa. 3.Thái độ:
- Bồi dưỡng lòng tự hào về người anh hùng dân tộc và truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của nhân dân ta .
II Đồ dùng dạy học : - SGK
- Lược đồ cuộc khởi nghóa Hai Bà Trưng . - Phiếu học tập .
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

1. Khởi động: Hát 2. Bài cũ: Nước ta dưới ách


đô hộ của phong kiến phương Bắc - Nhân dân ta đã bò chính quyền đô hộ phương Bắc cai trò như thế nào? - HS trả lời
- Hãy kể tên các cuộc khởi nghóa của nhân dân ta? - GV nhận xét

3. Bài mới: THỜI


GI AN
HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Giới thiệu: Hoạt động1: Thảo luận nhóm
- Giải thích khái niệm quận Giao Chỉ : Thời nhà Hán đô hộ nước ta , vùng đất Bắc Bộ và Bắc
Trung Bộ chúng đặt là quận Giao Chỉ . - GV đưa vấn đề sau để các nhóm thảo luận
“Khi tìm nguyên nhân của cuộc khởi nghóa Hai Bà Trưng, có hai ý kiến sau:
+ Do nhân dân ta căm thù quân xâm lược, đặc biệt là Thái thú Tô Đònh.
+ Do Thi Sách, chồng của bà Trưng Trắc, bò Tô Đònh giết hại.
Theo em, ý kiến nào đúng? Tại sao? - GV hướng dẫn HS kết luận : Thi Sách bò giết hại
Các nhóm thảo luận, sau đó nêu kết quả
10
THỜI GI
AN HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
chỉ là cái cớ để cuộc khởi nghóa nổ ra , nguyên nhận sâu xa là do lòng yêu nước , căm thù giặc
của hai bà Hoạt động 2: Làm việc cá nhân
GV treo lược đồ . GV giải thích : Cuộc khởi nghóa Hai Bà Trưng
diễn ra trên phậm vi rất rộng , lược đồ chỉ phản ánh khu vực chính diễn ra cuộc khởi nghóa .
GV yêu cầu HS nêu lại diễn biến của cuộc khởi nghóa?
GV nhận xét. Hoạt động 3: Làm việc cả lớp
Khởi nghóa Hai Bà Trưng thắng lợi có ý nghóa gì ? GV chốt: Sau hơn 200 năm bò phong kiến nước
ngoài đô hộ, lần đầu tiên nhân dân ta giành được độc lập. Sự kiện đó chứng tỏ nhân dân ta vẫn duy
trì và phát huy được truyền thống bất khuất chống ngoại xâm.
HS quan sát lược đồ dựa vào nội dung của bài để tường thuật
lại diễn biến của cuộc khởi nghóa.
Cả lớp thảo luận để đi đến thống nhất.
- HS trả lời
4. Củng cố - Dặn dò: - Cuộc khởi nghóa Hai Bà Trưng do ai lãnh đạo?
- Nguyên nhân của cuộc khởi nghóa Hai Bà Trưng? - Chuẩn bò : Ngô Quyền chiến thắng Bạch Đằng
11
CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG DO NGÔ QUYỀN LÃNH ĐẠO Năm 938
I Mục đích - yêu cầu: 1.Kiến thức:
- HS biết được vì sao có trận đánh Bạch Đằng 2.Kó năng:
- HS kể lại được diễn biến trận Bạch Đằng. - Trình bày được ý nghóa của trận Bạch Đằng đối với lòch sử dân tộc.
3.Thái độ: - Luôn có tinh thần bảo vệ nền độc lập dân tộc.
II Đồ dùng dạy học : - Hình minh họa
- Bộ tranh vẽ diễn biến trận Bạch Đằng - Phiếu học tập
Họ và tên: …………………………………………… Lớp: Bốn
Môn: Lòch sử
PHIẾU HỌC TẬP
Em hãy điền dấu x vào  sau thông tin đúng về Ngô Quyền + Ngô Quyền là người làng Đường Lâm Hà Tây 
+ Ngô Quyền là con rể Dương Đình Ngheä.  + Ngô Quyền chỉ huy quân dân ta đánh quân Nam Haùn 
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Khởi động: Hát
Bài cũ: Khởi nghóa Hai Bà
Trưng. - Vì sao cuộc khởi nghóa Hai Bà Trưng lại xảy ra?
- Ý nghóa của cuộc khởi nghóa Hai Bà Trưng? - GV nhận xét.
Bài mới: THỜI
GI A
N HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Giới thiệu: Hoạt động1: Hoạt động cá nhân
GV yêu cầu HS làm phiếu học tập GV yêu cầu một vài HS dựa vào kết quả làm việc
để giới thiệu vài nét về con người Ngô Quyền. HS làm phiếu học tập
HS xung phong giới thiệu về con 12
THỜI GI
A N
HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Hoạt động 2: Hoạt động nhóm
GV yêu cầu HS đọc SGK, cùng thảo luận những vấn đề sau:
+ Cửa sông Bạch Đằng nằm ở đâu? + Quân Ngô Quyền đã dựa vào thuỷ triều để làm
gì? + Trận đánh diễn ra như thế nào?
+ Kết quả trận đánh ra sao? - GV yêu cầu HS dựa vào kết quả làm việc để
thuật lại diễn biến của trận đánh Hoạt động 3: Hoạt động cả lớp
GV nêu vấn đề cho cả lớp thảo luận - Sau khi đánh tan quân Nam Hán, Ngô Quyền đã
làm gì? - Điều đó có ý nghóa như thế nào?
GV kết luận
người Ngô Quyền. HS đọc đoạn: “Sang đánh nước ta…
thất bại” để cùng thảo luận nhóm
HS thuật lại diễn biến của trận đánh
- HS thảo luận – báo cá Mùa xuân 939, Ngô Quyền xưng
vương, đóng đô ở Cổ Loa. Đất nước được độc lập sau hơn một
nghìn năm Bắc thuộc.
Củng cố - Dặn dò: - Chuẩn bò bài: Đinh Bộ Lónh dẹp loạn 12 sứ quân.
13
ÔN TẬP
I Mục đích - yêu cầu: 1.Kiến thức:
- HS củng cố lại kiến thức từ bài 1 đến bài 5 về hai giai đoạn lòch sử : buổi đầu dựng nước và giữ nước; hơn một nghìn năm đấu tranh giành lại độc lập
2.Kó năng: - HS kể tên lại những sự kiện lòch sử tiêu biểu trong hai thời kì này rồi biểu diễn nó trên trục và
bảng thời gian. 3.Thái độ:
- Bồi dưỡng lòng tự hào dân tộc, lòng yêu nước. II Đồ dùng dạy học :
- Băng và trục thời gian - Một số tranh , ảnh , bản đồ .
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Khởi động: Hát Bài cũ:
HS thuật lại diễn biến của trận đánh trên sông Bạch Đằng. Ngô Quyền xưng vương vào năm nào, kinh đô đóng ở đâu?
Bài mới: THỜI
GI AN
HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Giới thiệu: Hoạt động1: Hoạt động theo nhóm
- GV phát cho mỗi nhóm một bản thời gian và các nhóm ghi nội dung của mỗi giai đoạn .
Hoạt động 2: Làm việc cả lớp - GV treo trục thời gian lên bảng va yêu cầu HS
ghi các sự kiện tương ứng với thời gian có trên trục : khoảng 700 năm TCN , 179 TCN , 938 .
Hoạt động 3: Làm việc theo nhóm - GV chia lớp thành 3 nhóm thảo luận .
- GV nhận xét - HS hoạt động theo nhóm .
- Đại diện nhóm báo cáo sau khi thảo luận .
HS lên bảng ghi lại các sự kiện tương ứng
Nhóm 1: Vẽ tranh về đời sống của người Lạc Việt dưới thời Văn Lang.
Nhóm 2: kể lại bằng lời về cuộc khởi nghóa Hai Bà Trưng: nổ ra trong
hoàn cảnh nào? Ý nghóa kết quả của cuộc khởi nghóa?
Nhóm 3: Nêu diễn biến ý nghóa của chiến thắng Bạch Đằng
- Đại diện nhóm báo cáo .
Củng cố - Dặn dò: Về nhà ôn bài .
Chuẩn bò bài: Đinh Bộ Lónh dẹp loạn 12 sứ quân
14
ĐINH BỘ LĨNH DẸP LOẠN 12 SỨ QUÂN
I Mục đích - yêu cầu: 1.Kiến thức :
- HS biết sau khi Ngô Quyền mất, đất nước rơi vào cảnh loạn lạc, nền kinh tế bò kìm hãm bởi chiến tranh liên miên
- Đinh Bộ Lónh đã có công thống nhất đất nước, lập nên nhà Đinh. 2.Kó năng:
- HS nắm được sự ra đời của đất nước Đại Cồ Việt và tên tuổi, sự nghiệp của Đinh Bộ Lónh. 3.Thái độ:
- Tự hào về truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc ta . II Đồ dùng dạy học :
- Tranh trong SGK - Phiếu học tập : Bảng so sánh tình hình đất nước trước sau khi được thống nhất chưa điền
Thời gian Các mặt
Trước khi thống nhất Sau khi thống nhất
Lãnh thổ Triều đình
Đời sống của nhân dân
Bò chia thành 12 vùng Lục đục
Làng mạc, đồng ruộng bò tàn phá, đổ máu vô ích
Đất nước quy về một mối Được tổ chức lại quy củ
Đồng ruộng trở lại xanh tươi, ngược xuôi buôn bán, khắp nơi chùa tháp được xây
dựng
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Khởi động: Hát
Bài cũ: Ôn tập Bài mới:
THỜI GI
A N
HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Giới thiệu: - Người nào đã giúp nhân dân ta giành được độc
lập sau hơn 1000 năm bò quân Nam Hán đô hộ? bài cũ
- Ngô Vương lên làm vua 6 năm thì mất, quân thù tiếp tục lăm le bờ cõi, trong nước thì rối ren,
ai cũng muốn được nắm quyền nhưng không đủ tài. Vậy ai sẽ là người đứng lên củng cố nền độc
lập của nước nhà thống nhất đất nước? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu qua bài: Đinh Bộ Lónh
15
THỜI GI
A N
HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
dẹp loạn 12 sứ quân.
Hoạt động1: Hoạt động cả lớp - GV yêu cầu HS dựa vào SGK thảo luận vấn đề
sau: + Tình hình đất nước sau khi Ngô Vương mất?
Hoạt động2: Hoạt động nhóm - GV đặt câu hỏi:
+ Em biết gì về con người Đinh Bộ Lónh? GV giúp HS thống nhất:
+Ông đã có công gì? GV giúp HS thống nhất:
+ Sau khi thống nhất đất nước, Đinh Bộ Lónh đã làm gì?
GV giúp HS thống nhất:
GV giải thích các từ
+ Hoàng: là Hoàng đế, ngầm nói vua nước ta ngang hàng với Hoàng đế Trung Hoa
+ Đại Cồ Việt: nước Việt lớn + Thái Bình: yên ổn, không có loạn lạc chiến
tranh - GV đánh giá và chốt ý.
Hoạt động 3: Hoạt động nhóm GV yêu cầu các nhóm lập bảng so sánh tình hình
đất nước trước sau khi được thống nhất - HS hoạt động theo nhóm
- Các nhóm cử đại diện lên trình bày
- HS dựa vào SGK để trả lời - Đinh Bộ Lónh sinh ra lớn lên ở
Hoa Lư, Gia Viễn, Ninh Bình, truyện Cờ lau tập trận nói lên từ nhỏ Đinh
Bộ Lónh đã có chí lớn - Lớn lên gặp buổi loạn lạc, Đinh Bộ
Lónh đã xây dựng lực lượng, đem quân đi dẹp loạn 12 sứ quân. Năm
968, ông đã thống nhất được giang sơn.
- Lên ngôi vua lấy hiệu là Đinh Tiên Hoàng, đóng đô ở Hoa Lư, đặt tên
nước là Đại Cồ Việt, niên hiệu Thái Bình
- HS làm việc theo nhóm - Đại diện nhóm thông báo kết quả
làm việc của nhóm
Củng cố Dặn dò: - HS thi đua kể chuyện
GV cho HS thi đua kể các chuyện về Đinh Bộ Lónh mà các em sưu tầm được. - Chuẩn bò bài: Cuộc kháng chiến chống quân Tống lần thứ nhất 981
16
CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN TỐNG XÂM LƯC LẦN THỨ NHẤT
Năm 981
I Mục đích - yêu cầu: 1.Kiến thức: HS biết:
- Lê Hoàn lên ngôi vua là phù hợp với yêu cầu của đất nước và hợp với lòng dân - Diễn biến của cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược.
- Ý nghóa thắng lợi của cuộc kháng chiến. 2.Kó năng:
- HS nêu được diễn biến của cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược và ý nghóa thắng lợi của cuộc kháng chiến .
3.Thái độ: - HS tự hào về chiến thắng Bạch Đằng, Chi Lăng và người anh hùng dân tộc Lê Hoàn cùng toàn
dân đã làm nên những chiến thắng vang dội đó. II Đồ dùng dạy học :
- GV: + Lược đồ minh họa
+ Tìm hiểu hành động cao đẹp của Dương Vân Nga trao áo long cổn cho Lê Hoàn: Dương Vân
Nga: Dương Vân Nga trao áo long cổn cho Lê Hoàn thực chất là từ bỏ ngôi vua của dòng họ mình cho một dòng họ khác. Bởi vì Dương Vân Nga là vợ Đinh Bộ Lónh, bấy giờ con của
Dương Vân Nga là Đinh Toàn mới 6 tuổi đang ở ngôi vua, chưa đủ tài trí để lãnh đạo nhân dân chống lại giặc ngoại xâm. Thời Lê Hoàn, sử ghi là Tiền Lê
- HS: SGK III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Khởi động: Bài cũ: Đinh Bộ Lónh dẹp
loạn 12 sứ quân - Đinh Bộ Lónh đã có công gì? - HS trả lời, HS nhận xét
- Đinh Bộ Lónh lấy nơi nào làm kinh đô đặt tên nước ta là gì? - GV nhận xét.
Bài mới: THỜI
GIA N
HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Giới thiệu: - Buổi đầu độc lập của dân tộc, nhân dân ta
phải liên tiếp đối phó với thù trong giặc ngoài. Nhân nhà Đinh suy yếu, quân Tống đã đem
quân sang đánh nước ta. Liệu rồi số phận của giặc Tống sẽ ra sao? Hôm nay cô cùng các em
tìm hiểu bài: Cuộc kháng chiến chống quân Tống lần thứ nhất 981
17
THỜI GIA
N HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Hoạt động1: Hoạt động cả lớp - Lê Hoàn lên ngôi vua trong hoàn cảnh nào ?
- Việc Lê Hoàn được tôn lên làm vua có được nhân dân ủng hộ không ?
GV nêu vấn đề: “Việc Lê Hoàn lên ngôi vua có hai ý kiến khác nhau:
+ Thái hậu Dương Vân Nga yêu quý Lê Hoàn nên đã trao cho ông ngôi vua.
+ Lê Hoàn được tôn lên làm vua là phù hợp với tình hình đất nước nguyện vọng của
nhân dân lúc đó. Em hãy dựa vào nội dung đoạn trích trong
SGK để chọn ra ý kiến đúng.” GV kết luận: Ý kiến thứ hai đúng vì: Đinh
Toàn khi lên ngôi còn quá nhỏ; nhà Tống đem quân sang xâm lược. Lê Hoàn giữ chức Tổng
chỉ huy quân đội; khi Lê Hoàn lên ngôi được quân só tung hô “Vạn tuế”
GV giảng về hành động cao đẹp của Dương Vân Nga trao áo lông cổn cho Lê Hoàn: đặt
lợi ích của dân tộc lên trên lợi ích của dòng họ, của cá nhân.
Hoạt động 2: Hoạt động nhóm GV yêu cầu các nhóm thảo luận các câu hỏi
sau: Quân Tống sang xâm lược nước ta vào năm
nào? Quân Tống tiến vào nước ta theo những đường
nào? Hai trận đánh lớn diễn ra ở đâu và diễn ra như
thế nào? Quân Tống có thực hiện được ý đồ xâm lược
Vua Đinh con trưởng là Đinh Liễn bò giết hại
Con thứ là Đinh Toàn mới 6 tuổi lên ngôi vì vậy không đủ sức gánh vác
việc nước Lợi dụng cơ hội đó, nhà Tống đem
quân sang xâm lược nước ta Đặt niềm tin vào “Thập đạo tướng
quân” Tổng chỉ huy quân đội Lê Hoàn và giao ngôi vua cho ông.
HS trao đổi nêu ý kiến
HS dựa vào phần chữ lược đồ trong SGK để thảo luận
Đại diện nhóm lên bảng thuật lại cuộc kháng chiến chống quân Tống
của nhân dân trên bản đồ.
Giữ vững nền độc lập dân tộc, đưa lại niềm tự hào và niềm tin sâu sắc
ở sức mạnh tiền đồ của dân tộc.
18
THỜI GIA
N HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
của chúng không?
Hoạt động 3: Làm việc cả lớp - Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân
Tống đã đem lại kết quả gì cho nhân dân ta?
Củng cố Dặn dò: - Nhờ sức mạnh đoàn kết của dân tộc, nhờ tinh thần yêu nước mãnh liệt của các tầng lớp nhân
dân ta, Lê Hoàn cùng các tướng só đã đập tan cuộc xâm lược lần thứ nhất của nhà Tống, tiếp tục giữ vững nền độc lập của nước nhà. Chúng ta tự hào sâu sắc với quá khứ đó
- Chuẩn bò : Nhà Lý dời đô ra Thăng Long
19
NHÀ LÝ DỜI ĐÔ RA THĂNG LONG
I Mục đích - yêu cầu: 1.Kiến thức - Kó năng: HS biết
- Tiếp theo nhà Lê là nhà Lý. Lý Thái Tổ là ông vua đầu tiên của nhà Lý. Ông là người đầu tiên xây dựng kinh thành Thăng Long nay là Hà Nội. Sau đó, Lý Thái Tông đặt tên nước là Đại Việt
- Kinh đô Thăng Long thời Lý ngày càng phồn thònh. 2.Thái độ:
- Bồi dưỡng niềm tự hào dân tộc: có một kinh đô lâu đời – kinh đô Thăng Long – nay là Hà Nội. II Đồ dùng dạy học :
- GV: chiếu dời đô + một số bài báo nói về sự kiện năm 2010, Hà Nội chuẩn bò kỉ niệm 1000 năm Thăng Long – Đông Đô – Hà Nội.
- Tranh ảnh sưu tầm - Bảng đồ hành chính Việt Nam
- Phiế học tập chưa điền
Vùng đất Nội dung so sánh
Hoa Lư Đại La
Vò trí Đòa thế
Không phải trung tâm Rừng núi hiểm trở, chật hẹp
Trung tâm đất nước Đất rộng, bằng phẳng, màu mỡ
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Khởi động:
Bài cũ: Cuộc kháng chiến chống quân Tống lần thứ nhất 981
Vì sao quân Tống xâm lược nước ta? Ý nghóa của việc chiến thắng quân Tống?
GV nhận xét.
Bài mới: THỜI
GIA N
HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Giới thiệu: - Tiếp theo nhà Lê là nhà Lý . Nhà Lý tồn tại từ
năm 1009 nđến năm 1226 . Nhi65m vụ của chúng ta hôm nay là tìm hiể xen nhà Lý được ra đời
trong hoàn cảnh nào ? Việc dời đô từ Hoa Lư ra Đại La , sau đổi thành Thăng Long diễn ra như
thế nào ? Vài nét về kinh thành Thăng Long thời Lý .
Hoạt động1: Làm việc cá nhân Hoàn cảnh ra đời của triều đại nhà Lý?
- Năm 1005 , vua Lê Đại Hành mất , Lê Long Đỉnh lên ngôi ,
20
THỜI GIA
N HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Hoạt động 2: Hoạt động nhóm - GV đưa bản đồ hành chính miền Bắc Việt Nam
rồi yêu cầu HS xác đònh vò trí của kinh đô Hoa Lư Đại La Thăng Long
- GV chia nhóm để các em thực hiện bảng so sánh - Tại sao Lý Thái Tổ lại có quyết đònh dời đô từ
Hoa Lư ra Đại La? - GV chốt: Mùa thu 1010, Lý Thái Tổ quyết đònh
dời đô từ Hoa Lư ra Đại La đổi Đại La thành Thăng Long. Sau đó, Lý Thánh Tông đổi tên nước
là Đại Việt. GV giải thích từ:
+ Thăng Long: rồng bay lên + Đại Việt: nước Việt lớn mạnh.
Hoạt động 3: Làm việc cả lớp - Thăng Long dưới thời Lý đã được xây dựng như
thế nào?
- Chuẩn bò: Chùa thời Lý tính tình bạo ngược. Lý Công
Uẩn là viên quan có tài , có tài có đức . Khi Lê Long Đónh
mất , Lý Công Uẩn được tôn lên làm vua . Nhà Lý bắt đầu từ
đây . - HS xác đònh các đòa danh trên
bản đồ
HS hoạt động theo nhóm sau đó cử đại diện lên báo cáo .
Cho con cháu đời sau xây dựng cuộc sống ấm no .
- HS thảo luận = Thăng Long có nhiều cung điện, lâu đài,
đền chùa . Dân tụ họp ngày càng đông và lập nên phố , nên
phường .
Củng cố Dặn dò: - GV đọc cho HS nghe một đoạn chiếu dời đô .
- GV chốt: Việc chọn Thăng Long làm kinh đô là một quyết đònh sáng suốt tạo bước phát triển mạnh mẽ của đất nước ta trong những thế kỉ tiếp theo.
21
CHÙA THỜI LÝ
I Mục đích - yêu cầu: 1.Kiến thức: HS biết:
- Đến thời Lý, đạo Phật phát triển thònh đạt. - Chùa được xây dựng phát triển ở nhiều nơi.
- Chùa là công kiến trúc đẹp . 2.Kó năng:
- HS kể được một số chùa thời Lý. 3.Thái độ:
- HS tự hào về trình độ văn hóa và nghệ thuật kiến trúc, xây dựng thời nhà Lý. II Đồ dùng dạy học :
- Hình ảnh chùa Một Cột, chùa Keo , tượng Phật A di đà - Phiếu học tập
Họ và tên: …………………………………………….. Lớp: Bốn
Môn: Lòch sử
PHIẾU HỌC TẬP
Em hãy đánh dấu x vào  sau những ý đúng: + Chùa là nơi tu hành của các nhà sư. 
+ Chùa là nơi tổ chức tế lễ của đạo Phật.  + Chùa là nơi hội họp vui chơi của nhân dân. 
+ Chùa nhiều khi còn là lớp học.  + Sân chùa là nơi phơi thóc. 
+ Cổng chùa nhiều khi là nơi họp chợ. 
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Khởi động:
Bài cũ: Nhà Lý dời đô ra Thăng Long
Vì sao Lý Thái Tổ chọn Thăng Long làm kinh đô? Sau khi dời đô ra Thăng Long, nhà Lý đã làm được những việc gì đưa lại lợi ích cho nhân dân?
GV nhận xét.
Bài mới: THỜI
GIA N
HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Giới thiệu: - Đạo Phật từ n Độ du nhập vào nước ta từ
thời phong kiến phương Bắc độ hộ . Đạo Phật có nhiều điểm phù hợp với cách nghó , lối sống
của nhân dân ta. Đạo Phật và chùa chiền được
22
phát triển mạnh mẽ nhất vào thời Lý. Hôm nay chúng ta học bài: Chùa thời Lý.
Hoạt động1: Hoạt động nhóm - Vì sao đến thời Lý, đạo Phật trở nên thònh đạt
nhất?
Hoạt động 2: Hoạt động cá nhân GV đưa ra một số ý kiến phản ánh vai trò, tác
dụng của chùa dưới thời nhà Lý, sau đó yêu cầu HS làm phiếu học tập
GV chốt: Nhà Lý chú trọng phát triển đạo Phật vì vậy thời nhà Lý đã xây dựng rất nhiều chùa,
có những chùa có quy mô rất đồ sộ như: chùa Giám Bắc Ninh, có chùa quy mô nhỏ nhưng
kiến trúc độc đáo như : chùa Một Cột Hà Nội. Trình độ điêu khắc tinh vi, thanh thoát.
Hoạt động 3: Làm việc cả lớp GV cho HS xem một số tranh ảnh về các chùa
nổi tiếng, mô tả về các chùa này.
- GV yêu cầu HS mô tả bằng lời hoặc bằng tranh ngôi chùa mà em biết ?
- Cả lớp đọc từ đầu đến “triều đình” - Vì nhiều vua đã từng theo đạo
Phật. Nhân dân ta cuõng theo đạo Phật rất đông. Kinh thành Thăng
Long và các làng xã có rất nhiều chùa.
- HS làm phiếu học tập
- HS xem tranh ảnh , mô tả = khẳng đònh đây là một công trình
kiến trúc đẹp . - HS mô tả bằng lời hoặc tranh ảnh
Củng cố - Dặn dò: - Kể tên một số chùa thời Lý.
- Chuẩn bò bài: Cuộc kháng chiến chống quân Tống lần thứ hai 1075 – 1077
23
CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN TỐNG XÂM LƯC LẦN THỨ HAI
1075 – 1077
I Mục đích - yêu cầu: 1.Kiến thức:
- HS biết ta thắng được quân Tống bởi tinh thần dũng cảm và trí thông minh của quân dân ta . Người anh hùng tiêu biểu của cuộc kháng chiến này là Lý Thường Kiệt .
2.Kó năng: - HS trình bày sơ lược nguyên nhân, diễn biến, kết quả của cuộc kháng chiến chống quân Tống
dưới thời Lý. - HS mô tả sinh động trận quyết chiến trên phòng tuyến sông Cầu.
3.Thái độ: - HS tự hào về tinh thần dũng cảm và trí thông minh của nhân dân ta trong cộng cuộc chống quân
xâm lược.
II Đồ dùng dạy học : - Lược đồ kháng chiến chống quân Tống lần thứ hai .
- Phiếu học tập . III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Khởi động: Bài cũ: Chùa thời Lý
- Vì sao đạo Phật lại phát triển mạnh ở nước ta? - Nhà Lý cho xây nhiều chùa chiền để phát triển đạo Phật chứng tỏ điều gì?
GV nhận xét.
Bài mới: THỜI
GIA N
HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Giới thiệu: Hoạt động1: Hoạt động nhóm đôi
Việc Lý Thường Kiệt cho quân sang đất Tống có hai ý kiến khác nhau:
+ Để xâm lược nước Tống. + Để phá âm mưu xâm lược nước ta của nhà
Tống. Căn cứ vào đoạn vừa đọc, theo em ý kiến nào
đúng? Vì sao? GV chốt: Ý kiến thứ hai đúng bởi vì: Trước đó,
lợi dụng việc vua Lý mới lên ngôi còn quá nhỏ, quân Tống đã chuẩn bò xâm lược. Lý Thường Kiệt
cho quân đánh sang đất Tống , triệt phá nơi tập trung quân lương của giặc rồi kéo về nước.
HS đọc SGK đoạn: “Năm 1072 … rồi rút về”
HS thảo luận nhóm đôi, sau đó trình bày ý kiến .
- HS xem lược đồ thuật lại 24
THỜI GIA
N HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Hoạt động 2: Hoạt động cả lớp GV yêu cầu HS thuật lại diễn biến trận đánh theo
lược đồ. GV đọc cho HS nghe bài thơ “Thần”
Bài thơ “Thần” là một nghệ thuật quân sự đánh vào lòng người, kích thích được niềm tự hào của
tướng só, làm hoảng loạn tinh thần của giặc. Chiến thắng sông Cầu đã thể hiện đầy đủ sức mạnh của
nhân dân ta. GV giải thích bốn câu thơ trong SGK
Hoạt động 3: Thảo luận nhóm Nguyên nhân nào dẫn đến thắng lợi của cuộc
kháng chiến ?
Hoạt động 4 : Hoạt động cả lớp - Kết quả của cuộc kháng chiến chống quân Tống
xâm lược? - Sau chiến thắng ở phòng tuyến sông Như
Nguyệt, Lý Thường Kiệt chủ trương giảng hoà mở đường thoát thân cho giặc, Quách Quỳ vội vàng
nhận giảng hoà. GV chốt: Đây là đường lối ngoại giao nhân đạo,
thể hiện tinh thần yêu hoà bình của nhân dân ta. Đường lối đó đã tránh cho 2 dân tộc thoát khỏi
binh đao. diễn biến .
- Các nhóm thảo luận - Đại diện nhóm báo cáo
- do quân dân ta rất dũng cảm . Lý Thường Kiệt là một tướng tài
chủ động tấn công sang đất Tống ; lập phòng tuyến sông
Như Nguyệt
Quân Tống chết đến quá nửa, số còn lại suy sụp tinh thần. Lý
Thường Kiệt đã chủ động giảng hoà để mở đường cho giặc thoát
thân. Quách Quỳ vội vàng chấp nhận và hạ lệnh cho tàn quân
kéo về nước.
Củng cố - Dặn dò: - Kể tên những chiến thắng vang dội của Lý Thường Kiệt.
- Chuẩn bò bài: Nhà Trần thành lập
25
NHÀ TRẦN THÀNH LẬP
I Mục đích - yêu cầu: 1.Kiến thức: HS biết được:
- Hoàn cảnh ra đời của nhà Trần. - Nhà Trần cũng giống nhà Lý về tổ chức nhà nước, luật pháp và quân đội. Đặc biệt là mối quan
hệ giữa vua với quan, vua với dân rất gần gũi nhau. 2.Kó năng:
- HS nêu được cơ cấu tổ chức của nhà Trần và một số chính sách quan trọng. 3.Thái độ:
- Thấy được sự ra đời của nhà Trần là phù hợp lòch sử. Các vua Trần làm rạng rỡ non sông, dân tộc.
II Đồ dùng dạy học : - Tìm hiểu thêm về cuộc kết hôn giữa Lý Chiêu Hoàng và Trần Cảnh; quá trình nhà Trần thành
lập. - Phiếu học tập
Họ và tên: …………………………………………….. Lớp: Bốn
Môn: Lòch sử
PHIẾU HỌC TẬP
Em hãy đánh dấu x vào  sau những chính sách được nhà Trần thực hiện: + Đứng đầu nhà nước là vua. 
+ Vua đặt lệ nhường ngôi sớm cho con.  + Lập Hà đê sứ, Khuyến nông sứ, Đồn điền sứ. 
+ Đặt chuông trước cung điện để nhân dân đến đánh chuộng khi có điều oan ức hoặc cầu xin. 
+ Cả nước chia thành các lộ, phủ, châu, huyện, xã.  + Trai tráng khoẻ mạnh được tuyển vào quân đội, thời bình thì sản xuất,
khi có chiến tranh thì tham gia chiến đấu. 
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Khởi động:
Bài cũ: Cuộc kháng chiến chống quân Tống lần thứ hai 1075 – 1077
Nguyên nhân nào khiến quân Tống xâm lược nước ta? Hành động giảng hoà của Lý Thường Kiệt có ý nghóa như thế nào?
GV nhận xét.
Bài mới:
26
THỜI GIA
N HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Giới thiệu: - Cuối thế kỉ XII , nhà Lý suy yếu . Trong
tình thế triều đình lục đục, nhân dân sống cơ cực,nạn ngoại xâm đe doạ , nhà Lý
phải dựa vào họ Trần để gìn giữ ngai vàng . Lý Chiêu Hoàng lên ngôi lúc 7
tuổi . Họ Trần tìm cách để Chiêu Hoàng lấy Trần Cảnh rồi buộc nhường ngôi cho
chồng , đó là vào năm 1226 . Nhà Trần được thành lập từ đây.
Hoạt động1: Hoạt động cá nhân GV yêu cầu HS làm phiếu học tập
= Tổ chức cho HS trình bày những chính sách về tổ chức nhà nước được nhà Trần
thực hiện . Hoạt động 3: Hoạt động cả lớp
- Những sự kiện nào trong bài chứng tỏ rằng giữa vua, quan và dân chúng dưới
thời nhà Trần chưa có sự cách biệt quá xa?
HS làm phiếu học tập
HS hoạt động theo nhóm, sau đó cử đại diện lên báo cáo.
- Đặt chuông ở thềm cung điện cho dân đến đánh khi có điều gì cầu xin, oan ức. Ở
trong triều, sau các buổi yến tiệc, vua và các quan có lúc nắm tay nhau, ca hát vui
vẻ.
Củng cố - Dặn dò: - GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi trong SGK
- Chuẩn bò bài: Nhà Trần và việc đắp đê.
27
NHÀ TRẦN VÀ VIỆC ĐẮP ĐÊ
I Mục đích - yêu cầu: 1.Kiến thức:
- Nhà Trần rất quan tâm tới việc đắp đê . - Đắp đê giúp cho nông nghiệp phát triển và là cơ sở xây dựng khối đoàn kết dân tộc .
2.Kó năng: - Nêu được những lợi ích từ việc đắp đê của nhà Trần.
3.Thái độ: - Có ý thức bảo vệ đê điều và phòng chống lũ lụt .
II Đồ dùng dạy học : - Tranh : Cảnh đắp đê dưới thời Trần .
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Khởi động: Bài cũ: Nhà Trần thành lập
- Nhà Trần thành lập trong hoàn cảnh nào? - Những sự kiện nào trong bài chứng tỏ rằng giữa vua, quan và dân chúng dưới thời nhà Trần chưa
có sự cách biệt quá xa? - GV nhận xét.
Bài mới: THỜI
GI AN
HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Giới thiệu: Hoạt động1: Hoạt động cả lớp
+ Đặt câu hỏi cho HS thảo luận . - Sông ngòi thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp
nhưng cũng gây ra những khó khăn gì? - Em hãy kể tóm tắt về một cảnh lụt lội mà em
đã chứng kiến hoặc được biết qua các phương tiện thông tin đại chúng?
GV kết luận Hoạt động 2: Hoạt động nhóm
- Em hãy tìm các sự kiện trong bài nói lên sự quan tâm đến đê điều cảu nhà Trần .
GV nhận xét GV giới thiệu đê Quai Vạc
Hoạt động 3: Hoạt động cả lớp - Nhà Trần đã thu được những kết quả như thế
nào trong công cuộc đắp đê?
Hoạt động 4: Hoạt động cả lớp
- Sông ngòi cung cấp nước cho nông nghiệp phát triển , song cũng có khi
gây ra lũ lụt, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp
HS hoạt động theo nhóm, sau đó cử đại diện lên trình bày
- Nhà Trần đặt ra lệ mọi người đều phải tham gia việc đắp đê . Có lúc,
vua Trần cũng trông nom việc đắp đê.
- HS xem tranh ảnh
- Hệ thống đê dọc theo những con sông chính được xây đắp , nông
nghiệp phát triển .
28
THỜI GI
AN HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
- Ở đòa phương em , nhân dân đã làm gì để chống lũ lụt?
- Trồng rừng, chống phá rừng, xây dựng các trạm bơm nước , củng cố
đê điều …
Củng cố Dặn dò: Nhà Trần đã làm gì để phát triển kinh tế nông nghiệp?
GV tổng kết: Nhà Trần quan tâm và có những chính sách cụ thể trong việc đắp đê phòng chống lũ lụt, xây dựng các công trình thủy lợi chứng tỏ sự sáng suốt của các vua nhà Trần. Đó là chính
sách tăng cường sức mạnh toàn dân, đoàn kết dân tộc làm cội nguồn cho triều đại nhà Trần - Chuẩn bài : Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên .
29
CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯC MÔNG - NGUYÊN
I Mục đích - yêu cầu: 1.Kiến thức: HS biết:
- Dưới thời nhà Trần, ba lần quân Mông – Nguyên sang xâm lược nước ta. - Quân dân nhà Trần nam nữ, già trẻ đều đồng lòng đánh giặc bảo vệ Tổ quốc.
2.Kó năng: - Nêu được một số mưu kế để giết giặc của vua tôi nhà Trần.
3.Thái độ: - Trân trọng truyền thống yêu nước và giữ nước của cha ông nói chung va quân dân nhà Trần nói
chung . II Đồ dùng dạy học :
- Tranh giáo khoa . - Phiếu học tập của HS .
- Bài “Hòch tướng só” của Trần Quốc Tuấn III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Khởi động: Bài cũ : Nhà Trần cà việc đắp đê
- Ý chí quyết tâm tiêu diệt quân xâm lược Mông – Nguyên của quân dân nhà Trần được thể hiện như thế nào ?
- Khi giặc Mông - Nguyên vào Thăng Long , vua tôi nhà Trần đã dùng kế gì để đánh giặc ?
Bài mới: THỜI
GIA N
HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Giới thiệu: Hoạt động1: Hoạt động nhóm
- Phát phiếu học tập cho HS : + Trần Thủ Độ khẳng khái trả lời : “Đầu thần …
đừng lo” + Điện Diên Hồng đã vang lên tiếng hô đồng
thanh của các bô lão : “ … “ + Trong bài Hòch tướng só có câu : “ … phơi ngoài
nội cỏ , … gói trong da ngựa , ta cũng cam lòng “ .
+ Các chiến só tự mình thích vào cánh tay hai chữ “ … “
- GV nhận xét và chốt ý: Từ vua đến tôi, quân dân nhà Trần đều nhất trí đánh tan quân xâm
lược. Đó chính là ý chí mang tính truyền thống của nhân dân ta.
- Điền vào chỗ trống … cho đúng câu nói , câu viết của một số
nhân vật thời nhà Trần .
= Trình bày tình thần quyết tâm đánh giặc Mông – Nguyên của
quân dân nhà Trần . - Đọc đoạn : “ Cả ba lần … xâm
lược nước ta . “ - HS thảo luận .
- Đúng vì lúc đầu thế của giặc
30
THỜI GIA
N HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Hoạt động 2: Hoạt động nhóm đôi Việc quân dân nhà Trần ba lần rút quân khỏi
Thăng Long là đúng hay sai? Vì sao đúng? hoặc vì sao sai?
Hoạt động 3: Hoạt động cả lớp Kể về tấm gương quyết tâm đánh giặc của Trần
Quốc Toản . mạnh hơn ta, ta rút để kéo dài thời
gian, giặc sẽ yếu dần đi vì xa hậu phương; vũ khí và lương thực của
chúng sẽ ngày càng thiếu .
Củng cố - Dặn dò: - Nguyên nhân nào dẫn tới ba lần Đại Việt thắng quân xâm lược Mông Nguyên?
- Chuẩn bò bài: Nước ta cuối thời Trần .
31
NƯỚC TA CUỐI THỜI TRẦN
I Mục đích - yêu cầu: 1.Kiến thức: HS nắm được:
- Các biểu hiện suy yếu của nhà Trần vào giữa thế kỉ XIV. - Vì sao nhà Hồ thay nhà Trần .
2.Kó năng: - Nêu được một số biểu hiện suy yếu của nhà Trần
3.Thái độ: - Luôn chăm lo bảo vệ và xây dựng đất nước.
II Đồ dùng dạy học : - SGK
- Phiếu học tập của HS . III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Khởi động: Bài cũ: Cuộc kháng chiến
chống quân xâm lược Mông Nguyên Ba lần quân Nguyên Mông xâm lược nước ta, nhà Trần đã có kế sách như thế nào?
Kết quả ra sao? GV nhận xét.
Bài mới: THỜI
GIA N
HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Giới thiệu: Hoạt động1: Hoạt động nhóm
- Phát phiếu học tập cho các nhóm . Nội dung phiếu :
+ Vào nửa sau thế kỉ XIV : - Vua quan nhà Trần sống như thế nào?
- Những kẻ có quyền thế đối với dân ra sao?
- Cuộc sống của nhân dân như thế nào?
- Thái độ phản ứng của nhân dân với triều đình ra sao?
- Nguy cơ ngoại xâm như thế nào?
Hoạt động 2: Hoạt động cả lớp
- Vua quan ăn chơi sa đọa, vua bắt dân đào hồ trong hoàng thành, chất
đá đổ nước biển để nuôi hải sản - Những kẻ có quyền thế ngang
nhiên vơ vét của dân để làm giàu; đê điều không ai quan tâm
- Bò sa sút nghiêm trọng. Nhiều nhà phải bán ruộng, bán con, xin vào
chùa làm ruộng để kiếm sống - Nông dân, nô tì đã nổi dậy đấu
tranh; một số quan lại thì tỏ rõ sự bất bình
- Quân Chiêm quấy nhiễu, nhà Minh hạch sách…
+ Đại diện các nhóm trình bày tình hình nùc tas dưới thời nhà Trần từ
32
THỜI GIA
N HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Trình bày tình hình nước ta từ giữa thế kỉ XIV, dưới thời nhà Trần như thế nào?
GV chốt ý Hoạt động 3: Hoạt động cá nhân
+ GV cho HS thảo luận 3 câu hỏi : - Hồ Quý Ly là ai?
- Ông đã làm gì?
Hành động truất quyền vua của Hồ Quý Ly có hợp với lòng dân ? Vì sao?
nửa sau thế kỉ XIV .
- Là 1 vò quan đại thần, có tài - Tiến hành một số cải cách về
kinh tế, tài chính xã hội để ổn đònh đất nước
- Hành động truất quyền vua là hợp với lòng dân vì các vua cuối thời
nhà Trần chỉ lo ăn chơi sa đoạ , làm cho tình hình đất nước ngày càng
xấu đi và Hồ Quý Ly có nhiều cải cách tiến bộ .
Củng cố - Dặn dò: - Nêu các biểu hiện suy tàn của nhà Trần?
- Hồ Quý Ly đã làm gì để lập nên nhà Hồ? - Chuẩn bò bài: Chiến thắng Chi Lăng
33
CHIẾN THẮNG CHI LĂNG
I Mục đích - yêu cầu: 1.Kiến thức:
- HS hiểu trận Chi Lăng có ý nghóa quyết đònh sự thắng lợi của cuộc khởi nghóa Lam Sơn. 2.Kó năng:
- HS nắm được diễn biến của trận Chi Lăng và có thể thuật lại bằng ngôn ngữ của mình 3.Thái độ:
- Cả phục sự thông minh , sáng tạo trong cách đành giặc của ông cha ta qua trận Chi Lăng . II Đồ dùng dạy học :
- Hình trong SGK phóng to . - Phiếu học tập của HS .
- SGK III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Khởi động: Bài cũ: Nước ta cuối thời Trần
Đến giữa thế kỉ thứ XIV, vua quan nhà Trần sống như thế nào? Hồ Quý Ly truất ngôi vua Trần, lập nên nhà Hồ có hợp lòng dân không? Vì sao?
GV nhận xét.
Bài mới: THỜI
GI AN
HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Giới thiệu: Hoạt động1: Hoạt động cả lớp
- GV trình bày bối cảnh dẫn đến trận Chi Lăng : Cuối năm 1406, quân Minh xâm lược nước ta.
Nhà Hồ không đoàn kết được toàn dân nên cuộc kháng chiến thất bại 1407. Dưới ách đô hộ của
nhà Minh, nhiều cuộc khởi nghóa của nhân dân ta đã nổ ra, tiêu biểu là cuộc khởi nghóa Lam
Sơn do Lê Lợi khởi xướng . Năm 1418, từ vùng núi Lam Sơn Thanh Hoá,
cuộc khởi nghóa Lam Sơn ngày càng lan rộng ra cả nước. Năm 1426, quân Minh bò quân khởi
nghóa bao vây ở Đông Quan Thăng Long. Vương Thông, tướng chỉ huy quân Minh hoảng
sợ, một mặt xin hoà, mặt khác bí mật sai người về nước xin cứu viện. Liễu Thăng chỉ huy 10 vạn
quân kéo vào nước ta theo đường Lạng Sơn. Hoạt động2: Hoạt động cả lớp
- GV hướng dẫn HS quan sát hình trong SGK và đọc các thông tin trong bài để thấy được khung
cảnh của Ải Chi Lăng.
- HS quan sát hình 15 và đọc các thông tin trong bài để thấy được
khung cảnh Ải Chi Lăng
34
THỜI GI
AN HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Hoạt động 3: Hoạt động nhóm - Đưa ra câu hỏi cho HS thảo luận nhóm
+ Khi quân Minh đến trước i Chi Lăng, kò binh ta đã hành động như thế nào?
+ Kò binh nhà Minh đã phản ứng thế nào trước hành động của kò quân ta?
+ Kò binh của nhà Minh đã bò thua trận ra sao?
+ Bộ binh nhà Minh thua trận như thế nào?
Hoạt động 4 : Hoạt động cả lớp + Nêu câu hỏi cho HS thảo luận .
- Trong trận Chi Lăng , nghóa quân Lam Sơn đã thể hiện sự thông minh như thế nào ?
- Sau trận Chi Lăng, thái độ của quân Minh và nghóa quân ra sao ?
- HS thảo luận nhóm . - Kò binh ta ra nghênh chiến rồi
quay đầu nhử Liễu Thăng cùng đám quân kò vào ải
Ham đuổi nên bỏ xa hàng vạn quân đang lũ lượt chạy bộ
Kò binh nhà Minh lọt vào giữa trận đòa “mưa tên”, Liễu Thăng đám
quân bò tối tăm mặt mũi, Liễu Thăng bò một mũi tên phóng trúng
ngực Bò phục binh của ta tấn công, bò
giết hoặc quỳ xuống xin hàng. - Dựa vào dàn ý trên thuật lại diễn
biến chính của trận Chi Lăng .
Nghóa quân Lam Sơn dựa vào đòa hình và sự chỉ huy tài giỏi của Lê
Lợi . - Quân Minh đầu hàng, rút về
nước.
Củng cố - Dặn dò: - Trận Chi Lăng chứng tỏ sự thông minh của nghóa quân Lam Sơn ở những điểm nào?
- Chuẩn bò bài: Nhà hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước
35
NHÀ HẬU LÊ VÀ VIỆC TỔ CHỨC QUẢN LÍ ĐẤT NƯỚC
I Mục đích - yêu cầu: 1.Kiến thức:
- HS nắm được nhà Hậu Lê ra đời trong hoàn cảnh nào . - Nhà Hậu Lê đã tổ chức được một bộ máy nhà nước quy củ và quản lí đất nước tương đối chặt
chẽ. 2.Kó năng:
- Nắm được bộ máy nhà nước thời Lê. - Nhận thức bước đầu về vai trò của pháp luật .
3.Thái độ: - Tự hào về truyền thống của dân tộc
II Đồ dùng dạy học : - Sơ đồ về nhà nước thời Hậu Lê
- Phiếu học tập của HS . - Một số điểm của bộ luật Hồng Đức .
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Khởi động: Bài cũ: Chiến thắng Chi Lăng
Ai là người đã chỉ huy nghóa quân Lam Sơn đánh tan quân Minh ở Chi Lăng? Trận Chi Lăng có tác dụng gì trong cuộc kháng chiến chống quân Minh của nghóa quân Lam Sơn?
GV nhận xét.
Bài mới: THỜI
GI AN
HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Giới thiệu: Hoạt động1: Hoạt động cả lớp
- Giới thiệu một số nét khái quát về nhà Hậu Lê : Tháng 4 – 1482 , Lê Lợi chính thức lên ngôi vua ,
đặt tên nước là Đại Việt . Nhà Hậu Lê trải qua một số đời vua . Nước Đại Việt thời Hậu Lê phát triển
rực rỡ nhất ở đời vua Lê Thánh Tông 1460 – 1497
Hoạt động 2: Hoạt động cả lớp - Tổ chức cho HS thảo luận nhóm .
+ Nhìn vào tranh tư liệu về cảnh triều đình vua Lê và nội dung bài học trong SGK, em hãy tìm sự việc
thể hiện vua là người có quyền hành tối cao? Hoạt động 3: Hoạt động cá nhân
- GV giới thiệu bản đồ Hồng Đức và Bộ luật Hồng Đức rồi nhấn mạnh, đây là công cụ để quản lí đất
nước . GV thông báo một số điểm về nội dung của Bộ
Tính tập quyền tập trung quyền hành ở vua rất cao. Vua là con
trời Thiên tử có quyền tối cao, trực tiếp chỉ huy quân đội.
HS quan sát
Vua, nhà giàu, làng xã, phụ nữ. 36
luật Hồng Đức sau đó chia nhóm cho HS thảo luận Luật Hồng Đức bảo vệ quyền lợi của ai?
Luật Hồng Đức có điểm nào tiến bộ ?
GV khẳng đònh mặt tích cực của Bộ luật Hồng Đức: đề cao đạo đức của con cái đối với bố mẹ,
bảo vệ quyền lợi của người phụ nữ. - Đề cao đạo đức của con cái đối
với bố mẹ, bảo vệ quyền lợi của người phụ nữ.
Củng cố - Dặn dò: - Giải thích vì sao vua thiên tử có quyền hành tối cao?
Nhà Lê ra đời như thế nào? Chuẩn bò bài: Trường học thời Hậu Lê
37
TRƯỜNG HỌC THỜI HẬU LÊ
I Mục đích - yêu cầu: 1.Kiến thức: HS thấy được:
- Nhà Hậu Lê rất quan tâm tới giáo dục. - Tổ chức giáo dục thời Hậu Lê có quy củ hơn, nề nếp hơn.
2.Kó năng: - Nắm được tổ chức dạy học, thi cử, nội dung dạy học dưới thời Lê.
3.Thái độ: - Tự hào về truyền thống giáo dục của dân tộc và tinh thần hiếu học của người dân Việt Nam.
II Đồ dùng dạy học : - SGK
- Tranh: “Vinh quy bái tổ” và “Lễ xướng danh” III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Khởi động: Bài cũ: Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước
- Nhà Lê ra đời như thế nào? - Những ý nào trong bài biểu hiện quyền tối cao của nhà vua?
GV nhận xét
Bài mới: THỜI
GIA N
HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Giới thiệu: Hoạt động1: Thảo luận nhóm
Việc học dưới thời Hậu Lê được tổ chức như thế nào?
Trường học thời Hậu Lê dạy những gì? Chế độ thi cử thời Hậu Lê như thế nào?
GV khẳng đònh: Giáo dục thời Hậu Lê có tổ chức quy củ, nội dung học tập là Nho giáo
Hoạt động 2: Hoạt động cả lớp Nhà Lê đã làm gì để khuyến khích học tập?
Lập Văn Miếu xây dựng lại và mở rộng Thái học viện, thu nhận cả con
em thường dân vào trường Quốc Tử Giám ; trường có lớp học , chỗ ở kho
trữ sách ; ở các đều có trường do nhà nước mở .
Nho giáo, lòch sử các vương triều phương Bắc
Ba năm có một kì thi Hương và thi Hội, có kì thi kiểm tra trình độ quan
lại .
Tổ chức lễ đọc tên người đỗ, lễ đón rước người đỗ về làng, khắc vào bia
đá tên những người đỗ cao rồi cho
38
THỜI GIA
N HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
đặt ở Văn Miếu HS xem hình trong SGK
HS xem tranh
Củng cố - Dặn dò: - GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi trong SGK
- Chuẩn bò bài: Văn học và khoa học thời Hậu Lê
39
VĂN HỌC VÀ KHOA HỌC THỜI HẬU LÊ
I Mục đích - yêu cầu: 1.Kiến thức: HS nắm được:
- Các tác phẩm thơ văn, công trình khoa học của những tác giả tiêu biểu dưới thời Hậu Lê, nhất là Nguyễn Trãi, Lê Thánh Tông .
- Dưới thời Hậu Lê, văn học và khoa học được phát triển rực rỡ. 2.Kó năng:
- Nêu được nội dung chính của các tác phẩm, công trình đó. 3.Thái độ:
- Yêu thích tìm hiểu các tác phẩm và công trình nổi bật, đặc sắc. - Tự hào về nền văn học và khoa học của nước nhà.
II Đồ dùng dạy học : - SGK
- Một vài đoạn thơ văn tiêu biểu . - Hiònh trong SGK phóng to .
- Phiếu học tập chưa điền vào chỗ trống
Họ và tên:…………………………………………… Lớp: Bốn
Môn: Lòch sử
PHIẾU HỌC TẬP
TÁC GIẢ CÔNG TRÌNH KHOA HỌC
NỘI DUNG
- Ngô Só Liên - Nguyễn Trãi
- Nguyễn Trãi
- Lương Thế Vinh Đại Việt sử kí toàn thư
Lam Sơn thực lục Dư đòa chí
Đại thành toán pháp Lòch sử nước ta từ thời Hùng Vương
đến đầu thời Hậu Lê . Lòch sử cuộc khởi nghóa Lam Sơn .
Xác đònh lãnh thổ, giới thiệu tài nguyên, phong tục tập quán của nước
ta Kiến thức toán học
Bảng thống kê
TÁC GIẢ TÁC PHẨM
NỘI DUNG
-Nguyễn Trãi - Lý Tử Tấn, Nguyễn Mộng
Tuân Hội Tao đàn
Nguyễn Trãi Lý Tử Tấn
Nguyễn Húc Bình Ngô Đại Cáo,
Quân Trung từ mệnh
Các tác phẩm thơ Ức trai thi tập
Các bài thơ Phản ánh khí phách anh hùng và
niềm tự hào chân chính của dân tộc Ca ngợi công đức của nhà vua
Tâm sự của những người không được đem hết tài năng phụng sự đất
nước.
40
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Khởi động:
Bài cũ: Trường học thời Hậu Lê Nhà Lê đã làm gì để khuyến khích học tập?
Việc học dưới thời Lê được tổ chức như thế nào? GV nhận xét.
Bài mới: THỜI
GI AN
HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Giới thiệu: Hoạt động1: Hoạt động nhóm
GV treo bảng thống kê lên bảng GV cung cấp dữ liệu, HS dựa vào SGK điền tiếp hoàn thành bảng
thống kê
GV giới thiệu một số đoạn thơ văn tiêu biểu của một số nhà thơ thời Lê.
Hoạt động 2: Hoạt động cá nhân - Giúp HS lập bảng thống kê về nội dung , tác giả ,
công trình khoa học . - GV cung cấp phần nội dung, HS tự điền phần tác
giả, công trình khoa học.
Dưới thời Hậu Lê, ai là nhà văn, nhà khoa học tiêu biểu nhất ?
HS hoạt động theo nhóm, điền vào bảng sau đó cử đại diện lên
trình bày - HS mô tả lại nội dung và các
tác phẩm thơ văn tiêu biểu dưới thời Hậu Lê .
HS làm phiếu luyện tập HS dựa vào bảng thống kê, mô
tả lại sự phát triển của khoa học thời Hậu Lê .
Nguyễn Trãi , Lê Thánh Tông .
Củng cố - Dặn dò: - Chuẩn bò bài: Ôn tập
41
ÔN TẬP
I Mục đích - yêu cầu: 1.Kiến thức:
- HS biết: Nội dung từ bài 7 đến bài 19 trình bày bốn giai đoạn : Buổi đầu độc lập, Nước Đại Việt thời Lý, Nước Đại Việt thời Trần và Nước Đại Việt buổi đầu thời Hậu Lê.
2.Kó năng: - HS kể tên các sự kiện lòch sử tiêu biểu của mỗi giai đoạn và trình bày tóm tắt các sự kiện đó
bằng ngôn ngữ của mình. 3.Thái độ:
- Ham thích tìm hiểu môn Lòch sử . II Đồ dùng dạy học :
- Bảng thời gian - Một số tranh ảnh lấy từ bài 7 đến bài 19
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Khởi động: Bài mới:
THỜI GI
AN HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Giới thiệu: Hoạt động1: Hoạt động cả lớp
GV gắn lên bảng bảng thời gian và yêu cầu HS ghi nội dung từng giai đoạn tương ứng với
thời gian GV nhận xét.
Hoạt động 2: Thảo luận nhóm GV yêu cầu mỗi nhóm chuẩn bò 2 nội dung
mục 2 và mục 3, SGK GV nhận xét
Hoạt động 3: Hoạt động cá nhân GV yêu cầu HS chuẩn bò mục 4, SGK
GV nhận xét.
HS lên bảng ghi nội dung HS nhận xét
Các nhóm thảo luận Đại diện nhóm báo cáo
HS nhận xét
HS làm việc cá nhân HS báo cáo kết quả làm việc trước
lớp HS nhận xét
Dặn dò: Chuẩn bò bài: Trònh – Nguyễn phân tranh
42
TRỊNH – NGUYỄN PHÂN TRANH
I Mục đích - yêu cầu: 1.Kiến thức: HS biết:
- Từ thế kỉ XVI, triều đình nhà Lê suy thoái . Đất nước từ đây bò chia cắt thành Nam triều và Bắc triều, tiếp đó là Đàng Trong và Đàng Ngoài
- Nhân dân bò đẩy vào những cuộc chiến tranh phi nghóa, cuộc sống ngày càng khổ cực, không bình yên.
2.Kó năng: - HS nêu được nguyên nhân đất nước bò chia cắt vào thế kỉ XVI
- Trình bày được quá trình hình thành Nam triều và Bắc triều trên bản đồ 3.Thái độ:
- Tỏ thái độ không chấp nhận việc đất nước bò chia cắt . II.CHUẨN BỊ:
- Bản đồ Việt Nam thế kỉ XVI – XVII - Phiếu học tập của HS .
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Khởi động: Bài mới:
THỜI GI
AN HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Giới thiệu: Hoạt động1: Hoạt động cả lớp
GV mô tả sự suy sụp của triều đình nhà Lê từ đầu thế kỉ XVI .
Hoạt động 2 : Hoạt động cả lớp - GV giới thiệu nhân vật lòch sử Mạc Đăng
Dung - GV yêu cầu HS trình bày quá trình hình
thành Nam triều và Bắc triều trên bản đồ . Hoạt động 3: Hoạt động nhóm
Năm 1592, ở nước ta có sự kiện gì? Sau năm 1592, tình hình nước ta như thế nào?
Kết quả cuộc chiến tranh Trònh – Nguyễn ra sao?
Hoạt động 3: Làm việc cá nhân - Năm 1592 , ở nước ta có sự kiện gì ?
- Sau năm 1592 , tình hình nước ta thế nào? - Kết quả cuộc chiến tranh Trònh Nguyễn ra
sao ?
Hoạt động 5 : Hoạt động cả lớp
HS đọc đoạn: “Năm 1527… khoảng 60 năm”
HS trình bày quá trình hình thành Nam triều và Bắc triều trên bản đồ .
HS thảo luận nhóm Đại diện nhóm lên báo cáo
HS nhận xét, bổ sung ý kiến
- Làm trên phiếu học tập . - HS trình bày cuộc chiến tranh Trònh
Nguyễn .
Vì quyền lợi , các dòng họ cầm quyền đã đánh giết lẫn nhau .
Nhân dân lao động cực khổ , đất nước
43
Chiến tranh Nam triều và Bắc triều, cũng như chiến tranh Trònh - Nguyễn diễn ra vì mục
đích gì? Cuộc chiến tranh này đã gây ra hậu quả gì ?
bò chia cắt .
Củng cố - Dặn dò: - GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi trong SGK .
- Chuẩn bò bài: Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong
44
CUỘC KHẨN HOANG Ở ĐÀNG TRONG
I Mục đích - yêu cầu: 1.Kiến thức: HS nắm được:
- Từ thế kỉ XVI , các chúa Nguyễn đã đẩy mạnh việc khẩn hoang từ sông Gianh trở vào Nam Bộ ngày nay.
- Cuộc khẩn hoang từ thế kỉ XVI đã dần dần mở rộng diện tiáh sản xuất ở các vùng khoang hoá . - Nhân dân các vùng khẩn hoang sống hoà hợp với nhau .
2.Kó năng: - Xác đònh được đòa phận từ sông Gianh đến Quảng Nam và từ Quảng Nam đến Nam Bộ
3.Thái độ: - Tôn trọng sắc thái văn hoá của các dân tộc.
II Đồ dùng dạy học : - Bản đồ Việt Nam thế kỉ XVI, XVII
- Phiếu hoạ tập của HS . III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Khởi động: Bài cũ: Trònh – Nguyễn phân tranh
Tình hình nước ta đầu thế kỉ XVI như thế nào? Kết quả cuộc nội chiến ra sao?
1592: nước ta xảy ra sự kiện gì? GV nhận xét.
Bài mới: THỜI
GIA N
HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Giới thiệu: Hoạt động1: Hoạt động cả lớp
GV giới thiệu bản đồ Việt Nam thế kỉ XVI – XVII .
Yêu cầu HS xác đònh đòa phận từ sông Gianh đến Quảng Nam và từ Quảng Nam đến Nam Bộ
ngày nay . GV nhận xét
Hoạt động 2: Thảo luận nhóm Trình bày khái quát tình hình nước ta từ sông
Gianh đến Quảng Nam và từ Quảng Nam đến đồng bằng sông Cửu Long?
= Kết luận : Trước thế kỉ XVI , từ sông Gianh vào phía nam , đất hoang còn nhiều, xóm làng
cư dân thưa thớt . Những người nông dân nghẻo khổ ở phía Bắc đã di cư vào phía nam cùng nhân
dân đòa phương khai phá , làm ăn . Từ cuối thế kỉ XVI , các chúa Nguyễn đã chiêu mộ dân nghèo
HS đọc SGK rồi xác đònh đòa phận .
HS thảo luận . Đại diện nhóm trình bày kết quả
thảo luận .
45
THỜI GIA
N HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
và bắt tù binh tiến dần vào phía nam khẩn hoang lập làng .
Hoạt động3: Hoạt động cả lớp Cuộc sống giữa các tộc người ở phía nam đã
đem lại đến kết quả gì? -Xây dựng được cuộc sống hoà
hợp, xây dựng nền văn hoá chung trên cơ sở vẫn duy trì những sắc
thái văn hoá riêng của mỗi tộc người.
Củng cố - Dặn dò: - GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi trong SGK
- Chuẩn bò bài: Thành thò ở thế kỉ XVI - XVII
46
THÀNH THỊ Ở THẾ KỈ XVI- XVII
I Mục đích - yêu cầu: 1.Kiến thức:
- HS hiểu sự phát triển của thành thò chứng tỏ sự phát triển nền kinh tế, đặc biệt là thương mại. 2.Kó năng:
- HS nắm được ở thế kỉ XVI – XVII, nước ta nổi lên 3 thành thò lớn: Thăng Long, Phố Hiến, Hội An.
3.Thái độ: - Có ý thức giữ gìn và bảo vệ các khu phố cổ .
II Đồ dùng dạy học : - Bản đồ Việt Nam
- SGK - Tranh vẽ cảnh Thăng Long và Phố Hiến ở thế kỉ XVI – XVII .
- Phiếu học tập Chưa điền
Họ và tên:…………………………………………… Lớp: Bốn
Môn: Lòch sử
PHIẾU HỌC TẬP
Đặc điểm
Thành thò Số dân
Quy mô thành thò Hoạt động buôn bán
Thăng Long Đông dân hơn nhiều
thò trấn ở Châu Á Lớn bằng thò trấn ở
một số nước Châu Á Thuyền bè ghé bờ khó
khăn . Ngày phiên chợ , người
đông đúc, buôn bán tấp nập . Nhiều phố phương .
Phố Hiến - Các cư dân từ nhiều
nước đến ở . - Trên 2000 nóc nhà
Nơi buôn bán tấp nập
Hội An Các nhà buôn Nhật
Bản cùng một số cư dân đòa phương lập nên
thành thò này . - Phố cảng đẹp nhất ,
lớn nhất ở Đàng Trong
Thương nhân ngoại quốc thường lui tới buôn bán .
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Khởi động:
Bài cũ: Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong Chúa Nguyễn đã làm gì để khuyến khích người dân đi khai hoang?
Cuộc sống giữa các tộc người ở phía nam đã đem lại đến kết quả gì? GV nhận xét
47
THỜI GI
AN HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Bài mới: Giới thiệu:
Hoạt động1: Hoạt động cả lớp GV giới thiệu: Thành thò ở giai đoan này
không là trung tâm chính trò , quân sự mà còn là nơi tập trung đông dân cư, thương nghiệp
và công nghiệp phát triển . GV treo bản đồ Việt Nam
Hoạt động 2: Hoạt động cá nhân GV yêu cầu HS làm phiếu học tập
Hoạt động 3: Hoạt động cả lớp + Hướng dẫn HS thảo luận .
- Nhận xét chung về số dân, quy mô và hoạt động buôn bán trong các thành thò ở nước ta
vào thế kỉ XVI – XVII? Theo em, hoạt động buôn bán ở các thành thò
trên nói lên tình hình kinh tế nông nghiệp , thủ công nghiệp , thương nghiệp ở nước ta
thời đó như thế nào? HS xem bản đồ và xác đònh vò trí của
Thăng Long, Phố Hiến, Hội An.
- Đọc nhận xét của ngưới nước ngoài về Thăng Long , Phố Hiến , Hội An và điền
vào bảng thống kê . - Dựa vào bảng thống kê và nội dung
SGK để mô tả lại các thành thò Thăng Long , Phố Hiến , Hội An bằng lời ,
bài viết hoặc tranh vẽ .
HS hoạt động theo nhóm sau đó cử đại diện lên báo cáo
- Thành thò nước ta lúc đó tập trung đông người, quy mô hoạt độngvà buôn
bán rộng lớn và sầm uất. - Sự phát triển của thành thò phản ánh sự
phát triển mạnh của nông nghiệp, thủ công nghiệp.
Củng cố – Dặn dò
- Chuẩn bò bài: Nghóa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long
48
NGHĨA QUÂN TÂY SƠN TIẾN RA THĂNG LONG Năm 1786
I Mục đích - yêu cầu: 1.Kiến thức:
- HS hiểu việc nghóa quân Tây Sơn làm chủ được Thăng Long có nghóa là về cơ bản đã thống nhất được đất nước, chấm dứt thời kì Trònh – Nguyễn phân tranh.
2.Kó năng: - HS trình bày sơ lược diễn biến cuộc tiến công ra Bắc diệt chính quyền họ Trònh của nghóa quân
Tây Sơn . 3.Thái độ:
- Yêu thích tìm hiểu thêm về lòch sử nước nhà . II Đồ dùng dạy học :
- SGK - Lược đồ khởi nghóa Tây Sơn .
- Gợi ý kòch bản : Tây Sơn tiến ra Thăng Long . III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Khởi động: Bài cũ: Thành thò ở thế kỉ XVI – XVII
Quy mô và hoạt động buôn bán ở nước ta thế kỉ XVI- XVII? Hoạt động buôn bán ở các thành thò nói lên tình hình kinh tế nước ta thời kì đó như thế nào?
GV nhận xét
Bài mới: THỜI
GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS Giới thiệu:
Hoạt động1: Hoạt động cả lớp - GV trình bày sự phát triển của cuộc khởi nghóa
Tây Sơn trước khi tiến ra Thăng Long: Mùa xuân 1771, ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ,
Nguyễn Lữ xây dựng căn cứ khởi nghóa tại Tây Sơn Bình Đònh đã đánh đổ được chế độ thống
trò của họ Nguyễn ở đàng Trong 1777, đánh đuổi được quân xâm lược Xiêm 1785. Nghóa
quân Tây Sơn làm chủ được đàng Trong và quyết đònh tiến ra Thăng Long diệt chính quyền
họ Trònh. Hoạt động 2: Tổ chức trò chơi đóng vai
+ Dựa vào nội dung SGK để đặt câu hỏi : - Sau khi lật đổ chúa Nguyễn ở Đàng Trong ,
Nguyễn Huệ có quyết đònh gì ? - Nghe tin nguyễn Huệ tiến quân ra Bắc , thái độ
của Trònh Khải và quân tướng như thế nào? HS theo dõi kết hợp đọc SGK
- Kể lại cuộc tiến quân ra Thăng Long của nghóa quân Tây Sơn .
- Chia nhóm , phân vai , tập đóng vai .
- HS đóng tiểu phẩm quân Tây Sơn tiến quân ra Thăng Long .
HS thi đua
49
- Cxuộc tiến quân ra bắc của nghóa quân Tây Sơn diễn ra như thế nào ?
Hoạt động3: Hoạt động cả lớp - Tổ chức cho SH thảo luận về kết quả và ý
nghóa của sự kiện nghóa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long .
- Học sinh thào luận
Củng cố - Dặn dò: - GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi trong SGK.
- Chuẩn bò bài: Quang Trung đại phá quân Thanh Năm 1789
50
QUANG TRUNG ĐẠI PHÁ QUÂN THANH Năm 1789
I Mục đích - yêu cầu: 1.Kiến thức:
- HS biết: Quân Quang Trung rất quyết tâm và tài trí trong cuộc đánh đại quân xâm lược nhà Thanh .
2.Kó năng: - HS thuật lại được diễn biến trận Quang Trung đại phá quân Thanh theo bản đồ.
3.Thái độ: - Cảm phục tinh thần quyết chiến quyết thắng quân xâm lược của nghóa quân Tây Sơn.
II Đồ dùng dạy học : - SGK
- Lược đồ trận Quang Trung đại phá quân Thanh 1789 - Phiếu học tập của HS .
Họ và tên:…………………………………………… Lớp: Bốn
Môn: Lòch sử
PHIẾU HỌC TẬP
Em hãy điền các sự kiện chính tiếp vào các dấu … cho phù hợp với mốc thời gian Ngày 20 tháng chạp năm Mậu Thân 1788 ……………………………………
…………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………
Đêm mồng 3 tháng giêng năm Kỉ Dậu 1789 ………………………………… ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… Mờ sáng ngày mồng 5…………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Khởi động:
Bài cũ: Nghóa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long Việc nghóa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long có ý nghóa như thế nào?
GV nhận xét. Bài mới:
THỜI GI
AN HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Giới thiệu: Hoạt động1: Hoạt động cả lớp
- GV trình bày nguyên nhân việc Nguyễn Huệ HS dựa vào SGK để làm phiếu học
51
Quang Trung tiến ra Bắc đánh quân Thanh
Hoạt động 2: Hoạt động cá nhân - GV yêu cầu HS làm phiếu học tập GV đưa
ra mốc thời gian, HS điền tên các sự kiện chính
Hoạt động 3: Hoạt động cả lớp GV hướng dẫn HS nhận thức được quyết tâm
và tài nghệ quân sự của Quang Trung trong cuộc đại phá quân Thanh hành quân bộ từ
Nam ra Bắc; tiến quân trong dòp Tết; cách đánh ở trận Ngọc Hồi, Đống Đa…
GV chốt lại: Ngày nay, cứ đến ngày mồng 5Tết, ở gò Đống Đa Hà Nội nhân dân ta lại
tổ chức giỗ trận để tưởng nhớ ngày Quang Trung đại phá quân Thanh .
tập HS dựa vào các câu trả lời trong
phiếu học tập để thuật lại diễn biến sự kiện Quang Trung đại phá quân
Thanh
- Kể một vài mẩu chuyện về sự kiện Quang Trung đại phá quân Thanh .
Củng cố - Dặn dò: - GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi trong SGK
- Chuẩn bò: Những chính sách về kinh tế và văn hoá của vua Quang Trung .
52
NHỮNG CHÍNH SÁCH VỀ KINH TẾ VÀ VĂN HOÁ CỦA VUA QUANG TRUNG
I Mục đích - yêu cầu: 1.Kiến thức: HS biết:
- Tác dụng của các chính sách về kinh tế và văn hoá của vua Quang Trung . 2.Kó năng:
- Kể được một số chính sách về kinh tế và văn hoá của vua Quang Trung. 3.Thái độ:
- Quý trọng tài năng của vua Quang Trung . II Đồ dùng dạy học :
- Thư Quang Trung gửi cho Nguyễn Thiếp - Các chiếu khuyến nông, đề cao chữ Nôm…của vua Quang Trung.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Khởi động: Bài cũ: Quang Trung đại phá quân Thanh
Em hãy nêu tài trí của vua Quang Trung trong việc đánh bại quân xâm lược nhà Thanh? Em hãy kể tên các trận đánh lớn trong cuộc đại phá quân Thanh?
Em hãy nêu ý nghóa của ngày giỗ trận Đống Đa mồng 5 tháng giêng?
GV nhận xét
THỜI GI
AN HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Bài mới: Giới thiệu:
Hoạt động1: Thảo luận nhóm - Trình bày tóm tắt tình hình kinh tế đất nước
trong thời Trònh - Nguyễn phân tranh : ruộng đất bò bỏ hoang , kinh tế không phát triển .
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm : Vua Quang Trung đã có những chính sách gì về kinh tế ? Nội dung
và tác dụng của các chính sách đó ? GV kết luận: Vua Quang Trung ban hành Chiếu
khuyến nông dân lưư tán phải trở về quê cày cấy ; đúc tiền mới ; yêu cầu nhà Thanh mở cửa
biên giới cho dân hai nước được tự do trao đổi hàng hoá ; mở cửa biển cho thuyền buôn nước
ngoài vào buôn bán .Hoạt động2: Hoạt động cả lớp
Trình bày việc vua Quang Trung coi trọng chữ Nôm , ban bố Chiếu lập học .
+ Tại sao vua Quang Trung lại đề cao chữ Nôm ? - HS thảo luận nhóm và báo cáo
kết quả làm việc .
HS trả lời .
+ Chữ Nôm là chữ của dân tộc . Việc vua Quang Trung đề cao chữ
Nôm là nhằm đề cao tinh thần dân tộc .
+ Đất nước muốn phát triển được , cần phải đề cao dân trí , coi trọng
53
THỜI GI
AN HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
+ Em hiểu câu : “ Xây dựng đất nước lấy việc học làm đầu “ như thế nào ?
GV kết luận Hoạt động3: Hoạt động cả lớp
- GV trình bày sự dang dở của các công việc mà vua Quang trung đang tiến hành và tình cảm của
người đời sau đối với vua Quang Trung . việc học hành .
Củng cố - Dặn dò: - GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi trong SGK
- Chuẩn bò bài: Nhà Nguyễn thành lập
54
NHÀ NGUYỄN THÀNH LẬP
I Mục đích - yêu cầu: 1.Kiến thức:
- HS biết nhà Nguyễn thiết lập một chế độ rất chặt chẽ và hà khắc để bảo vệ quyền lợi của dòng họ mình .
2.Kó năng: - HS nắm được nhà Nguyễn ra đời trong hoàn cảnh nào, Kinh đô đóng ở đâu, Và một số ông vua
đầu thời Nguyễn. 3.Thái độ:
- Yêu thích tìm hiểu lòch sử dân tộc. II Đồ dùng dạy học :
- Một số điều luật của Bộ luật Gia Long nói về sự tập trung quyền hành và những hình phạt đối với mọi hành động phản kháng nhà Nguyễn
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Khởi động: Bài cũ: Vua Quang Trung trọng dụng người tài
- Vua Quang Trung đã có những chính sách gì về kinh tế ? Nội dung và tác dụng của các chính sách đó ?
- Tại sao vua Quang Trung lại đề cao chữ Nôm ? - Em hiểu câu : “ Xây dựng đất nước lấy việc học làm đầu “ như thế nào ?
GV nhận xét
Bài mới: THỜI
GIA N
HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Giới thiệu: Hoạt động1: Hoạt động cá nhân
Yêu cầu HS thảo luận : Nhà Nguyễn ra đời vào hoàn cảnh nào?
= Sau khi vua Quang Trung mất , lợi dụng bối cảnh triều đình đang suy yếu , Nguyễn nh đã
đam quân tấn công , lật đổ nhà Tây Sơn . - Trình bày thêm về sự tàn sát của của Nguyễn
ánh đối với những người tham gia khởi nghóa Tây Sơn .
- Nguyễn ánh lên ngôi hoàng đế lấy niên hiệu là Gia Long , chọn Huế làm kinh đô . Từ năm
1802 đến năm 1858 , nhà Nguyễn trải qua các đời vua : Gia Long , Minh Mạng , Thiệ Trò , Tự
Đức . Hoạt động 2: Hoạt động nhóm
GV cung cấp thêm một số điểm trong bộ luật Gia Long: Gia Long đặt lệ “tứ bất” nhưng
HS đọc đoạn: “Năm 1792.. Tự Đức”
HS trả lời
Các tổ lên thi đua chọn đúng thứ tự các đời vua đầu nhà Nguyễn Gia
Long, Minh Mạng, Thiệu Trò, Tự Đức
HS hoạt động theo nhóm sau đó cử đại diện lên báo cáo
55
THỜI GIA
N HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
không ghi thành văn tức là: không đặt tể tướng, không lập hoàng hậu, không lấy trạng
nguyên trong thi cử, không phong tước vương cho người ngoài họ vua
Các vua nhà Nguyễn bảo vệ quyền lợi của mình bằng bộ luật hà khắc nào?
Vì sao các vua nhà Nguyễn không muốn chia sẻ quyền lợi của mình cho ai?
Từ việc đặt luật pháp, thay đổi các cơ quan, đến việc tổ chức các kì thi Hội do ai làm?
Để bảo vệ uy quyền tuyệt đối của nhà vua, các vua triều Nguyễn đã đặt ra các hình phạt như
thế nào?
= Các vua nhà Nguyễn đã thực hiện nhiều chính sách để tập trung
quyền hành trong tay và bảo vệ ngai vàng của mình .
Củng cố - Dặn dò: - GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi trong SGK
Tìm đọc: Các vua đời nhà Nguyễn Chuẩn bò bài: Kinh thành Huế
56
KINH THÀNH HUẾ
I Mục đích - yêu cầu: 1.Kiến thức:
- HS sơ lược được quá trình xây dựng ; sự đồ sộ, vẻ đẹp của kinh thành và lăng tẩm ở Huế . - Biết Huế được công nhận là một Di sản Văn hoá thế giới .
2.Kó năng: - HS nhận biết được kinh thành Huế qua tranh ảnh
3.Thái độ: - Tự hào vì Huế được công nhận là một Di sản Văn hoá thế giới.
II Đồ dùng dạy học : - Hình trong SGK phóng to .
- Một số hình ảnh về kinh thành và lăng tẩm ở Huế. - Phiếu học tập HS .
- SGK III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Khởi động: Bài cũ: Nhà Nguyễn thành
lập Nhà Nguyễn ra đời trong hoàn cảnh nào?
Nêu tên một số ông vua đầu triều Nguyễn? GV nhận xét
Bài mới: THỜI
GIA N
HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Giới thiệu: Hoạt động1: Hoạt động cả lớp
- Trình bày quá trình ra đời của kinh đô Huế? Hoạt động 2: Thảo luận nhóm
GV phát cho mỗi nhóm một ảnh chụp một trong những công trình ở kinh thành Huế .
GV hệ thống lại để HS nhận thức được sự đồ sộ và vẻ đẹp của các cung điện , lăng tẩm ở kinh
thành Huế . GV kết luận: Kinh thành Huế là một công trình
sáng tạo của nhân dân ta. Ngày 11 – 12 – 1993 UNESCO đã công nhận Huế là một Di sản Văn
hóa thế giới. Hs đọc SGK rồi mô tả sơ lược
Các nhóm nhận xét và thảo luận để đi đến thống nhất về những nét
đẹp của các công trình đó - Đại diện nhóm trình bày kết quả
làm việc .
Củng cố - Dặn dò: - GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi trong SGK
- Chuẩn bò : Ôn tập
57
ÔN TẬP TỔNG KẾT
I Mục đích - yêu cầu: 1.Kiến thức:
- Hệ thống lại quá trình phát triển của lòch sử nước ta từ buổi đầu dựng nước đến giữa thế kỉ XIX 2.Kó năng:
- HS nhớ lại được các sự kiện, hiện tượng, nhân vật lòch sử tiêu biểu trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc ta từ thời vua Hùng Vương đến buổi đầu thời Nguyễn .
3.Thái độ: - Tự hào về truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc
II Đồ dùng dạy học :
Phiếu học tập của HS . Băng thời gian biểu thò các thời kì lòch sử trong SGK được phóng to .
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Khởi động:
Bài cũ: Kinh thành Huế - Trình bày quá trình ra đời của kinh đô Huế?
GV nhận xét.
Bài mới: THỜI
GIA N
HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Giới thiệu: Hoạt động1: Làm việc cá nhân
- GV đưa ra băng thời gian , giải thích băng thời gian và yêu cầu HS điền nội dung các thời , triều
đại và các ô trống cho chính xác . Hoạt động 2 : Làm việc cả lớp
- GV đưa ra danh sách các nhân vật lòch sử như : Hùng Vương, An Dương Vương, Hai Bà Trưng,
Ngô Quyền, Đinh Bộ Lónh, Lê Hoàn, Lý Thái Tổ , Lý Thường Kiệt …
Hoạt động 3: Làm việc cả lớp - GV đưa ra một số đòa danh, di tích lòch sử, văn
hoá như : Lăng vua Hùng, thành Cổ Loa, Sông Bạch Đằng , Thành Hoa Lư , Thành Thăng Long
, Tượng Phật A-di-đà … HS điền nội dung các thời kì, triều
đại vào ô trống
HS ghi tóm tắt về công lao của các nhân vật lòch sử
HS điền thêm thời gian hoặc dự kiện lòch sử gắn lie72n với các đòa
danh , di tích lòch sử , văn hoá đó .
Củng cố - Dặn dò: - GV nhắc lại những kiến thức đã học.
- Chuẩn bò kiểm tra đònh kì
58
59

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài mới: THỜI Củng cố - Dặn dò: - Cuộc khởi nghóa Hai Bà Trưng do ai lãnh đạo?

Tải bản đầy đủ ngay(59 tr)

×