Tải bản đầy đủ - 59 (trang)
Bài cũ: Nước Âu Lạc Bài mới: THỜI Củng cố - Dặn dò: Chuẩn bò : Khởi nghóa Hai Bà Trưng Khởi động: Hát 2. Bài cũ: Nước ta dưới ách

Bài cũ: Nước Âu Lạc Bài mới: THỜI Củng cố - Dặn dò: Chuẩn bò : Khởi nghóa Hai Bà Trưng Khởi động: Hát 2. Bài cũ: Nước ta dưới ách

Tải bản đầy đủ - 59trang

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 1. Khởi động: Hát

2. Bài cũ: Nước Âu Lạc


Thành tựu lớn nhất của người dân Âu Lạc là gì? - HS trả lời Người Lạc Việt người Âu Việt có những điểm gì giống nhau?
GV nhận xét

3. Bài mới: THỜI


GI AN
HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Giới thiệu: Hoạt động1: Làm việc cá nhân
- GV đưa mỗi nhóm một bảng thống kê để trống, chưa điền nội dung, yêu cầu các nhóm
so sánh tình hình nước ta trước và sau khi bò phong kiến phương Bắc đô hộ
- GV nhận xét - GV giải thích các khái niệm chủ quyền , văn
hóa . Hoạt động 2: Làm việc cá nhân
- GV đưa phiếu học tập có ghi thời gian diễn ra các cuộc khởi nghóa, cột các cuộc khởi
nghóa để trống - HS có nhiệm vụ điền nội dung vào
các ô trống, sau đó các nhóm cử đại diện lên báo cáo kết quả làm việc
- HS điền tên các cuộc khởi nghóa sao cho phù hợp với thời gian diễn ra các
cuộc khởi nghóa . - HS báo cáo kết quả làm việc của
mình .

4. Củng cố - Dặn dò: Chuẩn bò : Khởi nghóa Hai Bà Trưng


9
KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG Năm 40
I Mục đích - yêu cầu: 1.Kiến thức: HS biết
- Vì sao Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghóa? - Đây là cuộc khởi nghóa thắng lợi đầu tiên sau hơn 200 năm nước ta bò các triều đại phong kiến
phương Bắc đô hộ. 2.Kó năng:
- Tường thuật trên bản đồ diễn biến cuộc khởi nghóa. 3.Thái độ:
- Bồi dưỡng lòng tự hào về người anh hùng dân tộc và truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của nhân dân ta .
II Đồ dùng dạy học : - SGK
- Lược đồ cuộc khởi nghóa Hai Bà Trưng . - Phiếu học tập .
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

1. Khởi động: Hát 2. Bài cũ: Nước ta dưới ách


đô hộ của phong kiến phương Bắc - Nhân dân ta đã bò chính quyền đô hộ phương Bắc cai trò như thế nào? - HS trả lời
- Hãy kể tên các cuộc khởi nghóa của nhân dân ta? - GV nhận xét

3. Bài mới: THỜI


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài cũ: Nước Âu Lạc Bài mới: THỜI Củng cố - Dặn dò: Chuẩn bò : Khởi nghóa Hai Bà Trưng Khởi động: Hát 2. Bài cũ: Nước ta dưới ách

Tải bản đầy đủ ngay(59 tr)

×