Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Úng dnng giái phương trình vi tích phân Fred- holm b¾c hai

2 Úng dnng giái phương trình vi tích phân Fred- holm b¾c hai

Tải bản đầy đủ - 0trang

a3 = 0.40278417732a12 = 0.70433733518a4 = 0.43040903237a13 = 0.74520632522a5 = 0.45950287959a14 = 0.78755081966a6 = 0.49006663398a15 = 0.83137136666a7 = 0.52210115174a16 = 0.84647040819ti|x(ti) − x15(ti)|00 0.018762136

2

01 0.020063735

4

02 0.021278088

9

03 0.021533419

1

04 0.020521258

1

05 0.019290593

1

06 0.018129432

8

07 0.017035346

4

08 0.016014343

1

09 0.015061842

8

10 0.014162784

3

11 0.013310450

6

12 0.012501056

6

13 0.011730988

7

14 0.010996807

3

15 0.010295222

5|xr(ti) − xr

(ti)|150.01876233

0.02030026

44

0.01325467

67

0.00707594

88

0.01900826

88

0.01792540

58

0.01692224

68

0.01587170

72

0.01475350

34

0.01385612

19

0.01312570

11

0.01245372

50

0.01183714

74

0.01127346

83

0.01076019

81

0.01029522

10Ket lu¾n

Lu¾n văn đã trình bày kien thúc cơ bán ve spline b¾c 3, b¾c n và

nghiên cúu các khơng gian tuyen tính S3(π), Sm(π).

Trên cơ só nghiên cúu các hàm spline lu¾n văn trình bày vi¾c sú

dung các hàm spline v vắn dung phng phỏp spline collocatin giỏi

mđt lúp các phương trình vi phân, phương trình đao hàm riêng,

phương trình vi tích phân Fredholm, đánh giá toc đ® h®i tu. Lu¾n văn

cũng nêu úng dung máy tính vào tính toỏn nghiắm v sai so cna

nghiắm gan ỳng tai mđt so điem cu the.

Vói pham vi lu¾n văn và thòi gian cũng như khá năng còn han che,

vi¾c úng dung phương pháp trên đe giái quyet các bài tốn đ¾t ra trong

thnc te, trong khoa hoc tính tốn giái lóp các phương trình tốn tú còn

can đưoc nghiên cúu sâu hơn đe úng dung hi¾u quá hơn.Tài li¾u tham kháo

[A]Tài li¾u tieng Vi¾t[1] Pham Kỳ Anh (2005), Giái tích so, Nhà xuat bán Đai hoc quoc gia,

Hà N®i.

[2] Nguyen Minh Chương, Nguyen Văn Khái, Khuat Văn Ninh,

Nguyen Văn Tuan, Nguyen Tưòng (2009), Giái tích so, Nhà xuat

bán Giáo Duc.

[3] Nguyen Minh Chương, Ya. D. Mamedov, Khuat Văn Ninh (1992),

Giái xap xs phương trình tốn tú, Nhà xuat bán Khoa hoc v ky

thuắt, H Nđi.

[4] Nguyen Phu Hy (2006), Giỏi tớch hm, Nh xuat bỏn Khoa hoc v

ky thuắt, H Nđi.

[5] Hồng Tuy (2005), Hàm thnc và Giái tích hàm, Nhà xuat bỏn ai

hoc quoc gia, H Nđi.

[B]Ti liắu tieng Anh[6] Nguyen Minh Chuong and Nguyen Van Tuan (1995),”Collocation

methods for Fredholm – Volterra integro – differential equations of

second order”, Acta Mathematica Vietnamica, (No 1), 85 – 98.

[7] Nguyen Van Tuan (1996), "Spline collocation methods for

NeumannproblemMathematics, (No 1).forellipticequations”,VietnamJ.of68[8] Christina Christara and Guohong Liu (2008), "Quartic spline collocation for second-order boundary value problems", University of

Toronto.

[9] P.M. Prenter ( 1975), Splines and Variational methods.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Úng dnng giái phương trình vi tích phân Fred- holm b¾c hai

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×