Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Úng dnng giái phương trình vi phân

1 Úng dnng giái phương trình vi phân

Tải bản đầy đủ - 0trang

(et + e1t)1.62ng dung Maple tớnh nghiắm ỳng, nghi¾m xap xí và sai so cna

phương pháp

Tìm nghi¾m chính xác bang Maple 13.Ve đo th% cna x(t) và xˆ(t) sú dung l¾nh:

[>plot([(1/(2*(exp(1)+1)))*(exp(x)+exp(1-x))-2,(1/3)*x*(x-1)+(2/3)*(x-1)*x2],

x=0..1);

chúng ta đưoc đo th% hình (3.1).Hình 3.1Đ¾t xˆ(t) = y, x(t) = x tính x(t), xˆ(t) và |x(t) − xˆ(t)| bang

Maple13 vói

chương trình

[> restart;

[> for i from 0 to 10 do y[i]:=evalf((1/(2*(exp(1)+1)))*(exp(i/10)+exp(1i/10))-2);

x[i]:= evalf((1/12)*(i/10)*(i/10-1)+(1/6)*(i/10-1)*(i/10)2);

a[i]:=evalf(abs(x[i]-y[i]));

od;

Chay chương trình chúng ta đưoc ket quá

x(t),

|x(t) − xˆ(t)| tai m®t so giá tr% trong báng (3.1).

x(t)

0.00.0000

0000

0.1 −0.02060.0000

0000

−0.00904230

0.2 −0.03640000

−0.01868703

0.3 −0.04766667

−0.02809277

0.4 −0.05430000

−0.03607166

0.5 −0.05650000

−0.04160.6 9056

−0.05436667

−0.04407166

0.7 −0.04760000

−0.04200.8 9277

−0.03640000

−0.03468703

0.9 −0.02066667

−0.02101.0 4230

0.0000

00000000

0.0000

0000

Báng 3.1xˆ(t) và sai so e(t)

=|x(t) − x(t)|

ˆ

0.0000

0000

0.0116

4230

0.0178

2037

0.0196

9277

0.0183

7166

0.0149

2389

0.0103

7166

0.0056

9277

0.0018

2037

0.0003

5770

0.0000

00003.2Úng dnng giái phương trình vi tích phân

Fred- holm b¾c haiVí dn 3.2.1. Xét phương trình sau:

¸1

1

s3

9 x(s)ds =

rr

x (t) − x(t) +

−t2

20− 2t +2521

6888000thóa mãn h¾ đieu ki¾n:

x(0) − xr (0) = 0,



x(1) − xr (1) = 9.

2Có nghi¾m chính xác là x(t) = t + 2t + 2. Neu s =6 thì6, 0 < h <ton tai duy nhat nghi¾m collocation.

Chon h =

11

5chúng ta có the tính nghi¾m xap xí collocation

x15(t) =16

.aj Bˆj (t).j=−1Tù h¾ (2.59) chúng ta tính a−1, a0, ..., a16 và |x(ti) − x15(ti)|, |xr(ti)r (t )| đưoc ket quá:

x15

ia−1 = 0.33286839262a8 = 0.55560452377a0 = 0.32996216531a9 = 0.59057752118a1 = 0.35270835532a10 = 0.62702354870a2 = 0.37691845573a11 = 0.66494327750a3 = 0.40278417732a12 = 0.70433733518a4 = 0.43040903237a13 = 0.74520632522Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Úng dnng giái phương trình vi phân

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×