Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Phương pháp spline collocation cho phương trình vi tích phân Fredholm b¾c hai

4 Phương pháp spline collocation cho phương trình vi tích phân Fredholm b¾c hai

Tải bản đầy đủ - 0trang

thì nghi¾m cúa phương trình xrr(t) = u(t) thóa mãn ieu kiắn (2.53)

xỏc

%nh búibá G(t, s)u(s)ds.

x(t) =

aTự tớnh duy nhat nghi¾m x(t) ∈ C4[a, b] cúa phương trình (2.50),

(2.53)

đú tìm ieu kiắn u(t) C2[a, b] thúa món phng trỡnh

áb

u(t) + K1(t, s)u(s)ds = f (t),(2.54)aó

đây

¸bK1(t, s) =

p(t)∂G(t, s)

+ q(t)G(t, s) + K(t, ζ)G(ζ, s)dζ.

λaGiá sú T là toán tú tù C[a, b] vào C[a, b] xác đ%nh bói

b¸ K1(t, s)u(s)ds.

Tu =

aPhương trình (2.54) có the viet như sau:

(I + T )u = f,

ó đây I là tốn tú đong nhat .

Rõ ràng neu ton tai toán tú ngh%ch đáo (I + T )−1 bien hàm f ∈

C2[a, b] vào C2[a, b] thì bài tốn (2.50), (2.53) có nghi¾m trong C4[a,

b]. Cho π là phân hoach đeu cúa [a, b] ó đây ti = a + ih, h =

nChúng ta có khơng gian spline

.

S3(π) = v ∈ C2[a, b] :

v|[tb−a.],t

kó õy P3 l mđt lúp a thỳc bắc 3.k+1P3 , k = 0, 1, ..., n − 1 ,.Chúng ta xét bo đe sau:i) S3(π) là không gian véc tơ thnc vói cơ só {Bi(t)

}Bo đe 2.4.1.

trong đóBi(t)

=n+1,i=−1

; ti−1],



i− 3

i−

(t − t 2 ) , t ∈ 2

[t

h3 +

(t − ti−1) + 3h(t −

2 3h

1

ti−1)3− 3(t −, t ∈ [ti−1;ti−1)ti],h + 3h (ti+1 − t) + 3h(ti+1 − t) − 3(ti+1 − t)3, t ∈

h3

[ti; ti+1],



3

(ti+2 , t ∈ [ti+1; ti+2],− t)



0, t ∈/ [ti−2 ; ti+2 ].ii) Neu322n+1,i=−Bˆi (t),2xác đ%nh như sau1Bˆ−1 (t) =

3B−1(t) B (t) = (t) −

,

ˆ 0 B0

2B−1(t),Bˆi (t) = Bi (t), i = 0, 1, ..., n − 1,

Bˆn (t) = Bn (t) −Bˆn+1 (t) = 3Bn+1 (t),2Bn+1 (t),

thỡ hắ

,Bi (t),n+1

i=

1cng l mđt c só cúa S3(π).iii) Moi t ∈ [a, b],n+1ˆ

. |Bˆr i (t)| 22

. |B i(t)| ≤ 12

,i=− ≤

hn+1i=−1trong đó1Bˆr (t) là đao hàm cúa(2.55)Bˆi (t).

Chúng minh:

De dàng chúng minh đưoc i) và ii).Hơn nua chúng ta tính Bj (t), Br (t), Brr(t) tai tj như sau:

jjBj (ti±1) = 1, Bj (tj ) = 4,

B(tj−1)

r

=

B

=rr

j (tj±1)3

,

=

h−3

Bjr6

h2

=(tj+1)Bj (ti) = 0,

,B r (t ) =(2.56)0,

j i

rrh

−12

,

h2rr, Bj (tj )Bj (ti) = 0.n+1

Ta chúng minh iii)

Trên đoan [ti, ti+1], i = 0, ..., n − 1, h¾ {Bi(t)}i=−1 chí có 4 hàm so

khơngsuy bien là: Bi−1(t), Bi(t), Bi+1(t), Bi+2(t).

Bây giò chúng ta xác đ%nh xN (t) ∈ S3(π) như sau:

n+1

.xn(t)

=aj Bˆj (t),(2.57)j=−1thóa mãn:

LxN (ti) = f (ti), i = 0, ..., n,

αaxN (t0) +

βaxr

αbxN (tn) +

βbxr

Ta có

 h−

3(

3βaαa



)

+

h+

a−1 2(αa 3βaN (t0)= γa,(tn) = γb.

N) +

h+

a0 (αa 3βa) = γah,

a1(αbh − 3βb)an−1 + 2(αbh − 3βb)an + 3(αbh + 3βb)an+1 = γbh,

n+1

n+

(2.58)

aij aj =

1

rr

.

r

ˆ

ˆ

. f,

aj [B (ti ) + pi B j (ti ) +



i

ˆ

qiB jj (ti)] + λ

j=−1

i = 0, ..., n,trong đó pi = p(ti), qi = q(ti), fi = f

(ti),j=−1βj¸

aij =

αjK(ti , s)Bˆj (s)ds, i = 0, ..., n; j = −1, ..., n +

1,vói

αj

=βj =



a, neu j = −1, 0, 1, 2,



a + (j − 2)h, neu j = 3, ..., n + 1.

b, neu j = n − 2, n − 1, n, n + 1,



a + (j + 2)h, neu j = −1, ..., n − 3,chúng ta có h¾ phương trình (2.58) tương đương:

3(αa h − 3βa )a−1 + 2(αa h + 3βa )a0 + (αa h + 3βa )a1 = γa h,

3(q0h2 − 3p0h +h2 + h − 12)a0+− +

6)a

1 2(q0 3p0n+1



(q0 h2 + 3p0 h + 6)a1 .a0j aj = f0h2,

2

j=−

 λh

+

1

2(q

+ 4(q h2 − + (q h2 + 3p h + 6)a

6)a

3)aih − 3pih +

1 i

(2.59)

i+i

i

i

n+1i1

+λ . aij aj = fih2, i = 1, ..., n − 1,

j=−h2

1

( 2

h + n− +

h2 −

h − 12)an+1

qn h −

2(qn 3p

6)a3pn

n

n+1



. a a = f h 2,

2 + 3pn h + 6)an+1

2

nj j

n

3(q

j=−

+ λh

1

n

h





(αb h − 3βb )an−1 + 2(αb h + 3βb )an + (αb h + 3βb )an+1 = γb h.

Bo đe 2.4.2. Cho h¾ phương trình:

b−1 x−1 + b0 x0 + b1 x1

n+1



= g1 ,

.

ci,i

d x = gi, i = 0,

x

+

c

x

+

c

x

1

i

1

i,i

i

i,i+1

i+1j=− ij j

1 ..., n,

+

(2.60)

 bn−1 xn−1 + bn xn + bn+1 xn+1 = gn+1 .Neu h¾ so cúa h¾ (2.60) thóa mãn:|b0 | + |b1 | < |b−1|,

n+1



|ci,i−1| + |ci,i+1| + . dij | < |ci,i|, i = 0, ...,

 |

j=− n,

1



|bn−1| + |bn| < |bn+1|,(2.61)thì h¾ (2.60) có nghi¾m duy nhat.

Chúng minh:

Chúng ta viet h¾ (2.60) thànhb−1 x− +

+

= g1 ,1

b 0x 0 b 1x 1

n+1 .dij xj + (ci,i−1 + di,i−1)xi−1 + (ci,i +j=−1

jƒ=i−1,i,i+ di,i)xi+

1(ci,i+1 + di,i+1 )xi+1 = gi , i = 0, ..., n,bn−1 xn−1 + bn xn + bn+1 xn+1 = gn+1 .(2.62)Chúng ta có

n+1.j=−1n+1. |dij | + |ci,i−1| + |

ci,i+1|.|dij | + |ci,i−1 + di,i−1| + |ci,i+1 +

di,i+1| ≤j=−jƒ=i−1,i,i+

11

jƒ=iTheo (2.61) chúng ta đưoc

n+1.

j=−

1Do đójƒ=in+1.j=−1|dij | +

|ci,i−1|

+|

ci,i+1| <

|ci,i| − |

di,i| ≤ |

ci, i +

di,i|.|dij | +

|ci,i−1

+

di,i−1|

+|

ci,i+1 +

di,i+1|

< |ci, i

+ di,i|.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Phương pháp spline collocation cho phương trình vi tích phân Fredholm b¾c hai

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×