Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tài li¾u tham kháo 67

Tài li¾u tham kháo 67

Tải bản đầy đủ - 0trang

BÁNG KÝ HIfiU

NT¾p so tn nhiênN∗T¾p so tn nhiên khác khơngRT¾p so thncCT¾p so phúcC[a;b]T¾p tat cá các hàm so thnc liên tuc trên [a, b]S3(π) T¾p tat cá các hàm spline đa thúc b¾c 3

"."ChuanT¾p hop rong6LèI Mé ĐAU

1. Lý do chon đe tài

Trong khoa hoc tn nhiên, kĩ thu¾t, trong kinh te, cũng như các lĩnh

vnc khác cna cuđc song chỳng ta gắp rat nhieu van e, rat nhieu bài

tốn đưa tói vi¾c nghiên cúu các phương trình vi phân, phương trình

đao hàm riêng... Vi¾c tìm nghi¾m đúng cna các phương trình này

thưòng g¾p khó khăn, hơn nua nghi¾m đúng tìm đưoc khi áp dung vào

thnc tien tính tốn lai phái lay các giá tr% gan đúng. Vì v¾y đe tìm

nghi¾m cna chúng ngưòi ta thưòng áp dung các phương pháp giái gan

đúng khác nhau.

Nhung năm gan đây các nhà tốn hoc trong và ngồi nưóc quan tâm

nghiên cúu phương pháp spline collocation giái gan đúng phương trình

vi phân, phương trình đao hàm riêng... Só dĩ như v¾y vì phương pháp

spline collocation có m®t so ưu điem sau:

- Phương pháp này sú dung các hàm đa thúc trong giái gan đúng.

Các hàm đa thúc rat de dàng l¾p trình đưa lên máy tính, tính tốn

thu¾n loi, hi¾u q.

- Trong m®t so trưòng hop phương pháp spline collocation thưòng

đat toc đ hđi tu nhanh, đ chớnh xỏc cna nghiắm gan đúng tot

hơn các phương pháp khác.

- Có the khái qt cho nghi¾m xap xí bang spline b¾c cao ho¾c

các hàm B-spline.

Do đó vói sn hưóng dan cna TS. Nguyen Văn Tuan, tôi đã chon đe tài:

”Phương pháp spline collocation và m®t so Úng ding.”2. Mnc đích nghiên cNu

Tong hop các kien thúc ve phương pháp spline collocation.

Úng dung phương pháp đe giái gan đúng m®t so lóp phương trình vi

phân, phương trình đao hàm riêng.

3. Nhi¾m vn nghiên cNu

H¾ thong các kien thúc liên quan tói phương pháp spline collocation.

Nghiên cúu sú dung phương pháp giái gan đúng m®t so lóp phương

trình vi phân, phương trình đao hàm riêng.

4. Đoi tưang và pham vi nghiên cNu

Lu¾n văn trình bày các van đe: Các hàm spline, phương pháp spline

col- location, úng dung phương pháp spline collocation giái m®t so lóp

phương trình vi phân, phương trình đao hàm riêng.

5. Phương pháp nghiên cNu

Sú dung phương pháp phân tích, tong hop.

Tham kháo ý kien chuyên gia.

6. DN kien đóng góp mái

Đe tài đã trình bày cơ só lý thuyet cna phương pháp spline

collocation tương đoi rõ ràng, đưoc minh hoa bang ví du đơn gián.

Lay đưoc ví du ve m®t so lóp phương trình riêng.

Úng dung phen mem Maple vào tính tốn cho phương pháp trên.

N®I DUNG

Chương 1 M®t so kien thNc chuan b%

Trong chương này trình bày h¾ thong các kien thúc can thiet sú dung

trong lu¾n văn.Chương 2 Phương pháp spline collocation

Trình bày h¾ thong cơ bán nhat ve các hàm spline, phương pháp

spline collocation. Minh hoa phương pháp cho m®t so lóp phương trình

vi phân, phương trình đao hàm riêng...

Chương 3 M®t so Nng dnng

Trong chương này sú dung phương pháp spline collocation đe giái

gan đúng m®t so lóp phương trình vi phân. Sú dung phan mem Maple

trong tính toán.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tài li¾u tham kháo 67

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×