Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bieu dien cân bang dưái dang tong quát:

Bieu dien cân bang dưái dang tong quát:

Tải bản đầy đủ - 0trang

22Cách bieu dien này thu gon đưoc các bieu thúc cân bang trong trưòng hop

tong qt và bieu dien m®t cách trnc quan đ%nh lu¾t tác dung khoi lưong.

Ví du vói cân bang (1.7) có the viet ngay đưoc đ%nh lu¾t tác dung khoi lưong:

.m+p

αjlg[Aj] = lgKj=1Như v¾y áp dung cho cân bang:

+Φ = −H2O2 − 3I− − 2H + I− + 2H2O

3Ta có bieu thúc cna đ%nh lu¾t tác dung khoi lưong:

+−lg[H2O2] − 3lg[I−] − 2lg[H ] + lg[I−] + 2lg[H2O] = lg41, 6

3Vi¾c to hop cân bang riêng lé đe tao nên m®t cân bang mong muon đưoc

thnc hi¾n bang phương pháp to hop tuyen tính theo sơ đo Kamar như sau:

αA + β B

α E+ C=

=cC + dD

AlgK1

lgK2α E + βB +(α + c)

lgK = lgK1 + αlgK2

= dD

Sơ đo này tó ra rat thu¾n ti¾n cho viắc tớnh toỏn bat kỡ mđt loai cõn bang

no.Chng 2

Phng pháp Newton - Raphson giái

h¾ phương trình phi tuyen2.1.Cơ sá lí thuyet2.1.1.Phương pháp l¾p Newton-RaphsonCho h¾ phương trình phi tuyen: f1(x1, x2, . . . , xn) = 0

 f2(x1, x2, . . . , xn) = 0

...

...



fn (x1 , x2 , . . . , xn ) = 0

H¾ này đưoc viet dưói dang

F (x) = 0(2.1)neu coi x = (x1, x2, x3, . . . , xn) và F (x) = (f1(x), f2(x), f3(x), . . . ,

fn(x)). Ta xét ma tr¾n Jacobian cna các hàm fi(x)(i = 1, n) đưoc giá thiet

là hàm khá vi liên tuc:

J (x)∂ f 1 (x

 )

1

= ∂∂x

f2 ( x)

∂x1

...∂fn (x)

∂x1∂ f1 (x

)

∂x2

∂ f2 ( x )

∂x2..

...

.

..

.

.

..

.

∂fn (x)∂ fn

( x)

∂x2∂ f1 (x)

∂xn

∂f2(x)

∂xn..∂xn.Giá sú cho trưóc xap xí đau tiên x0, thay vì giái h¾ phương trình (2.1) ta

giái h¾ phương trình sau:000F (x ) + J (x )(x − x ) = 0(2.2)24Neu detJ (x0) ƒ= 0 thì (2.2) có nghi¾m duy nhat, ta kí hi¾u x1, đe cho

thu¾n loi ta giái (2.2) đoi vói: ∆x0 = x − x0, sau đó tính x1 = x0 + ∆x0.

Như v¾y ta đã thay h¾ phương trình fi(x1, x2, x3, . . . , xn) = 0(i = 1, n)

bói h¾ phương trình (2.2) đơn gián hơn nhieu vì (2.2) tuyen tính đoi vói x.

Neu xm tìm đưoc thì xm+1 tính theo cơng thúc xm+1 = xm + ∆xm, vectơ

so gia ∆xm = (∆xm, . . . , ∆xm) tìm đưoc tù h¾ F (xm) + J (xm)(∆xm) =

0,

1hay chính là h¾:

m

mn∂f1(xm)∂f1(xm)m· ∆xn = 0

 f1 (x ) ∂x1 · ∆x1 + . . .

∂xn

+

+

...

...

...

...

...

mm

n

m

 f (xm) + ∂f

∂f (x )

m n(x )

n

· ∆x1 + . . .

· ∆xn = 0

∂x1

∂xn

+

Phương pháp Newton se h®i tu neu các xap xí ban đau đưoc chon tot

và ma tr¾n J (x) khơng suy bien. Hơn the nua toc đ® h®i tu là toc đ® bình

phương. Thnc te phép l¾p dùng lai khi bưóc l¾p thóa mãn bat đang thúc:

"xm+1 − xm" ≤ s. Đe chon bưóc l¾p đau tiên ta chon bang đo th% ( ho¾c phép

thú ).

2.1.2.Cách giái h¾ phương trình phi tuyen bang phương pháp l¾p

Newton - Raphson .Cho h¾ phương trình phi tuyen: f1(x1, x2, . . . , xn) = 0

 f2(x1, x2, . . . , xn) = 0

...

...



fn (x1 , x2 , . . . , xn ) = 0

ó đây fi(i = 1, n) và các đao hàm riêng cna chúng cho đen b¾c hai đưoc

giá thiet là liên tuc và giói n®i. Khai trien các hàm fi(i = 1, n) tai lân c¾n

cna điem x0 theo chuoi Taylor và xét h¾ phương trình tuyen tính vói an so25h = (h1, h2, . . . ,

h n)

n∂f f1(x0 + h1, x0 + h2, . . . , x0 + hn) = f1

.

+

11hi ≈ 0i=1 ∂xi

n2

n

0

.0

0

f

(x

+

h

,

x

+

h

,

.

.

.

,

x

+

h

)

=

f

+

n

2

1

2

2∂f2i=1 ∂x1

n2...

....i..n fn(x0 + h1, x0 + h2, . . . , x0 + hn) = fn

.

+

nhi ≈ 0

(2.3)∂fni=1hi ≈ 0∂xiNeu (x0, x0, . . . , x0 ) là bưóc xuat phát cna phương pháp, túc là xap xí ban

12nđau nghi¾m cna (2.3), thì (x0 + h1, x0 + h2, . . . , x0 + hn) là xap xí tiep

theo

12ncna nghi¾m. Đe tìmh1, h2, . . . , hn ta viet h¾ (2.3) ve dang:

∂f 1

∂f 1

∂f1



∂x1

∂f2

∂x1

∂fn

∂x1h1 +

h1 +

...∂x2

∂f2h2 + . . . +∂x2

∂f∂xn

∂f2h2 + . . . +

...h1 +∂x2∂xn∂fnh2 + . . . +hn = −f1

hn = −f2n∂xnhn = −fnH¾ này có the viet dưói dang ma tr¾n như sau:

∂f1

∂x

1

2

 ∂f

∂x1

 .

 ..∂fn

∂xMa tr¾n:1∂∂x

f12)

∂f

∂x

2 2..

..

∂f.

n∂x2. h1 ∂f2 

∂xn

 h2 

0

=

.  (x ) 

...

..   

∂fn

hn

∂xn

∂f1

∂x

n..

.. .

.

.

..−f1 −f2 ...−fn

0J (x ) =∂f1

∂x1

∂f

∂x2126

f

1). .∂fn∂x2

∂f

∂x

2 2..

..∂f..

.. .

.

..n∂x1∂x2..

0(x )

. 

.. ∂ fn

∂f1

∂xn

∂f2

∂xn∂xn.đưoc goi là ma tr¾n Jacobian cna h¾ phương trình phi tuyen trên tai điem x0.

Neu ton tai J −1 (x0 ), thì nghi¾m (h1, h2, . . . , hn) cna h¾ (2.3) tìm đưoc

theocơng

thúc:h1

 h 

 2 =

 ... 27

∂f

∂x11.1∂f2

∂x.

.

..∂fn

 x1 

 2 

=

 ...

 1 

x

n

 x0 

 2 

+

 ...

 0 

x..−fn∂x

n.−f1−f

2 

0 (x ) 

.

.

.∂fn∂x2

. 

. n1Như v¾y ta có:

 11 

 10 

x

x.

.∂f∂xn∂f2

∂xn..∂x2. ..

∂f1

∂x

n∂f

21h..∂f

∂x2−11

∂f1

∂x

1∂f

∂x2∂f2

∂x∂f

2.1∂x2.

.

..1. ..

∂fn..

..∂f

1−

∂xn

∂f2 ∂xn .

.. 

. 

∂fn∂f

nn

∂x1∂x2...−f10  −f2 (x ) 

 ... 

−fn∂x

nĐe tính điem l¾p tiep theo ta phái tìm J (x1). Và q trình trên lai

đưoc tien hành tương tn.

2.2.Ví dn áp dnngVí dn 2.1..Ta cóy + xy2 − 6x2 =

0 1 + x2y2 − 5x2

=

0

..2y − 12x 1 + 2xy

J (x) =2xy2 − 10xLay điem xuat phát x0 = (1, 2; 1, 8) thì

.2x2y

.Det J (x0) = −35, 3817628−11, 16 5, 320J (x ) =−4, 224 5, 184

.

1

[J (x0)]−1 = − 35, 381765, 184 −5, 32

4, 224 −11, 16.

0f (x ) =.

−2, 952

−1, 5344.x1 = x0 − [J (x0)]−1 · f (x0)Do

Suy ra.

.

1

1, 2

1

x =

+

35,

1, 8

38176

.

=.5,+1, 8Tỡm nghiắm x2 :5, 32 .4, 224 −11,

16.

1, 2184.−7,1

35,

3817614016.−1, 5344

.1J (x )

=.

0, 9982=4,

65465

.·. −2, 952 .1, 93155

.−8, 2475 4, 8561

−2, 5336 3, 8492Det J (x1) = −19,

443.

1

[J (x1)]−1 = − 19, 443

.

1f (x ) =.

3, 8492 −4, 8561

2, 5336 −8, 2475−0, 3227.−0, 2645x2 = x1 − [J (x1)]−1 · f (x1)Do

Suy ra.

2x =.1, 93155=.3,10, 9982

+19,

4432, 5336 8,

2475

.

0, .. 0, 9982 .

1, 93155Tỡm nghiắm x3 :8492 −4, 8561.+00217

0, 07041=·.−0, 3227.−0, 2645

.

1, .

00037

2, 00169Det J (x2) = −22,

0956.

2J (x ) =.

−7, 9976 5, 0048

−1, 9872 4, 0063

.1

[J (x2)]−1 = − 22, 0956.4, 0063 −5, 0048

1, 9872 −7, 9976.

0, 0055

.2f (x ) =0, 006

x3 = x2 − [J (x2)]−1 · f (x2)Do

Suy ra.

3x =.

0, 0056

0, 006+.=0, .

0056.4,10063 −5, 0048.22,

0956.

·.

0, 00550, 006

1, 9872 −7,

9976

.

.

.

.

1, 0000082

−0, 00036 =

+ 0, 0000354

2, 0000130, 006Lắp lai quỏ trỡnh trờn ta cú.4x =

Vắy nghiắm cna hắ l.

1, 0000082

2, 000013.

x = 1, 0000082

y = 2, 000013Sau đây là chương trình đưoc viet cho h¾ phương trình trên vói bưóc xuat

phát x0 = (x0; y0):

Chương trình:

ProgramNew-Raph;

var

A: array[1..2,1..2] of real ;

dk, k, kmax, k1: integer;

x0, y0, x1, y1, dx1, dy1:real;

f 0 0 1 1

1 , f2 , f1 , f2 , det, e: real ;

Function f1(x, y : real): real;Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bieu dien cân bang dưái dang tong quát:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×