Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thành phan giái han

Thành phan giái han

Tải bản đầy đủ - 0trang

18Thành phan giói han là thành phan cna h¾ sau khi phán úng xáy ra vói

toa đ® cnc đai.

Trong ví du 1.9, neu ta thay x = 0,04 ta se tính đưoc thành phan giói han:

CNO2− = 0, 12 − 3x = 0M

CCr2O2−

= 0, 1 − x = 0, 06M

7

CH+ = 0, 4 − 8x = 0,

08M3 CNO− = 3x = 0,12M CCr3+ = 2x = 0,

08M

Thành phan giói han có the là thành phan cân bang nhưng thưòng chưa

là thành phan cân bang vì sau đó còn có the xáy ra các q trình phu.

1.8.2. Đ%nh lu¾t báo tồn vắt chat

%nh luắt bỏo ton nong đ ban au:

Dang thu¾n ti¾n nhat cna đ%nh lu¾t báo tồn v¾t chat áp dung cho dung

d%ch các chat đi¾n li là đ%nh luắt bỏo ton nong đ ban au. Theo %nh

luắt ny, nong đ® ban đau cna m®t cau tú bang tong nong đ® cân bang cna

dang ton tai cna cau tú đó có m¾t trong dung d%ch khi cân bang.

.

Ci = [i]

( Nong đ® ban đau là nong đ® chat trong hon hop trưóc khi phán úng xáy

ra )

+Trong trưòng hop khi cau tú ban đau ton tai ó dang đơn nhân Mj(OH)

k(nj−k)(j = 1) còn trang thái cân bang lai có dang liên hop ( đa nhân ) (j > 1) thỡ

trong bieu thỳc %nh luắt bỏo ton nong đ ban đau nong đ® ó dang liên

hop phái nhân vói h¾ so tương úng.

Ví dn 1.10.

Đ%nh lu¾t báo tồn nong đ® ban đau đoi vói ion K+,

2−

C rO4trong dung19d%ch K2CrO4 0, 1M khi có m¾t axít manh, biet rang dung d%ch Crom ton tai

2−

2−

2−

dưói dang CrO , HCrO , Cr2O . đưoc bieu dien như sau:

447Đoi vói ion K+:C++K = 2CK2CrO4 = 0, 2 = [K ]2−Đoi vói ion CrO :

42−CCrO2−42−= CK2CrO4 = 0, 1 = [CrO4 ] + [HCrO4 ] + 2[Cr2O7 ]%nh luắt bỏo ton Proton:

Theo %nh luắt ny, neu ta chon mđt trang thỏi no ú cna dung d%ch

làm chuan ( thưòng goi là trang thái quy chieu hay là múc khơng ) thì tong

nong đ® Proton mà các cau tú ó múc khơng giái phóng ra bang tong nong

đ® Proton mà cau tú thu vào đe đat tói trang thái cân bang.

Ví dn 1.11.

Vói dung d%ch CH3COONa C1mol/l và NaOH C2mol/l thì các quá trình

phân ly se là:

NaOH = Na+ +OH−

C2CH3COONa = Na++ CH3COO−

C1

Chon múc không là: CH3COO−(C1), H2O.

+H2O = H + OH−

+CH3COO− + H = CH3COOHKW (cho P roton)

a(thu P roton)K−1

Chí tính nong đ® OH− bang cách :.

[OH ] ( do cau tú ó múc khơng giái phóng ra) = [OH−]( có trong dung

d%ch ) - [OH−] ( ó dung d%ch goc mà NaOH phân ly ra )

Bieu thúc đieu ki¾n Proton đưoc viet như sau:

+[H ] = [OH−] − C2 − [CH3COOH]

Ví dn 1.12.Vói dung d%ch CH3COOH C1mol/l và CH3COONa C2mol/l thì các q

trình phân ly se là:

CH3COONa = Na++ CH3COO−

C2C2Chon múc khơng là: CH3COOH(C1), H2O

+H2O = H + OH−

+CH3COOH = CH3COO− + HKW (cho P roton)(1.5)Ka (thu P roton)(1.6)Tù phương trình (1.5) ta có [H+] = [OH−]

Tù phương trình (1.6) ta có[H+] = [CH3COO−]( trong dung d%ch ) -[CH3COO−] ( đưoc phân ly tù CH3COONa ).

Bieu thúc đieu ki¾n Proton đưoc viet như sau:

+[H ] = [OH−] − C2 + [CH3COO−]

1.8.3. Đ%nh lu¾t tác dnng khoi lưang

Đoi vói phán úng:

aA +bB=cC + dDkhi đat tói trang thái cân bang thì ta có bieu thúc cna đ%nh lu¾t tác dung

khoi lưong:c

d

(C)

(D)

K=

(A)a(B)btrong đó, K l hang so cõn bang nhiắt đng, chớ phu thuđc vo nhiắt đ, bỏn

chat cna cỏc phỏn ỳng v dung mơi, hau như khơng phu thu®c vào áp suat

và thành phan cna hắ.

(i) chớ hoat đ cna cau tỳ i.

(i) = [i]fi ( fi l hắ so hoat đ cna cau tú i , [ ] chí nong đ® ó trang thái

cân bang. )

Đ¾tcd[C] [D]

K = [A]a[B]b

cTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thành phan giái han

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×