Tải bản đầy đủ - 31 (trang)
Thái độ Kĩ năng ổn định tổ chức. 2. Kiểm tra bài cũ: 3 Bài mới. Hoạt động 1: Giới thiệu bài Nội dung bài học

Thái độ Kĩ năng ổn định tổ chức. 2. Kiểm tra bài cũ: 3 Bài mới. Hoạt động 1: Giới thiệu bài Nội dung bài học

Tải bản đầy đủ - 31trang

Ngày soạn:..................... Tuần:
Ngày dạy:...................... Tiết19+20
Bài 12
2tiết
: công ớc liên hợp quốc về quyền trẻ em
I.Mục tiêu bài học 1.Về kiến thức
- Hiểu các quyền cơ bản của trẻ em theo công ớc của Liên Hợp Quốc.

2. Thái độ


- Học sinh tự hào là tơng lai của dân tộc, của đất nớc. - Biết ơn những ngời chăm sóc, dạy dỗ, đem lại cuộc sống hạnh phúc cho
mình.

3. Kĩ năng


- Phân biệt đợc những việc làm vi phạm quyền trẻ em và việc làm tôn trọng quyền trẻ em.
- Học sinh thực hiện tốt quyền và bổn phận của mình; tham gia ngăn ngừa, phát hiện những hành vi vi phạm quyền trẻ em.
II.Ph
ơng pháp
Thảo luận nhóm, giải quyết tình huống, đàm thoại.
III.Tài liệu, ph ơng tiện
Công ớc Liên hợp quốc vỊ qun trỴ em, tranh trong bé tranh GDCD 6, phiếu học tập...
IV.Các hoạt động dạy học Tiết 1

1. ổn định tổ chức. 2. Kiểm tra bài cũ: 3


GV: Mục đích học tập của em là gì? Em có kế hoạch gì để thực hiện mục đích đó?

3. Bài mới. Hoạt động 1: Giới thiệu bài


. 2 Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung cần đạt
HS: Đọc truyện Tết ở làng trẻ em SOS Hà Nội
GV: - Tết ở làng trẻ em SOS Hà Nội diễn ra nh thế nào?
- Em có nhận xét gì về cuộc sống của trẻ em ở làng SOS Hà Nội?
HS: Trả lời.... Hoạt động 3: Giới thiệu khái quát về công ớc.10
GV: Giới thiệu điều 20 Công ớc Liên hợp quốc về quyền trẻ em. Bằng cách chiếu lên màn hình.
HS: Ghi chép.... GV: Giải thích: - Công ớc Liên hợp quốc... là luật
quốc tế về quền trẻ em. - Việt Nam là nớc đầu tiên ở châu á và thứ hai
thế giới tham gia Công ớc liên hợp quốc về quyền trẻ em, đồng thời ban hành luật về đảm bảo việc
thực hiện quyền trẻ em ở Việt Nam. Hoạt động 4: Xây dựng nội dung bài học: 13
GV: Đặt câu hỏi để dẫn dắt học sinh trả lời nội dung bài học:
- Gợi ý: Trẻ em mồ côi trong làng
trẻ SOS Hà Nội sống hạnh phúc.
- Năm 1989 Công ớc Liên Hợp quốc về quyền trẻ em ra đời.
- Năm 1991 Việt Nam ban hành Luật bảo vệ , chăm sóc và giáo dục
trẻ em.

2. Nội dung bài học


a. Nhóm quyền sống còn: Là những quyền đợc sống và đợc
đáp ứng các nhu cầu cơ bản để tồn tại, nh dợc nuôi dỡng, đợc chăm sóc
sức khoẻ... b. Nhóm quyền bảo vệ:
Là những quyền nhằm bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức phân bịêt đối
xử, bị bỏ rơi, bị bóc lột và xâm hại. c. Nhóm quyền phát triển:
Là những quyền đợc đáp ứng các nhu cầu cho sự phát triển một cách
toàn diện nh: đợc học tập, vui chơi giải trí, đợc tham gia hoạt động văn
hoá, nghệ thuật... d. Nhóm quyền tham gia:
Là những quyền đợc tham gia vào những công việc có ảnh hởng đến
cuộc sống của trẻ em, nh đợc bày tỏ ý kiến, nguyện vọng của mình.

4. Cũng cố, dặn dò: 2


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thái độ Kĩ năng ổn định tổ chức. 2. Kiểm tra bài cũ: 3 Bài mới. Hoạt động 1: Giới thiệu bài Nội dung bài học

Tải bản đầy đủ ngay(31 tr)

×