Tải bản đầy đủ - 31 (trang)
Tìm hiểu bài truyện đọc Cũng cố, dặn dò: 5 ổn định tổ chức. 2. Kiểm tra bài cũ: 3 Bài mới. Hoạt động của giáo viên và học sinh Xác định mục đích, ý nghĩa của hoạt động. Cũng cố, dặn dò: 5

Tìm hiểu bài truyện đọc Cũng cố, dặn dò: 5 ổn định tổ chức. 2. Kiểm tra bài cũ: 3 Bài mới. Hoạt động của giáo viên và học sinh Xác định mục đích, ý nghĩa của hoạt động. Cũng cố, dặn dò: 5

Tải bản đầy đủ - 31trang

Tiết 1 1. ổn định tổ chức.

2. Kiểm tra bài cũ: 3


GV: Em hãy nêu những việc làm cụ thể của mình biểu hiện đã tham gia tích cực hoạt động tập thể?

3. Bài mới. Hoạt động 1: Giới thiệu bài


. 2 Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung cần đạt Hoạt động 2:
Phân tích truyện đọc
Tấm gơng của học sinh nghèo vợt khó
35
GV: Cho học sinh đọc truyện và thảo luận. - Hãy nêu những biểu hiện về tự học, kiên trì vợt
khó trong học tập của bạn Tú. HS: - Sau giờ học trên lớp bạn Tú thờng tự giác học
thêm ở nhà. - Mỗi bài toán Tú cố gắng tìm nhiều cách giải.
- Say mê häc tiÕng Anh. - Giao tiÕp víi b¹n bÌ b»ng tiếng Anh.
GV: Vì sao Tú đạt đợc thành tích cao trong học tập?
HS: Bạn Tú đã học tập và rèn luyện tốt. GV: Tú đã gặp khó khăn gì trong häc tËp?
HS: Tó lµ con ót, nhµ nghÌo, bè lµ bộ đội, mẹ là công nhân.
GV: Tú đã mơ ớc gì? Để đạt đợc ớc mơ Tú đã suy nghĩ và hành động nh thế nào?
HS: Tú ớc mơ trở thành nhà Toán học. Tú đã tự học, rèn luyện, kiên trì vợt khó khăn để học tập tốt,
không phụ lòng cha mẹ, thầy cô. GV: Em học tập đựơc những gì ở bạn Tú?
HS: Sự độc lập suy nghĩ, say mê tìm tòi trong học tập.
GV: Bạn Tú dã học tập và rèn luyện để làm gì? HS: Để đạt đợc mục đích học tập.
GV: Kết luận:

1. Tìm hiểu bài truyện đọc


Qua tấm gơng bạn Tú, các em phải xác định đợc mục đích học tập, phải
có kế hoạch rèn luyện để mục đích học tập trở thành hiện thực.

4. Cũng cố, dặn dò: 5


GV: - Yêu cầu học sinh nhắc lại nội dung bài học. - Cho học sinh làm tại lớp bài tập b SGK.

1. ổn định tổ chức. 2. Kiểm tra bài cũ: 3


GV: Hãy trình bày mục đích học tập của em?

3. Bài mới. Hoạt động của giáo viên và học sinh


Nội dung cần đạt Hoạt động 1: Tìm hiểu nội dung bài học
20
GV: Chia nhóm đẻ học sinh thảo luận 2 vấn đề: Vấn ®Ị 1: “Mơc ®Ých häc tËp tríc m¾t cđa häc sinh
là gì? Vấn đề 2: Vì sao phải kết hợp giữa mục đích cá
nhân, gia đình và xã hội? HS: - Tiến hành thảo luận nhóm.
- Cử đại diên trình bày, các nhóm khác chú ý theo giỏi, bổ sung.
GV: NhËn xÐt c¸c ý kiÕn cđa häc sinh. Kh¸i qu¸t và nhấn mạnh mục đích học tập của học sinh. Học
sinh không vì mục đích cá nhân mà xa rời tập thể và xã hội.
Hoạt động 2: Xác định những việc cần làm để
đạt đợc mục đích đã đề ra .15
GV: Em cho biết những việc làm đúng để thực hiện mục đích học tập.
HS: Phát biểu ý kiến: - Có kế hoạch.
- Tự giác. - Học đều các môn.
- Chuẩn bị tốt phơng tiện. - Đọc tài liệu.
- Có phơng pháp học tập. - Vận dụng vào cuộc sống.
- Tham gia hoạt động tập thể và xã hội. GV: Cho học sinh kể những tấm gơng có mục đích
học tập mà HS biết: Vợt khó, vợt lên số phận để học tốt ở địa phơng.
GV: Kết thúc hoạt động này bằng truyện kể: Cô gái Italia khó quên.

2. Xác định mục đích, ý nghĩa của hoạt động.


- Mục đích trớc mắt của học sinh là học giỏi, cố gắng rèn luyện để trở
thành con ngoan trò giỏi, phát triển toàn diện, góp phần xây dựng gia
đình và xã hội hạnh phúc. - Phải kết hợp mục đích vì mình, vì
gia đình, xã hội. - Xác định đúng đắn mục ®Ých häc
tËp th× míi cã thĨ häc tËp tèt.
Mn häc tập tốt cần phải có ý chí, nghị lực, phải tự giác, sáng tạo
trong học tập.

4. Cũng cố, dặn dò: 5


- Cho HS lµm bµi tËp b SGK - Về nhà làm bài tập trang 33, 34. Xây dựng kế hoạch học tập, tìm các câu truyện về
tấm gơng vợt khó học giỏi, gơng ngời tốt việc tốt.
Ngày soạn:..................... Tuần:
Ngày dạy:...................... Tiết19+20
Bài 12
2tiết
: công ớc liên hợp quốc về quyền trẻ em
I.Mục tiêu bài học 1.Về kiến thức
- Hiểu các quyền cơ bản của trẻ em theo công ớc của Liên Hợp Quốc.

2. Thái độ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tìm hiểu bài truyện đọc Cũng cố, dặn dò: 5 ổn định tổ chức. 2. Kiểm tra bài cũ: 3 Bài mới. Hoạt động của giáo viên và học sinh Xác định mục đích, ý nghĩa của hoạt động. Cũng cố, dặn dò: 5

Tải bản đầy đủ ngay(31 tr)

×