Tải bản đầy đủ - 31 (trang)
Truyên đọc Nội dung bài học a. Tích cực, tự giác là gì? Cũng cố, dặn dò: 3 ổn định tổ chức. 2. Kiểm tra bài cũ: 3 Bài mới. Hoạt động của giáo viên và học sinh

Truyên đọc Nội dung bài học a. Tích cực, tự giác là gì? Cũng cố, dặn dò: 3 ổn định tổ chức. 2. Kiểm tra bài cũ: 3 Bài mới. Hoạt động của giáo viên và học sinh

Tải bản đầy đủ - 31trang

- Gióp häc sinh hiĨu nh÷ng biĨu hiƯn tÝch cù và tự giác trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội; hiểu tác dụng của việc tích cực,tự giác tham gia các
hoạt động tập thể và hoạt ®éng x· héi. 2. Th¸i ®é
Cã ý thøc lËp kÕ hoạch cân đối giữa nhiệm vụ học tập, tham gia hoạt động tập thể của lớp, đội và các hoạt động xã hội khác.

3. Kĩ năng


- Biết tự giác tích cực chủ đọng trong học tập và các hoạt động xã hội, quan tâm lo lắng đến công việc của tập thể...
II.Ph ơng pháp
Thảo luận nhóm, giải quyết tình huống, đàm thoại.
III.Tài liệu, ph ơng tiện
Su tầm bài báo, tranh ảnh theo chủ đề, các mẩu truyện..., tấm gơng những học sinh làm nhiều việc tốt.
IV.Các hoạt động dạy học Tiết 1

1. ổn định tổ chức. 2. Kiểm tra bài cũ: 3


GV: Em hiểu thế nào là lịch sự, tế nhị?, ễm làm gì để luôn là ngời lịch sự, tế nhị?

3. Bài mới. Hoạt động 1:


Giới thiệu bài . 2
Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung cần đạt
Hoạt động 2: Khai thác nội dung bài qua trun ®äc. 15
GV: - Cho häc sinh ®äc trun “ Điều ớc của trơng
Quế Chi - Tổ chức lớp thảo luận nhóm
Nội dung thảo luận: - Những tình tiết nào chứng tỏ Trơng Quế Chi
tích cực, tự giác tham gia hoạt động tập thể và hoạt động xã hội?
- Những tình tiết nằochngs minh Trơng Quế Chi tự giác tham gia giúp đỡ bố mẹ, bạn bè xung
quanh? - Em đánh giá Trơng Quế chi là ngời bạn nh
thế nào? Có đức tính gì đáng học hỏi? - Động cơ nào giúp Trơng Quế Chi hoạt động
tích cực, tự giác nh vậy? HS: - Thảo luân theo nhóm và nội dung GV đa ra.
- Cử đại diện lên trình bày, các nhóm khác theo giỏi, bổ sung ý kiến.
GV: Kết luận: Hoạt động 3: Rút ra nội dung bài học 15
GV: Từ câu truyện trên em hiểu thế nào là tích cực

1. Truyên đọc


- Ước mơ trở thành con ngoan trò giổi.
- Ước mơ sớm trở thành nhà báo: thể hiện sớm xác định lí tởng nghề
nghiệp của cuộc đời. - Những ớc mơ đó trở thành động
cơ của những hành động tự giác, tích cực đáng đợc häc tËp, noi theo.
2. Néi dung bµi häc a. TÝch cực, tự giác là gì?
Hoạt động 4:Ước mơ của bản thân 7
GV: Em có ớc mơ gì về nghề nghiệp t¬ng lai? Tõ tÊm g¬ng cđa Tr¬ng Q Chi em sẽ xây dựng kế
hoạch ra sao để thực hiện đợc ớc mơ của mình? HS: Trả lời...
GV: - Theo em để trở thành ngời tích cực tự giác chúng ta phải làm gì?
- Em hiểu thế nào là hoạt động tập thể, hoạt động xã hội? Cho ví dụ?
HS: Trả lời... GV: Kết luận nội dung bài học:
khó, kiên trì học tập , làm việc và rèn luyện.
- Tự giác là chủ động làm việc,học tập không cần ai nhắc nhở, giám
sát. b. Làm thế nào để có tính tích cực
tự giác? - Phải có ớc mơ.
- Phải quyết tâm thực hiện kế hoạch đã định để học giỏi đồng thời
tham gia các hoạt động tập thể và hoạt động xã hội.

4. Cũng cố, dặn dò: 3


GV: - yêu cầu học sinh nhắc lại nội dung bài học. - Hớng dẫn học sinh về nhà xem phần còn lại của nội dung bài học.
Tiết 2

1. ổn định tổ chức. 2. Kiểm tra bài cũ: 3


GV: Làm thế nào để có tính tích cực, tự giác?

3. Bài mới. Hoạt động của giáo viên và học sinh


Nội dung cần đạt Hoạt động 1:
Xử lý tình huống 20
GV: Cho học sinh thảo luận giải quyết tình huống: Tình huống: Nhân dịp 2011, nhà trờng phát động
cuộc thi văn nghệ. Phơng lớp trởng lớp 6A khích lệ các bạn trong lớp tham gia phong trào. Phơng phân
cô ng cho những bạn có tài trong lớp: ngời viết kịch
bản, ngời diễn xuất, hát , múa, còn Phơng chăm lo nớc uống cho lớp trong các buổi tập. Cả lớp đều sôi
nổi, nhiệt tình tham gia; duy nhất bạn Khanh là không nhập cuộc, mặc dầu rất nhiều ngời động
viên. Khi đợc giải xuất sắc, đợc biểu dơng trớc toàn trờng, ai cũng xúm vào công kênh và khen ngợi
Phơng. Chỉ có mình Khanh là thui thủi một mình. GV: Hãy nêu nhận xét của em về Phơng và Khanh.
HS: Thảo luận, trình bày GV: Kết luận:
- Phơng tích cực chủ động trong hoạt động tËp thĨ.
- Khanh trÇm tÝnh, xa rêi tËp thĨ. d. Tích cực tự giác tham gia các
hoạt động tập thể và hoạt động xã hội sẽ mở rộng hiểu biết về mọi mặt,
rèn luyện đợc những kĩ năng cần thiết của bản thân; sẽ góp phần xây
HS: Đọc bài tập a, b SGK GV: Hớng dẫn học sinh làm
ái với mọi ngời xung quanh, sẽ đợc mọi ngời yêu quý.

4. Cũng cố, dặn dò: 2


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Truyên đọc Nội dung bài học a. Tích cực, tự giác là gì? Cũng cố, dặn dò: 3 ổn định tổ chức. 2. Kiểm tra bài cũ: 3 Bài mới. Hoạt động của giáo viên và học sinh

Tải bản đầy đủ ngay(31 tr)

×