Tải bản đầy đủ - 31 (trang)
Nội dung bài học a. Lịch sự là những cử chỉ, hành vi Cũng cố, dặn dò: 3 Kĩ năng ổn định tổ chức. 2. Kiểm tra bài cũ: 3 Bài mới. Hoạt động 1:

Nội dung bài học a. Lịch sự là những cử chỉ, hành vi Cũng cố, dặn dò: 3 Kĩ năng ổn định tổ chức. 2. Kiểm tra bài cũ: 3 Bài mới. Hoạt động 1:

Tải bản đầy đủ - 31trang

Hoạt động 3: Xây dựng nội dung bài học 15
GV: - Lịch sự, tế nhị biểu hiện ở những hành vi nào?
- Lịch sự, tế nhị có khác nhau không? HS: Trả lời...
GV: Kết luận:
Hoạt động 4: Luyện tËp 7
GV: Híng dÉn häc sinh lµm bµi tËp a trong sgk HS: làm bài tập theo nhóm sau đó cử đại diện lên
trình bày. cá nhóm khác theo dõi, bổ sung ... - Nhất thiết phải xin lỗi vì đã đến
muộn. - Có thể không cần xin phép vào
lớp mà nhẹ nhàng vào.

2. Nội dung bài học a. Lịch sự là những cử chỉ, hành vi


dùng trong giao tiếp ứng xử phù hợp với yêu cầu xã hội, thửê hiện truyền
thống đạo đức của dân tộc. b. Tế nhị là sự khéo léo sử dụng
những cử chỉ, ngôn ngữ trong giao tiÕp, øng xư.
c. TÕ nhÞ, lÞch sù thĨ hiện sự tôn trọng trong giao tiếp và quan hệ với
những ngời xung quanh. d. Lịch sự, tế nhị trong giao tiếp
ứng xử thể hiển trình độ văn hoá, đạo đức của mỗi ngời.

4. Cũng cố, dặn dò: 3


GV: Yêu cầu học sinh nhắc lại nội dung bài học. ? Em sẽ làm gì để trở thành ngời lịch sự, tế nhị?
Hớng dẫn học sinh xem trớc nội dung bài 10.
Ngày soạn:..................... Tuần:
Ngày dạy:...................... Tiết: 12+13
Bài 10
2tiết
: tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội
I.Mục tiêu bài học
- Giúp học sinh hiểu những biểu hiện tích cự và tự giác trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội; hiểu tác dụng của việc tích cực,tự giác tham gia các
hoạt động tập thể và hoạt động xã hội. 2. Thái độ
Có ý thức lập kế hoạch cân đối giữa nhiệm vụ học tập, tham gia hoạt động tập thể của lớp, đội và các hoạt động xã hội khác.

3. Kĩ năng


- Biết tự giác tích cực chủ đọng trong học tập và các hoạt động xã hội, quan tâm lo lắng đến công việc của tập thể...
II.Ph ơng pháp
Thảo luận nhóm, giải quyết tình huống, đàm thoại.
III.Tài liệu, ph ơng tiện
Su tầm bài báo, tranh ảnh theo chủ đề, các mẩu truyện..., tấm gơng những học sinh làm nhiều việc tốt.
IV.Các hoạt động dạy học Tiết 1

1. ổn định tổ chức. 2. KiĨm tra bµi cò: 3


GV: Em hiĨu thÕ nµo là lịch sự, tế nhị?, ễm làm gì để luôn là ngời lịch sự, tế nhị?

3. Bài mới. Hoạt động 1:


Giới thiệu bài . 2
Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung cần đạt
Hoạt động 2: Khai thác nội dung bài qua truyện đọc. 15
GV: - Cho học sinh đọc truyện Điều ớc của trơng
Quế Chi - Tỉ chøc líp th¶o ln nhãm
Néi dung th¶o ln: - Những tình tiết nào chứng tỏ Trơng Quế Chi
tích cực, tự giác tham gia hoạt động tập thể và hoạt động xã hội?
- Những tình tiết nằochngs minh Trơng Quế Chi tự giác tham gia giúp đỡ bố mẹ, bạn bè xung
quanh? - Em đánh giá Trơng Quế chi là ngời bạn nh
thế nào? Có đức tính gì đáng học hỏi? - Động cơ nào giúp Trơng Quế Chi hoạt ®éng
tÝch cùc, tù gi¸c nh vËy? HS: - Thảo luân theo nhóm và nội dung GV đa ra.
- Cử đại diện lên trình bày, các nhóm khác theo giỏi, bổ sung ý kiến.
GV: Kết luận: Hoạt động 3: Rút ra nội dung bài học 15
GV: Từ câu truyện trên em hiểu thế nào là tích cực

1. Truyên đọc


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nội dung bài học a. Lịch sự là những cử chỉ, hành vi Cũng cố, dặn dò: 3 Kĩ năng ổn định tổ chức. 2. Kiểm tra bài cũ: 3 Bài mới. Hoạt động 1:

Tải bản đầy đủ ngay(31 tr)

×