Tải bản đầy đủ - 31 (trang)
Thái độ Kĩ năng Bài mới. Hoạt động 1: tình huống: SGK - Bạn không chào: vô lễ, thiếu lịch

Thái độ Kĩ năng Bài mới. Hoạt động 1: tình huống: SGK - Bạn không chào: vô lễ, thiếu lịch

Tải bản đầy đủ - 31trang

Ngày dạy:...................... Tiết: 11
Bài 9
1tiết
: lịch sự, tế nhị
I.Mục tiêu bài học 1.Về kiến thức
- Giúp học sinh hiểu những biĨu hiƯn cđa lÞch sù, tÕ nhÞ trong cc sèng hành ngày.
- Hiểu đợc lịch sự, tế nhị là biểu hiện của văn hoá trong giao tiếp. - Học sinh hiểu đợc ý nghĩa của lịc sự, tế nhị trong cuộc sống hàng ngày.

2. Thái độ


Có ý thức rèn luyện cử chỉ, hành vi, sử dung ngôn ngữ sao cho lịch sự, tế nhị, mong muốn xây dựng tập thể lớp đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau.

3. Kĩ năng


- Biết tự kiểm tra hành vi của bản thân và biết nhận xét, góp ý cho bạn bè khi có những hành vi ứng xử lịch sự, tế nhị và thiếu lịch sự, tế nhị.
- Có kĩ năng đánh giá bản thân và mội ngời xung quanh trong giao tiếp thể hiện biết sống chan hoà hoặc cha biết sống chan hoà.
II.Ph
ơng pháp
Thảo luận nhóm, giải quyết tình huống, đàm thoại.
III.Tài liệu, ph ơng tiện
Su tầm bài báo, tranh ảnh theo chủ đề, các mẩu truyện... IV.Các hoạt động dạy học

1. ổn định tổ chức. 2. Kiểm tra bài cũ: 3


GV: Liên hệ bản thân với chủ đề bài sống chan hoà với mội ngời

3. Bài mới. Hoạt động 1:


Giới thiệu bài . 2
Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung cần đạt
Hoạt động 2: Phân tích tình huống 15
GV: - Hãy nhận xét hành vi của những bạn chạy vào lớp khi thầy giáo đang giảng bài?
- đánh giá hành vi của bạn Tuyết? - Nếu là em, em sẽ xử sự nh thế nào? vì sao?
HS: Thảo luận nhóm GV: Gợi ý: + Phê bình gắt gao trớc lớp trong giờ
sinh hoạt. + Phê bình kịp thời ngay lúc đó.
+ Nhắc nhở nhẹ nhàng khi tan học. + Coi nh không có chuyện gì và tự rút
ra bài học cho bản thân. + Cho rằng là học sinh thì sẽ thế nên
không nhắc gì. + Phản ánh ngay với GV chủ nhiệm.
HS: Phân tích u nhợc điểm của từng cách ứng xử. GV: Nếu em đến họp lớp, họp đội muộn mà ngời

1. tình huống: SGK - Bạn không chào: vô lễ, thiếu lịch


sự, thiếu tế nhị. - Bạn chào rất to: thiếu lịch sự,
không tế nhị. - Bạn Tuyết: lễ phép, khiêm tốn,
biết lỗi...lịch sự, tế nhị.
Hoạt động 3: Xây dựng nội dung bài häc 15
GV: - LÞch sù, tÕ nhÞ biĨu hiƯn ở những hành vi nào?
- Lịch sự, tế nhị có khác nhau không? HS: Trả lời...
GV: Kết luận:
Hoạt động 4: Lun tËp 7
GV: Híng dÉn häc sinh lµm bµi tËp a trong sgk HS: lµm bµi tËp theo nhãm sau đó cử đại diện lên
trình bày. cá nhóm khác theo dâi, bỉ sung ... - NhÊt thiÕt ph¶i xin lỗi vì đã đến
muộn. - Có thể không cần xin phÐp vµo
líp mµ nhĐ nhµng vµo.

2. Néi dung bµi häc a. Lịch sự là những cử chỉ, hành vi


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thái độ Kĩ năng Bài mới. Hoạt động 1: tình huống: SGK - Bạn không chào: vô lễ, thiếu lịch

Tải bản đầy đủ ngay(31 tr)

×