Tải bản đầy đủ - 31 (trang)
Kĩ năng Bài mới. Hoạt động 1: Truyện đọc Nội dung bài học - Sống chan hoà là sống vui vẽ, hoà Cũng cố, dặn dò:5

Kĩ năng Bài mới. Hoạt động 1: Truyện đọc Nội dung bài học - Sống chan hoà là sống vui vẽ, hoà Cũng cố, dặn dò:5

Tải bản đầy đủ - 31trang

4. Cũng cố, dặn dò: 3 GV: - Hớng dẫn học sinh làm bài tập a. Sau đó nhắc lại nội dung bài học.
- Hớng dẫn học sinh làm các bài tập còn lại, xem trớc bài 8.
Ngày soạn: 3102008 Tuần:
Ngày dạy:...................... Tiết: 10
Bài 8
1tiết
: sống chan hoà với mọi ngời
I.Mục tiêu bài học 1.Về kiến thức
- Giúp học sinh hiểu những biểu hiện của ngời biết sống chan hoà và những biểu hiện không biết sống chan hoà với mọi ngời xung quanh.
- Hiểu đợc lợi ích của việc sống chan hoà và biết cần phải xây dựng quan hệ tập thể, bạn bè sống chan hoà, cởi mở.

2. Thái độ


Có nhu cầu sống chan hoà với tập thể lớp, trờng, với mọi ngời trong cộng đồng và muốn giúp đỡ bạn bè để xây dựng tập thể đoàn kết.

3. Kĩ năng


- Có kĩ năng giao tiếp, ứng cởi mở, hợp lí với mọi ngời, trớc hết là cha mẹ, anh em, bạn bè, thầy cô giáo.
- Có kĩ năng đánh giá bản thân và mội ngời xung quanh trong giao tiếp thể hiện biết sống chan hoà hoặc cha biết sống chan hoà.
II.Ph
ơng pháp
Thảo luận nhóm, giải quyết tình huống, đàm thoại.
III.Tài liệu, ph ơng tiện
Su tầm bài báo, tranh ảnh theo chủ đề, các mẩu truyện... IV.Các hoạt động dạy học
1. ổn định tổ chức. 2. Kiểm tra bài cũ: 5
GV: Chữa bài tập trang 22 SGK. Em hãy nhận xét việc làm của các bạn HS trong lớp Hơng.

3. Bài mới. Hoạt động 1:


Giới thiệu bài . 2
Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung cần đạt
Hoạt động 2: Tìm hiểu truyện đọc: 15
HS: §äc trun GV: Qua trun em cã suy nghÜ g× về Bác Hồ?
Tình tiết nào trong truyện nói lên điều đó? HS: Trả lời
GV: Kết luận lại những ý chính. Hoạt động 3: Tìm hiểu nội dung bài học 17
GV: Cho học sinh thảo luận nhóm theo nội dung câu hỏi:

1. Truyện đọc


2. Nội dung bài học - Sống chan hoà là sống vui vẽ, hoà


tham gia vào các hoạt động chung, có ích.
- Sống chan hòa sẽ đợc mọi ngêi gióp ®ì, q mến, góp phần vào
việc x©y dùng quan hƯ x· héi tèt ®Đp.

4. Còng cố, dặn dò:5


GV: - Hớng dẫn học sinh làm các bài tập a, b, d trình bày miệng - Hớng dẫn học sinh thảo luận giải quyết bài tập c.
GV: Em cho biết ý kiến về các hành vi sau: - Bác An là bộ đội, bác luôn vui vẻ với mọi ngời.
- Cô giáo Hà ở tập thể luôn chia sÏ suy nghÜ víi mäi ngêi. - Vỵ chång chú Hùng giàu có nhng không quan tâm đến họ hàng ở quê.
- Bác Hà là tiến sỹ, suốt ngày lo nghiên cứu không quan tâm đến ai. - Bà An có con giàu có nhng không chịu đóng góp cho hoạt động từ thiện.
- Chú Hải lái xe ôm biÕt gióp ®ì ngêi nghÌo.
GV: Híng dÉn häc sinh su tầm ca dao, tục ngữ nói về việc sống chan hoà với mọi ng- ời, xem trớc bài 9.
Ngày dạy:...................... Tiết: 11
Bài 9
1tiết
: lịch sự, tế nhị
I.Mục tiêu bài học 1.VỊ kiÕn thøc
- Gióp häc sinh hiĨu nh÷ng biĨu hiƯn của lịch sự, tế nhị trong cuộc sống hành ngày.
- Hiểu đợc lịch sự, tế nhị là biểu hiện của văn hoá trong giao tiếp. - Học sinh hiểu đợc ý nghÜa cđa lÞc sù, tÕ nhÞ trong cc sèng hàng ngày.

2. Thái độ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kĩ năng Bài mới. Hoạt động 1: Truyện đọc Nội dung bài học - Sống chan hoà là sống vui vẽ, hoà Cũng cố, dặn dò:5

Tải bản đầy đủ ngay(31 tr)

×