Tải bản đầy đủ - 31 (trang)
Tìm hiểu nội dung truyện đọc. Cũng cố, dặn dò 2 Thái độ Kĩ năng Kiểm tra bài cũ: 3 Bài mới. Hoạt động 1: Tìm hiểu bài truyện đọc.

Tìm hiểu nội dung truyện đọc. Cũng cố, dặn dò 2 Thái độ Kĩ năng Kiểm tra bài cũ: 3 Bài mới. Hoạt động 1: Tìm hiểu bài truyện đọc.

Tải bản đầy đủ - 31trang

. 2 Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung cần đạt Hoạt động 2: Khai thác nội dung của truyện đọc
trong sgk 13 GV: đọc một lần truyện ®äc “Em thủ” trong sgk,
gäi HS ®äc l¹i GV: - Lu ý các câu hội thoại giữa Thuỷ và ngời
khách. - Em hãy kể lại những việc làm của Thuỷ khi
khách đến nhà. HS: -
- GV: - Em nhận xét cách c xử của Thuỷ
- Những hành vi, việc làm của Thuỷ thể hịên đức tính gì?
Hoạt động 3: Phân tích khái niệm lễ độ 15
GV: Đa ra 3 tình huống và yêu cầu học sinh nhận xét về cách c xử, đức tính của các nhân vật trong
các tình huống. GV: Cho biết thế nào là lễ độ
GV: Chuyển ý sang mục b bằng cách đa ra 3 chủ ®Ị ®Ĩ häc sinh th¶o ln.
Nhãm 1: Chđ ®Ị lùa chon mức độ biểu hiện sự lễ
độ phù hợp với các đối tợng: Đối tợng
Biểu hiện, thái độ - Ông bà, cha mẹ.
- Anh chị em trong gia đình.
- Chú bác, cô dì. - Ngời già cả, lớn tuổi.
- T«n kÝnh, biÕt ơn, vâng lời.
- Quý trọng, đoàn kết, hoà thuận.
- Q träng, gÇn gòi. - KÝnh träng, lƠ phÐp.
Nhãm 2: Thái độ
Hành vi - Vô lễ.
- Lời ăn tiếng nói thiếu văn hoá
- Ngông nghênh - Cãi lại bố mẹ
- Lời nói, hành động céc lèc, xÊc xỵc, xúc
phạm đến mọi ngời. Cậy học giỏi, nhiều tiền
của, có địa vị x· héi, häc lµm sang.
Nhãm 3: Đánh dấu X vào ô trống ý kiến đúng:
- Lễ độ giúp quan hệ bạn bè tốt hơn. - Lễ ®é thĨ hiƯn ngêi cã ®¹o ®øc tèt.
- LƠ ®é là việc riêng của cá nhân.

1. Tìm hiểu nội dung truyện đọc.


- Thuỷ nhanh nhẹn, khéo léo, lịch
sự khi tiếp khách khách. - Biết tôn trọng bà và khách.
- Làm vui lòng khách và để lại ấn t- ợng tốt ®Đp.
- Thủ thĨ hiƯn lµ mét häc sinh ngoan, lƠ ®é.

2. ThÕ nào là lễ độ, những biểu hiện và ý nghĩa của lễ độ.


a. Thế nào là lễ độ


Lễ độ là cách c xử đúng mực của mỗi ngời trong khi giao tiếp với ngời
khác.

b. Biểu hiện của lễ độ


- Lễ độ thể hiện ở sự tôn trọng,
hoà nhã, quý mến ngời khác. -
Là thể hiện ngời có văn hoá, ®¹o ®øc.

c. ý nghÜa


- Quan hƯ víi mäi ngêi tèt đẹp. - Xã hội tiến bộ văn minh.
GV: Nhận xét, kết luận Hoạt động 4: Rút ra bài học thực tiễn và rèn
luyện đức tính lễ độ. 10
GV: Em làm gì để trở thành ngời có đức tính lễ ®é?
HS: Tr¶ lêi -
- 3. RÌn lun ®øc tÝnh lƠ độ:
- Thờng xuyên rèn luyện.
- Học hỏi các quy tắc, cách c xử
có văn hoá. -
Tự kiểm tra hành vi, thái độ của cá nhân.
- Tránh những hành vi thái độ
vô lễ

3. Cũng cố, dặn dò 2


GV: Yêu cầu học sinh nhắc lại thế nào là lễ độ, biểu hiện của lễ độ, ý nghĩa và cách rèn luyện trở thành ngời có đức tính lễ độ. Học sinh về nhà làm các bài tập
trong sgk, xem trớc bài 5.
Ngày soạn26:..........9........2008... Tuần:
Ngày dạy:..................2008.... Tiết: 06
Bài 5
1tiết
: tôn trọng kỉ luật
I.Mục tiêu bài học 1.Về kiến thức
- Học sinh hiểu thế nào là tôn trọng kỉ luật. - ý nghĩa và sự cần thiết của tôn trọng kỉ luật.

2. Thái độ


Có ý thức tự đánh giá hành vi của bản thân và của ngời khác về ý thức kỉ luật, có thái độ tôn trọng kỉ luật.

3. Kĩ năng


- Có khả năng rèn luyện tính kỉ luật và nhắc nhở ngời khác cùng thực hiện. - Có khả năng đấu tranh chống các biểu hiện vi phạm kỉ luật.
II.Ph ơng pháp
Thảo luận nhóm, giải quyết tình huống, đàm thoại.
III.Tài liệu, ph ơng tiện
Những mẩu truyện về tấm gơng tôn trọng kỉ luật. Tục ngữ, ca dao, danh ngôn nói về tôn trọng kỉ luật
IV.Các hoạt động dạy học 1. ổn định tổ chức.

2. Kiểm tra bài cũ: 3


Chữa bài tập a trang 13 sgk. Liên hệ bản thân em đã có những hành vi lễ độ nh thế nào trong cuộc sống, ở gia đình, trờng học.

3. Bài mới. Hoạt động 1:


Giới thiệu bài .2
Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung cần đạt
Hoạt động 2: Hớng dẫn học sinh đọc truyện và khai thác nội dung truyện đọc. 15

1. Tìm hiểu bài truyện đọc.


Hoạt động 3: Tìm hiểu, phân tích nội dung khái niệm tôn trọng kỉ luật. 15
GV: Yêu cầu học sinh tự liên hệ xem bản thân mình đã thực hiện việc tôn trọng kỉ luật cha:
HS: Liên hệ và trả lời... -
Mặc dù là Chủ tịch nớc,nhng mọi cử chỉ của Bác đã thể hiện sự tôn
trọng luật lệ chung đựoc đặt ra cho tÊt c¶ mäi ngêi.

2. ThÕ nào là tôn träng kØ lt, biĨu hiƯn vµ ý nghÜa cđa tỉntäng kØ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tìm hiểu nội dung truyện đọc. Cũng cố, dặn dò 2 Thái độ Kĩ năng Kiểm tra bài cũ: 3 Bài mới. Hoạt động 1: Tìm hiểu bài truyện đọc.

Tải bản đầy đủ ngay(31 tr)

×