Tải bản đầy đủ - 216 (trang)
Practice modals: may, might Teacher Practice conditional sentences: type 1 and type 2 Teacher

Practice modals: may, might Teacher Practice conditional sentences: type 1 and type 2 Teacher

Tải bản đầy đủ - 216trang

II. Đồ dùng dạy học


- Bảng phụ poster; tranh sgk

III. Hoạt động dạy học


1.Warm up Teacher


Students Content
Jumbled sentence: Yêu cầu HS sắp xếp
từ thành câu hoµn chØnh
- Hái HS cách dùng May trong câu vừa
sắp xếp HS sắp xếp
HS trả lời: may dùng để xin phép
turn may on I mother TV the? May I turn on the TV, mother?

2. Practice modals: may, might Teacher


Students Content
Nh¾c l¹i cho HS cách dùng may và might
Cho HS xem tranh và đọc câu mẫu a bài 1 trang 89
- Giải nghĩa từ crayons: Bút chì, sáp màu
- Yêu cầu HS làm các câu còn lại
- Gọi HS trả lời, GV kiểm tra đáp án
HS nghe giảng HS xem tranh, đọc
mẫu
HS làm bài HS trả lời
- may: chỉ khả năng có thể xảy ra - might: chỉ khả năng có thể xảy
ra ít hơn.
Key 1
b It may be a box of crayons, or it might be a box of paints
c It may be a football, or it might be a basketball
d It may be a boat, or it might be a train
e It may be a flying saucer, or it might be a meteor
f It may be an evening star, or it might be a spacecraft.

3. Practice conditional sentences: type 1 and type 2 Teacher


Students Content
a Cho HS ®äc vÝ dơ mÉu a bài 2 trang 90, yêu cầu HS
nhắc lại cÊu tróc vµ cách dùng câu điều kiện loại 1
- Yêu cầu HS dùng các HS đọc mẫu và nhắc
lại câu điều kiện loại 1
HS làm bài Câu diều kiện lo¹i 1 diƠn tả
khả năng có thể xảy ra, thành hiện thực ë hiƯn t¹i
If clause , main clause present simple, future simple
Key 2
Ngêi so¹n: Cao ViƯt Hµ - Gv Trêng THCS Hoµ TiÕn - 213 -
- 213 -
- Gọi HS trả lời và kiểm tra đáp án
b Cho HS đọc ví dụ mẫu a bài 3 trang 90, yêu cầu HS
nhắc lại cÊu tróc vµ cách dùng câu điều kiện loại 2
- Cho HS quan s¸t tranh, dùng các từ gợi ý cho sẵn
để viết câu hoàn chỉnh - Gọi một vài HS đọc câu
trả lời - GV cha lỗi nếu có
HS trả lời
Đọc vÝ dô mÉu a và nhắc lại câu điều kiện
loại 2
HS quan sát tranh làm bài
HS trả lời b Lan will miss the bus if she
does not hurry. c If Ha is not careful, he’ll
drop the cup dMrs. Nga will join us if she
finishes her work early eIf Mrs. Binh writes a
shopping list, she wont forget what to buy.
Câu điều kiện loại 2 diễn tả điều kiện không có thật ở hiện
tại hay trái với thực tế
If clause , main clause past subjunctive,would Verb
could might
Key 3
b If Mr.Loc had a car, he would drive it to work
c If Lan lived in Ho Chi Minh City, she would visit Saigon
Water Park d If Nam had an alarm clock,
he would arrive at school on time.
e If Hoa lived in Hue, she would see her parents every
day. f If Nga owned a piano, she
would play it very well. g If Tuan studied harder, he
would get better grades. h If Na had enough money,
she would buy a new computer

4. Production


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Practice modals: may, might Teacher Practice conditional sentences: type 1 and type 2 Teacher

Tải bản đầy đủ ngay(216 tr)

×