Tải bản đầy đủ - 216 (trang)
Pre - Writing Teacher While - writing Teacher

Pre - Writing Teacher While - writing Teacher

Tải bản đầy đủ - 216trang

- HS luyện phát triển kỹ năng viết: Viết các câu hoàn chỉnh thành một đoạn văn,
diễn đạt ý kién cá nhân về sự tồn tại hay không tồn tại của UFO với ngữ liệu và gợi ý cho sẵn

II. Đồ dùng dạy học


- Bảng phụ poster

III. Hoạt động dạy học


1.Warm up Teacher


Students Content
GV đọc một đoạn văn miêu tả, yêu cầu HS đoán vật đợc miêu tả là gì “
Suddenly there was a loud noise, and a big bright objects flew over their
car. It stopped in mid – air and turned round. Then it went straight up
in to the sky and disapeared”. Can you guess what object it was?
HS nghe miêu tả
HS ®o¸n:“It was UFO ”

2. Pre - Writing Teacher


Students Content
Giíi thiƯu yêu cầu bài viết: Viết một đoạn văn dựa vào các ngữ liệu
cho sẵn Yêu cầu HS dựa vào dàn ý phần
a và đặt câu hỏi How many parts are there in this
exposition? What are they? What is the content of each part?
Yêu cầu HS làm cặp ghép các đoạn văn ở cột B với cột A
- Gọi 1 HS đọc đoạn văn đã đợc sắp xếp trớc lớp
- GV cho ý kiÕn cÇn thiÕt GV hái HS vỊ ý kiến của tác giả
bài luận trên: What is the writer’s opinion about UFO?
Gi¶i nghÜa mét sè tõ míi HS nghe yêu cầu bài viết
HS đọc và trả lời
HS ghép theo cặp Đọc đoạn văn hoàn chỉnh
HS trả lêi: He doesn’t believe that UFOS exist
HS nghe gi¶i nghÜa tõ, ®äc tõ
Key a
Introdution - ii Body - iii
Conclusion - i
Words:
imaginationn: sù t- ëng tỵng
tricks of light n: những kiểu ánh sáng
mysterious adj:
Ngời soạn: Cao ViƯt Hµ - Gv Trêng THCS Hoµ TiÕn - 210 -
- 210 -
Yêu cầu HS đọc đoạn hội thoại giữa An và Ba về sù tån t¹i cđa
UFO - Yêu cầu HS đọc bài theo cặp
- GV hỏi HS một số câu hỏi về nội dung bài đối thoại
T: What does Ba’s opinion about UFOS?
T: What makes Ba believe there are UFOS?
T: What is Ba’s conclusion? - HS ®äc hội thoại
-
Đọc bài theo cặp - Trả lêi c©u hái vỊ néi
dung bµi S: He thinks UFOS exist
S: Article and reports talk about UFO; many people
have seen flying saucers + Some of the
photographer saw man like creatures get out of
the saucersS + There are mysterious
circles on the fields in Great Britain. It might be
traces of UFO
S: UFOS are real hun bÝ, bÝ hiĨm

3. While - writing Teacher


Students Content
Yêu cầu HS dựa vào đoạn văn mẫu phần a để viết một đoạn văn nói về
quan ®iĨm cđa Ba vỊ sù tån t¹i cđa UFO
- GV ®i quanh líp gióp ®ì HS nÕu cÇn
- Cho HS so sánh bài viết theo cặp HS viết bài cá nhân
HS so sánh kết quả bài viết với bạn
Bài viết gỵi ý:
I believe UFOS exist because articles and report in newpapers talked a lot about their appearance.
First, many people from different countries reported that they once saw flying saucers. Seconds, there are many photos of flying saucers and
photographers said they saw manlike creatures get out of the vehicles. Moreover, Ngêi soạn: Cao Việt Hà - Gv Trờng THCS Hoà TiÕn
- 211 - - 211 -
So I think UFOS are not our imagination. They are real; and; we should be ready to see their visits.

4. Post - writing Teacher


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Pre - Writing Teacher While - writing Teacher

Tải bản đầy đủ ngay(216 tr)

×