Tải bản đầy đủ - 216 (trang)
Pre - reading Teacher

Pre - reading Teacher

Tải bản đầy đủ - 216trang

UNIT 10: Life on ther planets PERIOD 4: Read

I. Môc tiêu bài học


- Đọc hiểu bài đọc về việc du lịch trong không gian

II. Đồ dùng dạy học


- Bảng phụ poster; tranh ảnh về phi thuyền bay trong không gian

III. Hoạt động dạy học


1.Warm up Teacher


Students Content
Chatting: Do you often go on a trip
Do you want to plan for some kind of exciting trip ?
Cho HS xem ¶nh vÒ phi thuyÒn bay trong không gian và đặt một vài câu hỏi
gợi mở chủ ®Ị bµi häc: Nowaday, many people want to have a
trip to space. Do you want to fly around the new
planet in a spaceship? Have you heard about the astronauts
flying in to space? If we want to travel in the space, what
should we do? What can we see from the outer space?
Can you guess the topic of this text? HS nãi chuyÖn cïng
GV
HS xem ¶nh, nghe GV híng chđ đề bài
học và trả lời câu hỏi
HS nêu chủ đề bµi: “ A space trip ”

2. Pre - reading Teacher


Students Content
Giới thiệu từ mới bằng cách giải nghÜa, cho tõ
®ång nghÜa
Rub out and remember: xoá và nhớ c¸c tõ võa
häc
Multiple choice HS nghe giải
nghĩa từ và đọc từ
HS ghi nhớ từ
HS đoán và
Words
Physical conditionn: Điều kiện thể lực Push ups n: động tác thể dục chống
đẩy Orbit n: quỹ đạo
Cabin n: buồng lái Totally adv
≈ completely: hoµn toµn
Multiple choice
1If you want to take the trip to space, Ngời soạn: Cao Việt Hà - Gv Trêng THCS Hoµ TiÕn
- 206 - - 206 -
chọn từ thích hợp
trong ngoặc
you must be healthy; heavy; fat
2 You should before the flight prepare food; do exercises; sleep
3 You must have a medical check – up; a letter from the scientist;
knowledge about the space 4 You will be able to see when
you get on the space trip the oceans; the big rivers; the earth; the stars; all the
above 5 You will not anything when
you are in orbit eat; drink; weigh
Ngời soạn: Cao Việt Hà - Gv Trờng THCS Hoà Tiến - 207 -
- 207 -
Teacher Students
Content
Cho HS đọc bài lần 1, so sánh bài tập trắc
nghiệm ở trên Gọi HS trả lời và thống
nhất đáp án đúng
Cho HS đọc bài lần 2, yêu cầu HS sắp xếp lại
theo thø tù c¸c bíc cđa viƯc tham dù mét chun
du hµnh ra ngoài khoảng không vũ trụ
- Gọi một vài HS trả lời - GV đa ra đáp án
Yêu cầu HS đọc lại bài khoá, tìm câu trả lời bài
tập b theo cỈp
- Cho HS chơi trò Luckynumber theo 2 đội.
Có 8 số, gồm 3 số may mắn, và 5 sè cßn lại là
câu hỏi từ 1 5 sgk phần b
HS đọc bài và so sánh
HS trả lời
HS đọc bài và sắp xếp
HS trả lời
HS đọc bài, tìm câu trả lêi theo cỈp
HS tham gia trò chơi
Key: Multiple choice
1 healthy 2 do exercises
3 a medical check – up 4 all the above
5 weigh
Key a
4 - 1 - 5 - 2 - 3
Key b
1 If you decide to take a space trip, you will have to run a lot, swim
everyday, and do aerobics and push – up to have an excellent physical
condition 2 If you want to show you are in
perfect health you must get a leter from the doctor
3 You can see pictures of the Earth: your country, interesting places, the
oceans, the big rivers, the tall mountains
4 We can see those scenes 16 times a day
5 We can walk on the walls or on the ceiling

4. Post - reading Ngời soạn: Cao Việt Hà - Gv Trêng THCS Hoµ TiÕn


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Pre - reading Teacher

Tải bản đầy đủ ngay(216 tr)

×