Tải bản đầy đủ - 216 (trang)
Warm up Teacher While - listening Teacher

Warm up Teacher While - listening Teacher

Tải bản đầy đủ - 216trang

UNIT 10: Life on ther planets PERIOD 3: Listen

I. Môc tiêu bài học


- HS có khả năng nghe hiểu đợc thông tin về cuộc sống trên mặt trăng

II. Đồ dùng dạy học


- Đài, băng

III. Hoạt động dạy học


1. Warm up Teacher


Students Content
Telling a short story: GV kÓ cho HS nghe một câu chuyện ngắn về việc thám hiểm mặt
trăng cña 2 ngêi Mü: “ July 20
th
1969 was an important day. Two Americans landed on the moon. They went
in a spaceship. It’s name was Apollo. On July 20
th
the spaceship landed in the sea of tranquility. The astronauts walked on the
surface of the moon. They picked up some rocks and put them in the spaceship. Then
they put a flag on the ground. On July 21 st Apollo II left the moon and returned to
earth”
Hái HS một vài câu hỏi: What have you known about the Moon ?
Is there life on the Moon? HS nghe GV kĨ
chun
HS tr¶ lêi theo kiÕn thøc hiÓu biÕt của
các em
2.Pre listening
Ngời soạn: Cao Việt Hà - Gv Trêng THCS Hoµ TiÕn - 202 -
- 202 -
Teacher Students
Content
Giíi thiƯu cho HS biÕt c¸c em sÏ nghe một bài nói chuyện về đời sống trên mặt
trăng - Yêu cầu HS đọc các câu từ a j,
đoán xem câu nào đúng với sự miêu tả, mặt trăng và đánh dÊu tÝch
HS nghe giíi thiƯu chủ đề bài
nghe HS đọc câu và
đoán

3. While - listening Teacher


Students Content
Cho HS nghe băng 2 lần, yêu cầu HS nghe và đánh dấu vào
câu diễn tả đúng về mặt trăng - Yêu cầu HS so s¸nh phỏng
đoán của các em với kết quả bài nghe của mình
- Gọi HS trả lời trớc lớp - Cho HS nghe băng lần 3 kiểm
tra đáp án - GV đa ra đáp án đúng
HS nghe băng làm bài
HS so sánh
HS trả lời
HS viết đáp án đúng
Key
a There is no air on the moon c There are no sounds on the
moon d It is very cold at night on
the moon f There are great round holes
on the moon i You will be able to jump
very high on the moon j One day on the moon lasts
for two weeks
Lêi tho¹i băng nghe:
Good evening. Welcome to our Science for Fun Program. This week we’v received a lot of questions asking about life on the moon. We ‘ ve talked to some
experts and this is what we’ve found out. There is no water or air on the moon. It is all silent because there is no air. Of course there will be no music, no sound.
There are no rivers and no lakes. At night it is very cold. The temperature goes down to 151
C below zero. But during the day the temperature rises to 100 C
above zero. There are great round holes on the moon. They look like big lakes. They are
called craters. There are more than 30,000 craters on the moon. There are also
Ngời soạn: Cao Việt Hà - Gv Trêng THCS Hoµ TiÕn - 203 -
- 203 - Guess Listen
a b
c d
e f
g h
i j
high mountains. The highest mountains on the moon are about 26, 000 feet or 8,000 meters high.
And here is something very intersting to know: on the moon you weigh one sixth of what you weigh on earth. If you weigh 50 kilos, on the moon you will
weigh only a little more than 8 kilos. You will be able to jump very high, even higher than an Olympic Champion.
You can take very long steps as well. And .... Maybe you won’t sleep very well because one day on the moon lasts for two weeks.
So, is there life on the moon? I ‘ll leave the question for you to answer yourself..
4.Post listening Teacher
Students Content
Yêu cầu HS hỏi đáp theo cặp về cuộc sống
trên mặt trăng theo nội dung bµi nghe
- Cã thĨ cho HS câu hỏi gợi ý
1 What aren’t there on the moon?
2 What ‘s the weather like on the
moon?
3 What are there on the moon?
4 What will you weigh on the moon?
5 What will you be able to do on the
moon? 6 How long does one
day last on the moon? HS hái đáp theo
cặp dựa theo câu hỏi gợi ý
Gợi ý trả lời:
1 No water; no air ; no music; no sounds; no river; no lake
2At night, it is very cold. The temperature goes down to 151
C below zero. The temperature rises to 100
C above zero during the day
3 There are great round holes and high mountains
4We will weight one sixth of what we weight on earth.
5 We will be able to jum very high and take a very long steps.
6 One day on the moon lasts for 2 weeeks

5. Homework


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Warm up Teacher While - listening Teacher

Tải bản đầy đủ ngay(216 tr)

×