Tải bản đầy đủ - 216 (trang)
Pre - Writing Teacher While - writing Teacher

Pre - Writing Teacher While - writing Teacher

Tải bản đầy đủ - 216trang

UNIT 9: NATURAL DISASTERS PERIOD 5: Write

I. Mục tiêu bài học


- HS tập viết một mẩu chuyện đơn giản với chủ đề về thiên tai, thời tiết

II. Đồ dùng dạy học


- Bảng phụ poster

III. Hoạt động dạy học


1.Warm up Teacher


Students Content
Gap – fill: Yªu cầu HS điền từ thích
hợp vào chỗ trống HS điền tõ
1. earthquke 2. hurricane
3. tornadoes 4. funnel
5. waves 6. volcano
7. typhoon 1 Ninety percent of occur around the
Pacific Rim known as the “ Ring of Fire” 2 A is a tropical storm which reaches
120 km per hour 3 A can lift a baby in to the air and
put it down safely 100 meters away 4 Tornadoes are shaped storm which
pass overland below a thunderstrorm 5 Tidal are the result of an abrupt
shift in the underwater movement of the Earth
6 Mount Pinatubo, a in the Philippines erupted in 1991
7 The word means “ big wind”

2. Pre - Writing Teacher


Students Content
Cho HS quan s¸t tranh trang 80, giíi thiệu các nhân vËt
trong tranh: Lan, her family member and Skippy her
dog. - Yêu cầu HS trả lời một số
câu hỏi gợi mở trớc khi viết What was Lan doing in
picture 1? What happened in picture 2?
In picture 3, what did Lan do? Who did Lan talk to?
What did her mother talk about ?
HS quan sát tranh và nghe giới thiệu
HS trả lời câu hỏi theo tranh She was playing with her dog
Her dog behaved strangely She talked to her mother
She talked about the weather forecast on TV
Ngời soạn: Cao Việt Hà - Gv Trêng THCS Hoµ TiÕn - 186 -
- 186 -
In picture 4, What did Lan’s family do ?
What was there in picture 5?
What can you see in picture 6?
GV nêu yêu cầu bµi viÕt: ViÕt mét mÈu cun dùa vào
tranh và từ gợi ý trang 79 sgk They gathered inside
There was a typhoon heavy rain and strong winds
The storm finished. Everyone is happy
HS nghe yªu cầu bài viết

3. While - writing Teacher


Students Content
Cho HS tự viết bài cá nhân lu ý HS có thể thêm hoặc thay đổi chi tiết
câu chuyện đối với HS khá. GV đi quanh lớp giúp đỡ nếu cần
thiết - Yêu cầu HS chấm chéo bài theo
cặp HS viết bài
HS đổi bài cho bạn và chấm lẫn nhau
Bài viết gợi ý:
It was a beautiful day. The sun was shining, the sky was blue, and the weather was perfect. Lan was outside playing with her dog, skipy. All of a
sudden, the dog began behaving strangely. She kep running around in circles and didn’t seem to be heself. Lan ran home with her dog to tell her mother what
Skippy was doing . Lan’s mother, Mrs Quyen, told Lan that she heard on TV that there was typhoon coming. Mrs Quyen gathered her family and told them to find
shelter in the home.
Suddenly, the sky became very dark. The storm came with strong wind and heavy rain. Mrs Quyen and her family were scared. But soon the storm finished
and everyone was glad. What a clever dog Skippy is. She saved Lan from being caught in the typhoon.

4. Post - writing Teacher


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Pre - Writing Teacher While - writing Teacher

Tải bản đầy đủ ngay(216 tr)

×