Tải bản đầy đủ - 216 (trang)
Warm up Teacher Pre - Writing Ngời soạn: Cao Việt Hà - Gv Trờng THCS Hoà Tiến

Warm up Teacher Pre - Writing Ngời soạn: Cao Việt Hà - Gv Trờng THCS Hoà Tiến

Tải bản đầy đủ - 216trang

UNIT 8: celebrations PERIOD 5: Write

I. Mục tiêu bài học


- HS có khả năng viết th cho bạn bày tỏ quan điểm cho rằng cần thiết phải có
một ngày kỉ niƯm cđa mĐ vµ mét ngµy kØ niƯm cđa bè

II. Đồ dùng dạy học


- Bảng phụ poster

III. Hoạt động dạy häc


1. Warm up Teacher


Students Content
Brainstorm: What do you know a bout Father ‘ s day
and Mother ‘ s day in some countries in the world? GV
ghi b¶ng ghi chÝnh
- Have you ever given your parents gift? What
occasion?
- Do you remember your parents’ date of birth? What
date? - In Viet Nam which day do
we give our Mom gift? HS ph¸t biĨu ý kiÕn
theo hiÓu biÕt của các em
HS trả lời - My parents ‘ wedding
celebration; my parents‘ birthday
- On the International Women ‘ day
Mother‘s day: - on 2
nd
Sunday in May - treat mother to sth special
- serve mother breakfast in bed
- show love to mother - give mother gift
- give mother red carnations .....................
Father ‘s day Read

2. Pre - Writing Ngời soạn: Cao Việt Hà - Gv Trêng THCS Hoµ TiÕn


- 166 - - 166 -
Teacher Students
Content
Giíi thiƯu t×nh huống và mục đích yêu cầu bài viết “ In
Viet Nam people don’t celebrate Mother’ day or
Father’ day. You think it is necessary to have a day to
celebrate for your Mom and another for your Dad. Write
to a friend to show this idea ” Cho HS đọc dàn ý bài viết
Outline Cho HS thảo luận cặp và
ghi lại tất cả các ý các em tìm đợc qua các câu hỏi khai thác
của GV nh: 1 why is it necessary to have
a day to celebrate to your Mom and another for your
Dad? 2 When should you celebrate
these days? 3 How should you celebrate
these days? 4 What special gifts should
you give to Mom and Dad? 5 What special food should
you offer to Mom and Dad? 6 Do you think your idea
will be supported ? 7 Do you hope these days
will be celebrated world wide - Gäi một số em hỏi đáp trớc
lớp các câu hỏi thảo ln HS nghe giíi
thiƯu t×nh hng, yêu cầu bài viết
HS đọc dàn ý HS thảo luận cặp
theo các câu hỏi và ghi lại ý kiến
của bạn
Hỏi đáp trớc lớp
Gợi ý trả lời câu hỏi thảo luận
1 to express feelings, memories and love for parents
- to enhance family traditions - to bring family members closer
2 – on Sunday every family members is free from work or
study - early Spring Autumn the
weather is fine and cool 3 – have party
- send greeting cards - go on picnic
- have dinner at home with all family members
4 - give parents new clothes, tonic medicine
5 – special dishes - parent’ s favorite food
6 yes, I do 7 I hope we will have Mother’ s
day and Father’s day and Father’ day nationwide

3. While - writing Teacher


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Warm up Teacher Pre - Writing Ngời soạn: Cao Việt Hà - Gv Trờng THCS Hoà Tiến

Tải bản đầy đủ ngay(216 tr)

×