Tải bản đầy đủ - 216 (trang)
Warm up Teacher Pre - reading

Warm up Teacher Pre - reading

Tải bản đầy đủ - 216trang

UNIT 8: celebrations PERIOD 4: Read

I. Mục tiêu bài học


V - HS có khả năng đọc hiểu bài khoá về một số ý kién thể hiện tình cảm về bố
mình của một số ngời -
HS hiểu biết thêm ngày kỉ niệm của bố Father s day -
Giáo dục cho HS tình yêu thơng và kính trọng ngời Bố

II. Đồ dùng dạy học


- Album ảnh về những kỉ niệm với bố

III. Hoạt động dạy học


1. Warm up Teacher


Students Content
Guessing: - GV nêu dữ kiện yêu
cầu HS đoán “ It is celebrated on the third
Sunday in June when people give cards or
presents to their father . Which celebration is
it?” - Brainstorm: Yêu cầu
HS nêu một số hoạt động kØ niƯm ngµy lễ
của bố HS nghe dữ kiện và
đoán It s Father‘ s day ”
HS liƯt kª
Father–s day activities
- express one’s feelings to father
- buy
father a present -
send postcards -
cook a special meal for Father -
treat Father a dinner -
visit and take father out to dinner

2. Pre - reading


Ngêi so¹n: Cao ViƯt Hµ - Gv Trêng THCS Hoµ TiÕn - 161 -
- 161 -
Teacher Students
Content
Giíi thiƯu bµi häc gåm mét sè ý kiÕn thể hiện
tình cảm về bố mình của mét sè ngêi vµo ngµy lƠ
cđa bè ë Australia vµ MÜ Giíi thiƯu tõ míi
Rubout and remember xem phơ lơc. Xo¸ và
nhớ các từ vừa học
Open prediction: Yêu cầu HS thảo luận nhóm và
đoán How do children in Australia and the USA
show their feelings on the Father ‘s day ?
HS nghe giíi thiệu nội dung bài đọc
HS nghe giải nghĩa từ, đọc từ
HS ghi nhớ từ
HS thảo luận nhóm và đoán
Ex: - write a letter to
father - show their love and
respect to father - talk about their
father’s character and father’s consideration
.................
Words
- hugv: ôm chặt - priorityn
thing that is
regarded as more important than others: ®iỊu u tiªn, vËt u tiªn
- sense of humor n: tÝnh hµi híc - disting guish v: ph©n biƯt -
lose heart v: mÊt hi väng - groom n
≈ a newly married
man : chó rĨ - considerate adj : chu đáo,
quan tâm - terrific adj
huge, excelent,
intense: vĩ đại, xuất sắc, tuyệt vời - generous adj: rộng lợng , bao
dung
Ngời soạn: Cao Việt Hà - Gv Trờng THCS Hoà Tiến - 162 -
- 162 -
Teacher Students
Content
Yêu cầu HS đọc 3 đoạn văn và kiểm tra dự
đoán Yêu cầu HS đọc bài lần
2 và trả lời các câu hỏi đọc hiểu theo cặp
- Gọi HS trả lời tríc líp - GV ch÷a lỗi và đa ra
đáp án đúng HS đọc và kiểm tra
dự đoán
HS đọc bài hỏi và trả lời theo cặp
Hỏi đáp trớc lớp Ghi đáp ¸n ®óng
Key
a To her Dad b – He is possibly dead. These
ideas may tell about that: “ .... how much you are missed ...., I now have
children, Dad ..........” - Her father is alive, because at the
end of the letter, she wishes her father a happy Father’s day
c His sense of humor d We can draw a father as a
teacher, a caretaker, a friend .........

4. Post - reading


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Warm up Teacher Pre - reading

Tải bản đầy đủ ngay(216 tr)

×