Tải bản đầy đủ - 216 (trang)
Warm up Teacher Pre - listening Teacher While - listening Teacher

Warm up Teacher Pre - listening Teacher While - listening Teacher

Tải bản đầy đủ - 216trang

UNIT 8: celebrations PERIOD 3: Listen

I. Mục tiêu bài học


- HS có khả năng nghe và hoàn thành lời bài hát dới dạng điền từ vào chỗ trống
- Học thuộc lời và giai điệu bài hát tiếng anh Auld Lang Syne

II. Đồ dùng dạy học


- Đài, băng

III. Hoạt động dạy häc


1. Warm up Teacher


Students Content
Chatting: Do you like singing?
Do you know any English song? Do you remember the song “ Children of
the World Unite” in English 8? Can you sing it?
- Gọi một HS hát lại bài hát này. Có thể mở băng cho HS nghe lại bài h¸t
“Children of the World Unite” ®Ĩ tạo không khí lớp học
HS trả lời
HS hát HS nghe bài hát

2. Pre - listening Teacher


Students Content
Ngời soạn: Cao Việt Hµ - Gv Trêng THCS Hoµ TiÕn - 158 -
- 158 -
HS nghe giới thiệu bài hát và nghe giải
thích ý nghĩa bài hát
HS nghe yêu cầu bài nghe
HS đọc lời bài hát, thảo luận cặp, đoán
từ cßn thiÕu “Auld Lang Syne”
means “The times gone past, the good
old day” In Scot:
Auld = old Lang = long
Syne = since

3. While - listening Teacher


Students Content
Cho HS nghe bµi hát một lần
- Cho HS nghe bài hát lần 2 và tìm từ điền vào chỗ
trống - Cho HS nghe lần 3 để
kiểm tra phần trả lời - Gọi một vài HS trả lời
trớc lớp - GV chữa lỗi nếu có và
đa ra đáp án đúng HS nghe bài hát
HS nghe và làm bài tập
HS nghe và kiểm tra câu trả lời
Trả lời trớc lớp
Ghi đáp án đúng
Key
1 F 2 T
3 T 4 F
Key
a days b take
c mind d hand
e kindness
Lời thoại băng nghe: Auld Lang Syne
Should auld acquaintance be forgot and never brought to mind? Should auld acquaintance be forgot and days of auld lang syne?
For auld lang syne, my dear, for auld lang syne, we’ll take a cup of
kindness yet, for auld lang syne. Should auld acquaintance be forgot and never brought to mind?
Should auld acquaintance be forgot and days of auld lang syne? And here’s a hand, my trusty friend and gie’s hand o’thine. We’ll tak’a cup
o’ kindness yet. For auld lang syne Ngời soạn: Cao Việt Hà - Gv Trờng THCS Hoµ TiÕn
- 159 - - 159 -
Guess Listen a
b c
d e
Teacher Students
Content
Cho HS học bài hát - Mở băng một vài lần cho HS hát
đồng thanh, chú ý tập cho HS ngữ điệu của bài h¸t
Chaingame: - Cho HS h¸t theo nhãm. C¸c HS
trong tõng nhãm lÇn lợt hát mỗi em một câu
- Gäi HS ë c¸c nhãm kia h¸t víi nhau. HS nào hát đúng và hay thì
đợc điểm tốt HS học hát theo băng
HS tham gia h¸t theo nhãm
HS thi h¸t

5. Homework Teacher


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Warm up Teacher Pre - listening Teacher While - listening Teacher

Tải bản đầy đủ ngay(216 tr)

×