Tải bản đầy đủ - 216 (trang)
Warm up Teacher Presentation Practice Teacher

Warm up Teacher Presentation Practice Teacher

Tải bản đầy đủ - 216trang

UNIT 8: celebrations PERIOD 2: Speak

I. Mục tiêu bài học


- HS có khả năng khen ngợi ai đó và đáp lại lời khen
- HS có thể mở rộng tình huống và tạo lập đối thoại

II. Đồ dùng dạy học


- Tranh dùng để nêu tình huống picture drill

III. Hoạt động dạy häc


1. Warm up Teacher


Students Content
Game: Who is the fastest?
- Chia lớp thành 2 đội, nêu dữ kiện và
yêu cầu HS đoán các ngày lễ. Đoán đúng
một câu thì đợc một điểm
- Đội nào giơ tay trớc thì đợc quyền trả lời
trớc. Đội nào đoán đ- ợc nhiều điểm hơn thì
thắng HS đoán dựa vào
dữ kiện 1 It is celebrated in Viet Nam on 15
th
August in a lunar year Mid – Fall festival
2 It is celebrated on 2
nd
Sunday in May when people give cards or gifts to their
Mothers
Mother– day
3 It is celebrated in late March or early April in memory of the Jews from being
slaves in Egypt
Passover
4 It is celebrated on Sunday in March or April when Christians think about Christ
come back to life
Easter
5 It is celebrated in the night of October 31 when children wear costumes and go
from door to door to ask for candy Hallowen

2. Presentation


Ngêi soạn: Cao Việt Hà - Gv Trờng THCS Hoà TiÕn - 154 -
- 154 -
Teacher Students
Content
GV treo b¶ng phơ ghi một số lời khen ngợi và lời đáp lại vµ
giíi thiƯu “ This is how to give and respond to compliments”
+ Gi¶i nghÜa côm tõ “congratulate sb on sth :
Chúc mừng ai về điều gì Dùng tình huống thật trong
lớp để đa ra lời khen ngợi chỉ vào một em HS mặc áo đẹp
That s a beautiful shirt + Yêu cầu em đó đáp lại lời
khen
Yêu cầu HS quan sát tranh a trang 66 và ®äc t×nh huèng
- Gäi 2 HS ®äc lêi ®èi tho¹i mÉu
Giíi thiƯu mét sè tõ míi HS nghe giới thiệu
ngữ liệu
HS đáp l¹i lêi khen: S: Thanks
HS quan sát tranh và đọc mẫu
Nghe giải nghĩa từ
Words
active adj: năng động charityn: hoạt động từ thiện
nominatev: ghi danh, chọn nominationn: sự ghi danh
activist n: ngời hoạt động

3. Practice Teacher


Students Content
Ngời soạn: Cao Việt Hà - Gv Trờng THCS Hoà Tiến - 155 -
- 155 -
GV nêu một số tình huống khác, yêu cầu
HS đa ra lời khen và đáp lại
1 Hanh has just passed the entrance exam to
Ha Noi university of foreign studies
2 Lan sings beautifully at the School festival
3 Mai ‘ s mother has just bought her a new
purple skirt 4 This morning Hai
got good grade 5 You see your friend
with her new hairstyle 6 Your friend invited
you to her birthday party. You compliment
on it HS thực hành cặp
HS hỏi đáp trớc lớp
HS nghe GV nêu tình huống và thiết
lập đối thoại theo cặp
Đáp án gợi ý:
b Mother: Well done, Huyen Huyen: Thanks, Mom
c Friends: Congratulation on your nomination, Tuan
Tuan: It’s nice of you to say so d You: That’s an excellent drawing,
Hoa Hoa: That’s very kind of you to say so
Gợi ý trả lời: 1. S1: Let me congratulate you on
your passing the entrance exam to Ha Noi university of foreign studies
S2: It’s nice of you to say so 2. S1: That’s an excellent
performance, Lan S2: Thanks
3. S1: I like your new purple skirt. It looks good on you
S2: Thanks 4. S1: Well done, Hai I’m proud of
your study S2: Thank’s Mom
5. S1: You look beautiful with your new hairstyle
S2: Do you really like it ? Thanks 6. S1: What a great party
S2: That very kind of you

4. Production Teacher


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Warm up Teacher Presentation Practice Teacher

Tải bản đầy đủ ngay(216 tr)

×