Tải bản đầy đủ - 216 (trang)
Warm up : Teacher Họat động dạy học :

Warm up : Teacher Họat động dạy học :

Tải bản đầy đủ - 216trang

unit 7: Saving energy. Period 5 : write

I. Mơc tiªu bài học :


- HS tập soạn thảo một bài diễn văn đơn giản . - Thực hành viết một bài diễn văn về việc làm giảm rác, sử dụng lại giấy
hoặc tiết kiện năng lợng trong bếp .

II. Đồ dùng dạy học :


-
Bảng phụ poster .

III. Họat động dạy häc :


1. Warm up : Teacher


Students Content
Odd one out:
Odd one out
Yếu cầu HS bỏ một từ không cùng loại với các
từ còn lại và gạch chân HS đọc từ và lo¹i
1. electricity; gas;
shower; water .
2.
lighting; dryer; refrigerators;
washing machine . 3. faucet; shower; sink;
bill .
4. Earth;
population; Sun; Moon . 2. Pre - writing
Teacher Students
Content
Treo b¶ng phơ ghi khung a trang 61 . How many parts are there in a speech ?
What are they ? - HS theo dõi bảng trả
lời
Matching: Yêu cầu ý HS ghép mỗi phần ở cột A với chức năng thích hợp ở cột B.
- GV kiểm tra đáp án . - GV chữa lỗi và nêu đáp án đúng
- HS ghép A-B - HS trả lời
Key a
1B 2C
3A
Yêu cầu HS đọc thông tin phần b, sắp xếp lại bài diễn văn theo cặp .
- Gọi HS đọc bài diễn văn hoàn chỉnh .
- GV chữa lỗi nếu có . - HS đọc thông tin b,
làm bài theo cặp . - HS đọc bài diễn văn
trớc lớp Key b
3 2 - 1
GV nêu 3 chủ đề phần c, yêu cầu HS đọc và năm bắt ý kiến .
- Hái HS mét sè th«ng tin chÝnh trong khung gỵi ý .
- HS ®äc 3 chủ đề phần c và trả lời câu
hỏi dùa theo gỵi ý trong khung
How cam we do to reduce the garbagereuse papersave energy in the
kitchen?
3 : While - writing : Ngời soạn: Cao Việt Hà - Gv Trờng THCS Hoµ TiÕn
- 143 - - 143 -
Teacher Students
Content
Chia líp lµm 3 nhóm, yêu cầu mỗi nhóm viêt một bài diễn văn theo mét chñ ®Ị
khun khÝch HS cã thĨ bỉ sung ý kiÕn cho bài diễn văn
- GV đi quanh lớp giúp đỡ, bổ sung và cung cấp ngữ liệu nếu cần
HS viÕt nhãm b¶ng phơ mỗi nhóm một
chủ đề .
- Yêu cầu HS ở ba nhóm trao đổi bài, chấm chéo .
- HS trao đổibài
Một số đáp án viết gợi ý :
Bµi1 Good morning, everybody. Today Im going to tell you how to reduce garbage .
We waste much garbage. We can reduce garbage by collecting plastic bags, not keeping solid waste with food waste. We can put different kinds of wastes in
different places If you follow these simple rules, not only will you reduce garbage, but also
the environment will be cleaner .
Bµi 2 Hello, my friends. Today I am going to tell you how to save energy
in our kitchen . As we know, in our modern life, the kitchen is aplace where we use much
of the energy such as electricity, gas and water. To reduce this amount of this energy, we should turn off the lights, fans, and faucets when not necessary. We
should prephare food carefully before turning on the stove . We should keep the refrigerator door closed and check the water pipes regularly .
If you follow these simple rules, not only will you save money, but natural resources aswell .
4 . Post - writing : Teacher
Students Content
Exhibition: yêu cầu các nhãm treo b¶ng ghi bµi viÕt cđa nhóm
mình quanh lớp . - Yêu cầu các HS so sánh, tìm xem
nhóm nào viết hay nhất . HS theo bµi viÕt của
mình, 1 em trong nhóm đọc bài viÕt cđa nhãm
m×nh, sau đó đối chiếu bài với nhóm bạn
- GV tổng hợp lỗi ở các nhóm ngữ pháp, bố cục, nội dung ... , nhận
xét bài và cho điểm các nhóm -HS tự tìm lỗi trong bài
viết của nhóm mình .
Ngời soạn: Cao ViƯt Hµ - Gv Trêng THCS Hoµ TiÕn - 144 -
- 144 -
Teacher Students
- ViÕt mét bµi diƠn văn hoàn chỉnh chọn một trong ba chủ đề phần c .
- Bài tập ..... sách bài tập . - Chuẩn bị phần Language focus
- HS nghe hớng dẫn làm bµi tËp vµghi bµi vỊ nhµ .
UNIT 7: Saving enerrgy PERIOD 6: Language focus

I. Mục tiêu bài học


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Warm up : Teacher Họat động dạy học :

Tải bản đầy đủ ngay(216 tr)

×