Tải bản đầy đủ - 216 (trang)
Warm up : Teacher Pre - reading: Teacher While - listening : Teacher

Warm up : Teacher Pre - reading: Teacher While - listening : Teacher

Tải bản đầy đủ - 216trang

I. Mục tiêu bài học :


- HS có khả năng đọc hiểu bài đọc về tiết kiệm năng lợng điện .

II. Đồ dùng dạy học :


- Tranh một số thiết bị điện trong gia đình . - Bảng phụ poster .

III. Họat động dạy học :


1. Warm up : Teacher


Students Content
Net work : Yêu cầu HS liệt kê một số thiết bị điện
trong gia đình . Hỏi HS mét sè c©u hái
How much is your familys electricity bill?
How much electricity does your family use?
HS liÖt kê
HS trả lời computer
TV radio
fridge bulb
rice cooker air conditioner tumble
dryer
....

2. Pre - reading: Teacher


Students Content
Giới thiệu chủ đề bài học: What would the world be like if we
didnt have electricity ? No heating, no lighting, no transport,
no radio or TV. Please, think about the ways you use electricity
everyday .
Giíi thiƯu tõ míi b»ng c¸ch gi¶i thÝch, trùc quan, dÞch tiÕng
ViƯt, HS nghe giíi
thiƯu chđ ®Ị .
HS nghe giíi thiƯu từ, đoán
nghĩa và đọc từ . Words
luxury n: xa xØ phÈm consumer n: ngêi tiªu dïng
account for v: chiÕm u thÕ ultimately adv: cuèi cïng
scheme n: kế hoạch effecient, adj: có hiệu suất cao
standard n: tiêu chuẩn adj: chuẩn
conserve v: bảo tồn duy trì necessity n: nhu yếu phẩm
A B
Ngời soạn: Cao Việt Hà - Gv Trêng THCS Hoµ TiÕn - 139 -
- 139 -
Electricity appliances
Matching : - Yêu cầu HS ghép từ ở cột A víi
nghÜa thÝch hỵp ë cét B HS ghÐp tõ
1.e 2.a
3.d 4.b
5.c 1. resourses
2. luxury 3. consumer
4.necessities
5. reduce a. great comfort
and pleasure . b. needs
c. to make sth less d. person who
buys things or uses services .
e. wealth, goods or
products people can use
True - false prediction: - GV treo b¶ng phơ ghi mét số
câu theo một số bài đọc 1. Energy - saving bulbs should
be used to save electricity . 2. In Western countries
electricity, gas and water are not necessities .
3. North American and European countries are interested in saving
money and natural resources . 4. Labeling scheme dont help
save energy
Hs ®äc câu và dự đoán True
false

3. While - listening : Teacher


Students Content
Ngời soạn: Cao Việt Hà - Gv Trêng THCS Hoµ TiÕn - 140 -
- 140 - Guees
Read 1
2 3
4
Cho HS ®äc bµi khãa, kiĨm tra dự
đoán đúng, sai .
Yêu cầu HS đọc 4 câu phần a, thảo
luận cặp để tìm câu tổng kÕt hay nhÊt
cho bµi khãa: What is the main
idea of the passage ? - GV có thể đặt câu
hỏi gỵi ý cho HS t×m:
T: What do most North American
households do to save electricity?
T: What about the European ?
- Gọi HS nêu đáp ¸n - GV ®a ra đáp án
đúng . Cho HS đọc lại bài
khóa, yêu cầu hỏi đáp theo cặp bài tập
b câu 1,2,3,4 . - Gọi một số cặp hỏi
đáp trớc lớp . - GV chữa lỗi và đa
ra đáp án đúng . - HS đọc bài và
kiểm tra dự đoán trớc khi đọc .
- HS trao đổi cặp
S: They use energy saving
bulbs instead of ordinary 100 watt
S: They use appliances which
there is a labeling scheme .
- HS tr¶ lêi - HS ghi đáp án
- HS đọc bài, hỏi đáp theo cặp
- HS hỏi đáp trớc lớp
- Ghi đáp án ®óng 1. True
2. False 3. True
4. False
Key a
3. North American and European countries are interested in saving money and natural
resources .
Key b
1. Western consumers are interested in products that will not only work effectively
but also save money . 2. We can use energy-saving bulbs instead of
ordinary 100 watt-light bulbs to spend less on lighting .
3. She will pay
US
2 for lighting if she uses energy-saving bulbs instead .
4. The purpose of the labeling scheme is to help consumers to know how efficient each
model is, compared with other appliances in the same category so that they can save
money and energy .

4. Post - reading: Teacher


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Warm up : Teacher Pre - reading: Teacher While - listening : Teacher

Tải bản đầy đủ ngay(216 tr)

×