Tải bản đầy đủ - 216 (trang)
Warm up Teacher Presentation Teacher

Warm up Teacher Presentation Teacher

Tải bản đầy đủ - 216trang

unit7: saving energy.
Dạy tuần: 22
Period 1 : getting started - listen and read

I. Mục tiêu bài học


- Giới thiệu chủ đề bài học về tiết kiệm năng lợng, thông qua bài tập phát hiện cách sử dụng lãng phí năng lợng trong tình huống mô tả ở tranh vẽ .
- Giới thiệu ngữ liệu mới và luyện tập hội thoại về việc sử dụng năng lợng . - Giáo dục cho học sinh ý thức tiết kiệm năng lợng điện, nớc...

II. Đồ dùng dạy học :


-
Tranh vẽ về việc sử dụng năng lợng điện, nớc ... - Đài, băng .

III. Họat động dạy học :


1. Warm up Teacher


Students Content
Net work: Yêu cầu HS liệt kê một số từ thuộc chủ điểm
năng lợng . HS liệt kê
gas water oil
petrol electricity
GV treo tranh phần getting started và đặt câu hỏi gợi mở
Is the TV on? who is watching TV ?
who is listening to the radio? Should we turn the TV off?
HS quan sát tranh trả lời câu hỏi .
- Yêu cầu HS nhìn tranh thảo luận nhóm lập danh sách
những việc gia đình có thể làm để tiết kiệm nặng lợng
What should they do to save energy?
HS th¶o luận nhóm
Gợi ý thảo luận .
They should : -turn off the faucets when they dont
use them . - switch off the light before going to
bed or going out . - turn off the radio or TV when they
dont watch or listen . - take shower to save water
- Gäi HS ở các nhóm nêu ý kiến .
HS nêu ý kiến
Ngời soạn: Cao Việt Hà - Gv Trờng THCS Hoà TiÕn - 129 -
- 129 - Energy
GV hái HS mét số câu hỏi liên hệ đến việc tiết kiệm
năng lợng ë trêng líp: - What should we do before
leaving classroom? - Should we turn off the
fanlight ? HS tr¶ lêi câu hỏi
liên hệ

2. Presentation Teacher


Students Content
Cho HS nghe băng phần listen and read lần 1 và trả
lời câu hỏi . HS nghe băng trả lời
Who are talking in the conversation?
What are they talking about? They are Mrs Mi
and Mrs Ha - They are talking
about water bill.
Giíi thiƯu tõ míi b»ng cách giải thích, cho nghĩa,
dùng từ đồng nghĩa, cho HS đoán từ
Vocabulary game: jumbled words .
- Yêu cầu HS sắp xếp chữ cái thành từ hoàn chỉnh :
lepumrb
plumber
carck
crack orouesmn
enormous
Cho HS nghe băng lần 2 và nhắc lại bài hội thoại .
- Gv đặt câu hỏi: What does Mrs My suggest Mrs Ha
doing ?
- GV yêu cầu HS nêu cấu trúc dùng để gợi ý ai làm gì?
HS nghe giải nghĩa từ, đọc tõ .
Hs s¾p xÕp tõ
- HS nghe băng, nhìn sách nhắc lại .
- HS tr¶ lêi: + She suggest taking
showers . + She suggest that
Mrs Ha should reduce the amount
of water her family use.
-HS nªu cÊu tróc .
Words
enormous adj ≈
very large, very great: ®å sé, khỉng lå
plumber n ≈
a person who puts in and repair water pipes: thỵ sưa èng
níc crack n : vÕt nøt, vÕt r¹n
drip v : chảy nhỏ giọt reduce v
to make sth
lesslowersmaller: làm giảm
Cấu trúc câu dùng để gợi ý 1 S suggest + V-ing .
2 S suggest that S should V

3. Practice : Teacher


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Warm up Teacher Presentation Teacher

Tải bản đầy đủ ngay(216 tr)

×