Tải bản đầy đủ - 216 (trang)
Warm up : Teacher Pre - writing Teacher

Warm up : Teacher Pre - writing Teacher

Tải bản đầy đủ - 216trang

- Tập dịch bàithơ sang tiếng việt . - Viết 5 câu nói về những việc em nên làm ở nhà để
giảm sự ô nhiễm môi trờng . - Bài tập .......... sách bài tập
- Chuẩn bị phần Write Hs nghe híng dÉn lµm bµi tËp
vµghi bµi vỊ nhà .
Soạn ngày: .... 200
unit 6: The environment.
Dạy tuần 21
Period 5 : write

I. Mục tiêu bài học :


- Học sinh có khả năng viết các câu hoàn chỉnh thành một đoạn văn dới hình thức một lá th than phiền, khiếu nại a letter of complaint dựa trên ngữ liệu
so sánh . - Nắm đợc cấu trúc của một lá th phàn nàn .
- Viết 1 lá th khiếu nại về việc đánh bắt cá bằng điện

II. Đồ dùng dạy học :


-
Bảng phụ poster .

III. Họat động dạy học :


1. Warm up : Teacher


Students Content
GV treo b¶ng phơ ghi cÊu tạo của một lá th phàn nàn .
- How many parts are there ibn a complaint letter?
- What are they ? - What will we write in
section Situation, Complication, Resolution,
Action, Politeness? Hs xem bảng phụ
và trả lời câu hỏi. A complaint letter has five sections

2. Pre - writing Teacher


Students Content
Gv nêu yêu cầu bài viết Mr: Nhat wrote a complaint
letter to the director of LP Company in Ho Chi Minh
City. The five sections of the letter are not in the right
order. Label each - Hs nghe yªu
Key Dear SirMadam,
cÇu bµi viÕt . R
Iwould suggest that your company should tell your drivers to clear up
all the trash on the ground before leaving
S I am writing to you about the short stop of your trucks around my house
on their way to the north.
Ngời soạn: Cao Việt Hà - Gv Trờng THCS Hoµ TiÕn - 122 -
- 122 -
section with the appropriate letter : S, C, R, A, or P.
A I look forward to hearing from you
and seeing good response from your company .
- Cho HS s¾p xÕp bài viết theo cặp .
- Gọi 1 HS đọc lại lá th đã hoàn chỉnh .
- GV cho ý kiÕn nÕu cÇn thiÕt
- HS sắp xếp lá th theo cặp .
- HS đọc th C
When the trucks of your company have a short break on the streets
around my house, the drivers have left lots of garbage on the ground
after their refreshment. When the trucks leave the place, th ground is
covered with trash and a few minutes later there is smell and
flies .
P Faithfully
Tran Vu Nhat
. Cho hs đọc tìnhhuống và yêu cầu bài viết b .
Giải thÝch cho HS mét sè tõ míi .
- HS đặt tình huống và yêu cầu
bài viết b - HS nghe giảng
nghĩa từ, đọc từ
Words
float v : nỉi surface n: bỊ mỈt
frog n: con Õch toad n: con cóc
local authorities n: chính quyền địa phơng
prohibit v: ngăn cấm .
Gv đặt câu hỏi để kiểm tra xem HS có hiểu nội dung
tình huống bài viết không . 1. What do people do in the
lake behind your house these days ?
2. What makes you worried?
3. What suggestion do you want to make?
- HS trả lời
Gợi ý tr¶ lêi
1. They begin to catch fish . 2. Alot of small fish died and floated
on the water surface. other animals such as frogs and toads, and even birds
have also died from electric shock waves. This pollution affects those
people who eat fish . 3. I want the local authorities to
prohibit and fine heavily anyone catching fish in this way.
Ngêi so¹n: Cao ViƯt Hµ - Gv Trêng THCS Hoµ TiÕn - 123 -
- 123 -
GV yêu cầu hs lập dàn ý bµi viÕt theo nhãm
- Hs lµm nhãm lËp Outline .
Outline .
S: Problem of fish catching in the lake C: use electricity to catch fish .
- fish: died, floated . - frogs, toad, birds died from electric
sock waves . R: local authorities should prohibit
and fine heavily . A: - see good responses from the local
authorities . - see the protection of environment
from the local authorities . P: Faithfullysincerely signature,
name .
3 : While - writing : Teacher
Students Content
- Yêu cầu hs viết cá nhân theo dàn ý trên. GV đi quanh lớp giúp đõ, bổ sung, cung
cấp ngữ liệu nấu cần - Yêu cầu hs so sánh bài viết của mình với
bạn . Hs tự viết cá nhân .
- Hs so sánh
Bài viết gợi ý : Dear Mr President,
I am writing to you about the problem of fish catching in the lake behind my house .
I am very worried because people use eletricity to catch fish. I think its very dangerous. After a short time they left the lake, alot of small fish died and floated
on the water surface. Other animals such as frogs, toads and even birds also died from electric shock waves .
I would suggest the local authorities should prohibit and fine heavily anyone using this way of catching fish .
I look forward to seeing your resolution to this important matter Sincerely
Tuan Minh
4 : Post - writing : Teacher
Students Content
Gäi mét vµi HS ®äc th cđa c¸c em .
- GV nhËn xét tổng hợp lỗi trong các bài viết
- HS ®äc th tríc líp
- Nghe GV chữa lỗi
Ngời soạn: Cao Việt Hà - Gv Trờng THCS Hoà TiÕn - 124 -
- 124 -
Treo b¶ng phơ ghi mét lá th phàn nàn, yêu cầu hs
chia lá th thành 5 phần thích hợp .
- HS đọc và chia các phần của th
Dear Madam, I bought a hair - dryer at your
branch in Ngoc Ha shop last week. I am afraid Ididnt keep the receipt
and I threw away the box and the guarantee. When I opned the box I
found it was wrong color, I had asked for pink and it was blue. I didnt take
it back to the shop because I was too busy. I decided to keep it. When I
plugged it, it blew up. The switch was on 110 volts, and it should have
been on 240 volts.
Anyway, the dryer is completely useless. Iwould send it to you and
please exchange it por me or refund my 55000VND .
I look forward to hearing from you and seeing you and seeing your
good service . Your faithfully
NguyÔn Minh

5. Homework Teacher


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Warm up : Teacher Pre - writing Teacher

Tải bản đầy đủ ngay(216 tr)

×