Tải bản đầy đủ - 216 (trang)
Warm up : Teacher Pre - reading : Teacher

Warm up : Teacher Pre - reading : Teacher

Tải bản đầy đủ - 216trang

unit 6: The environment. Period 4 : Read

I. Mơc tiªu bài học :


- Học sinh có khả năng đọc hiểu chi tiết nội dung một bài thơ nói về môi tr- ờng .
- Khuyến khích các em có thể làm một số việc ở gia đình, nhà trờng để giảm tèi thiĨu sù « nhiƠm m«i trêng .
- Häc sinh nắm đợc ý nghĩa giáo dục của bài thơ về môi trờng .

II. Đồ dùng dạy học : -


Bảng phụ poster .

III. Họat động dạy học :


1. Warm up : Teacher


Students Content
Mat ching: Yêu cầu hs ghép từ
cột A với định nghĩa ở cột B
Hs ghÐp .
A
1. environment 2. pollution
3. garbage dump
4. sewage
B
a a place to put our rubbish
b the air, land and water around us
c water from factories towns folowing to
special pipes d dirty air, land and
water .
1b, 2d, 3a, 4c .

2. Pre - reading : Teacher


Students Content
Chatting : Do you like reading poem ?
Have you ever read an English poem?
We are going to read a poem about the environment.
HS tr¶ lêi .
Giíi thiƯu tóm tắt nội dung bài thơ: A mother and her son are
having a picnic in a park. The son sees that the place is
polluted HS nghe giíi thiƯu nội dung
bài thơ và câu hỏi gợi mở
Ngời soạn: Cao ViƯt Hµ - Gv Trêng THCS Hoµ TiÕn - 119 -
- 119 -
Guiding questions: What does he ask his mother about?
what does the mother think about pollution?
3
. While - reading Teacher
Students Content
Matching
Key
- Yêu cầu hs đọc bài và làm bài tập a ghép A-B
theo cặp - Hs đọc bài và làm
bài theo cặp 1. junk-yard - c a piece of land full of
rubbish 2. end up - g reach a state of
3. treasure - f valuable or precious things
4. foam - e mass of bubbles of air or gas
5. stream - d a flow of water 6. hedge - a a row of things forming
a fence 7. folk - b people .
- Giáo viên đọc to bàithơ trớc lớp, khi đọc đến câu
có từ cần ghép với nghĩa phù hợp thì gọi 1 HS cho
đáp án - Hs nghe gv đọc bài
thơ và nêu kết quả bài tập a
Grammar awareness - Yêu cầu hs tìm trong
bài các câu điều kiện loại 1 .
- HS đọc và tìm câu điều kiÖn Ex:
- If all the pollution goes on, the world
will end up like a second - hand junk
yard .
... Answer the questions
- Yêu cầu HS hỏi đáp theo cặp câu hỏi 1,2,3
- Gọi một vài cặp trả lời trớc lớp .
HS hỏi đáp theo cặp HS hỏi đáp trớc lớp
Keyb
1. If the pollution goes on, the world will end up like a second-hand junk-
yard . 2. The mother thinks other folk pollute
are responsible for the pollution of the environment but not her and her son .
3. If the boy keeps on asking such questions, his mother will take him
home right away .
Ngời soạn: Cao Việt Hà - Gv Trờng THCS Hoà Tiến - 120 -
- 120 -
Yêu cầu HS thảo luận nhóm 3 câu hỏi 4,5,6 .
- Gọi một vài em ở các nhóm phát biểu
- HS thảo luận nhãm . - HS tr¶ lêi tríc líp .
4. No. Because he is right: if he throws the bottles that will be polluting the
woods . 5. The poet wants us to learn that
everyone is responsible for keeping the environment from pollutionstopping
pollution . 6. We should put the bins around the-
school yardpick up the garbage and throw it in to a trash bin .
We shouldnt litter on the ground . We always keep the house, the yard tidy
and green ....
4
. Post - reading : Teacher
Students Content
Discussion - GV nªu các câu hỏi cho HS thảo luận
nhóm . 1. Do you like the Mummy in the poem?
why not? + Does she protect the environment?
+ Should she tell her son to throw the soda bottles over the hedge ?
+ Do you think the same ? + Is mother right when she think so ?
2. Who is polluting the environment every? And who should keep the
environment unpolluted ?
Moral lesson . - Yêu cầu hs nêu rõ ý nghĩa giáo dục của
bài thơ về môi trờng HS thảo luận
theo các câu hỏi gợi ý của giáo
viên
HS nêu bài học đạo đức của bài
thơ
Gợi ý đáp án thảo luận
1. Idont like the Mummy because she tells her son to
throw the soda bottle over the hedge .
She
doesnt keep
environment clean ...
2. Man is polluting the environment. And everybody
should keep the environment unpolluted
Moral lesson .
1. We should keep and make the world abetter place to
live 2. Please keep our
environment clean, we will live a happier and healthier
life.

5. Homework : Teacher


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Warm up : Teacher Pre - reading : Teacher

Tải bản đầy đủ ngay(216 tr)

×