Tải bản đầy đủ - 216 (trang)
Warm up : Teacher Crops are sprayed with Presentation : Teacher

Warm up : Teacher Crops are sprayed with Presentation : Teacher

Tải bản đầy đủ - 216trang

1. Warm up : Teacher


Students Content
What is it? Yêu cầu học sinh tìm câu
trả lời ở cột B thay cho tõ it ë cét A
HS tr¶ lêi 1 - c
2 - a 3 - b
4 - d 5 - e
A B

1. Crops are sprayed with


it
2. You can put your rubbish in
it
3. We cant breathe without
it
4. Its a powerful
explosive 5. We must put
it in
a rubbish bin a. garbage
dump b. air
c. Pesticide d.
dynamite e. trash

2. Presentation : Teacher


Students Content
Brainstorm: What should not we do to protect the environ ment?
- GV bỉ sung thªm mét sè viƯc nên làm để bảo vệ môi trờng, hớng HS vào
các họat động gợi ý trong bảng phần a sgk trang 49 .
Giải thích từ mới exhaust fume: Khói từ các động cơ .
Yêu cầu hs đọc các cụm từ dùng để diễn đạt ý kiến thuyết phục ngời khác
làm gì . HS nêu ý kiến của
bản thân HS xem bảng gợi ý
sgk HS đọc khung gợi ý
sgk
Should
- Keep water clean - Plant more tree
- Collect trash ...
Shouldnt
- Throw trash in the sea, river .
- Recycle cans, bottles and paper ...
- GV kiểm tra xem hs đã hiểu cách diễn đạt ý kiến thuyết phục ai làm gì
cha: T: If you want to persuade your
partner to Huong pagoda, what will you say ?
S: What about going to H¬ng pagoda ?

3.Practice : Teacher


Students Content
Ngời soạn: Cao Việt Hà - Gv Trờng THCS Hoà Tiến - 114 -
- 114 -
Cho hs đọc mẫu bài nói thuyết phục .
- Yêu cầu hs làm cặp hội thoại tơng tự theo mẫu
- Gọi một số cặp thực hiện đối thoại trớc lớp.
- Gv chữa lỗi nếu có . Hs đọc mẫu
Hs nói theo cặp dựa vào các cụm từ thuyết
phục và gợi ý trong bảng
Hs hỏi đáp trớc lớp. Ex :
S
1
: I think we should go to school by bike .
S
2
: W hy ? S
1
: Because we can save energy and keep
the air cleaner Yªu cầu hs nhìn bảng
Questionnaire What is the questionaire
about ? - Yêu cầu hs trả lời các câu
trong bảng theo nhóm, lu ý hs sử dụng gợi ý ở phần a
- Yêu cầu các nhóm chọn th ký ghi ý kiến trả lời của
các bạn trong nhóm vào bảng phụ.
- Yêu cầu các nhóm treo bảng phụ
- GV tổng hợp câu trả lời các nhóm, chữa lỗi nếu có.
HS trả lời : Its about protecting
the environment ? - HS hoạt động nhóm
- HS treo bảng ghi câu trả lời của nhóm
mình và theo dõi bảng của các nhóm khác.
Câu trả lời gợi ý cho bảng điều tra save paper?
write on both sides of the paper; recycle used paper .
use fewer plastic bags ? save plastic bags, clean and reuse
them; use cloth bags; not buying products which are overpackaged;
use tree leaves to wrap food . reduce water pollution ?
dont throw waste and garbage into streams, lakes, and even oceans;
keep the water clean; dont kill fish .
prevent littering ? discardthrow garbage in waste
bins . reduce air pollution ?
Use fewer private vehicls dont release pollutants into the air .
reduce the amount of garbage we produce ?
try to reuse and recycle things bottle, cans, old shoes, sandals,
glass; garbage to make fertilizer; vegetable matter to make animal
food.

4. Prodution : Teacher


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Warm up : Teacher Crops are sprayed with Presentation : Teacher

Tải bản đầy đủ ngay(216 tr)

×