Tải bản đầy đủ - 216 (trang)
Production Teacher Homework Teacher

Production Teacher Homework Teacher

Tải bản đầy đủ - 216trang

Giải thích yêu cầu bài 2 trang 45: Hỏi và trả lời
về các chơng trình TV mà mọi ngời thích hoặc
không thích. - Cho HS ®äc bảng và
giải thích:
= like
x = dont like Gọi 2 cặp HS đọc mẫu
a, b - GV lu ý cách trả lời
trong câu hỏi láy: Trả lời Yes No theo sự thật
- Cho HS hái đáp theo cặp
- Gọi HS hỏi đáp trớc lớp. GV chữa lỗi nếu có
HS đọc đối thoại trớc lớp
Nghe yêu cầu bài tập
HS đọc bảng
Đọc mẫu Nghe giải thích
Hỏi đáp theo cặp Hỏi đáp trớc lớp
- Nếu vế 1 chủ ngữ là danh từ thì láy lại là đại tõ
Key 1
b didn’t he? c wasn’t it?
d do you? e aren’t we?
Ex: S1: Hanh and Huy like news, do they?
S2: Yes, they do S3: Trang doesn’t like sports, does she?
S4: No, she doesn’t
................

4. Production Teacher


Students Content
Find mistake in each sentence and correct it:
- Yêu cầu HS tìm lỗi trong mỗi câu và chữa
lại cho đúng HS tìm và chữa lỗi
1You havent read this article on the website, had you?
2 He doesn’t like to playing computer games
3 Stop talk in class, children 4 You like sports, didn’t you?
Key
1 had have 2 bá “to”
3 talk talking 4 didn’t don’t
Ngêi soạn: Cao Việt Hà - Gv Trờng THCS Hoà Tiến - 107 -
- 107 -

5. Homework Teacher


Students
- Làm các bµi tËp Language focus vµo vë bµi tËp
- Bµi tập .... sách bài tập - Chuẩn bị phần Unit 6
HS nghe híng dÉn lµm bµi tËp vµ ghi bµi vỊ nhµ
written test The first term English 9
Multiple choice: Choose the best answer for the following sentences
1. They ––––. Da Lat last summer. a. visited b. will visit c. visit d. have visited
2. We have learnt English –––– 2001 a. in b. during c. for d. since
3. We –––.. already ––––.Huong Pagoda. a. were seeing b. are seeing c. have seen d. will see
4. I cant understand the French visitors. I wish I ––––.. French. a. know b. have known c. knew d will know
5. The church ––––– about 100 years ago. a. was built b. is built c. has been built d. will be built
6. All the houses in the area ––––.. immediately. a.have to rebuild b.have to be rebuilt
c.had to rebuild d. has to be rebuilt
7. If he ––––. soon. He might miss the train. a. doesnt come b. isnt coming c. didnt come d. wont come
8. She asked me if I –––––.. to school by bicycle every day. a. am going b. go c. was going d. went
9. Mr Long said that he ––– in Ho Chi Minh City. a. is living b. has lived c. lived d. will live
10. Your sister works in a foreign company, –––––. ? a. isnt she b. doesnt she c. wasnt she d. didnt she
11. She likes watching the stars ––––. night. a. on b. for c. in d. at
12. She asked me if I –––– a computer the following day. a. buy b. bought c. would buy d. will buy

13. A logo is a ––––––.. a. companys name b. special company


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Production Teacher Homework Teacher

Tải bản đầy đủ ngay(216 tr)

×