Tải bản đầy đủ - 216 (trang)
Pre - Writing Teacher While - writing Teacher

Pre - Writing Teacher While - writing Teacher

Tải bản đầy đủ - 216trang

UNIT 5: The media PERIOD 5: Write

I. Mục tiêu bài học


- HS có khả năng viết bày tỏ ý kiến của mình về một vấn đề cụ thể
- Viết một đoạn văn về ích lợi của Internet theo gợi ý

II. Đồ dùng dạy học


- Bảng phụ poster
- Tranh minh hoạ về tác dụng của Internet

III. Hoạt động dạy học


1.Warm up Teacher


Students Content
Brainstorm: Cho HS nêu một số cách tiếp nhận thông
tin Do you find Internet useful?
How much time do you spend using the Internet?
HS nêu các cách tiếp nhận thông tin
Trả lời câu hỏi
Ways of
getting information
- watching TV - listening the radio TV
- reading newspapers magazines
- using the Internet
...............

2. Pre - Writing Teacher


Students Content
GV g¾n mét sè tranh minh ho¹ vỊ tác dụng của
Internet. Yêu cầu HS nhìn tranh và nêu tác dơng cđa
Internet GV viÕt b¶ng
Cho HS th¶o luËn nhãm nãi vÒ Ých lợi của Internet
dựa theo bài Read - Gäi HS ë c¸c nhãm ph¸t
biĨu tríc líp - GV cã thĨ bỉ sung thªm
HS quan sát tranh và nêu tác dụng
HS làm nhóm
HS phát biểu ích lợi cña Internet
Tranh 1: The Internet as a source of information news, articles,
weather forecast, etc ... Tranh 2: The Internet as a source
of entertainment music, movies, games, etc ....
Tranh 3: The Internet as a means of education on – line schools,
on – line lessons, self – study, etc ...
Benefits of the Internet:
- fast, convernient - useful and effective instrument
for daily activities - cheap way to communicate with
friends and relatives - learn a foreign language
Ngời soạn: Cao Việt Hà - Gv Trêng THCS Hoµ TiÕn - 102 -
- 102 -
- get up dated source of information
- check weather before going out doors
- find maps, timetable of the bus - listen to music, watch video,
read poems novels, do virtual sightseeing
etc .....

3. While - writing Teacher


Students Content
GV viết hớng dẫn câu đầu tiên lên bảng The Internet has
increasingly developed and became an important part of our everyday
life ........ - Yêu cầu HS tự viết bài cá nhân
- GV đi quanh lớp, điều khiẻn hoạt động viÕt, gióp ®ì cung cÊp ng÷
liƯu cho HS nÕu cần - Yêu cầu HS trao đổi bài viết, góp
ý và sửa lỗi cho bạn HS viết bài cá nhân
Trao đổi bài viết với bạn
Bài viết gợi ý:
The Internet has increasingly developed and became an important part of our everyday life. People can use the Internet to do alot of things. The Internet can
be said a useful and effective instrument for daily activities. Firstly, Internet can be a source of information. People use the Internet to
communicate with your friends and relatives by means of e – mail, chatting, webcam. On the Internet, we can get the latest news, we can check weather
conditions before going out. We can find a timetable and maps of the buses we want to take.
Secondly, we can use the Internet for entertainment. We can listen to music, to the radio. We can watch videos and play game in the Internet. And this doesn’t
cost as much. In addition, the Internet is also a good means of education. Students and
school children now can use the Internet as a useful device by on – line school or on – line lessons. Morever, Internet can be said a wonderful means for people in
the self – study.
In sum, the Internet play an important role in the development of society and man’s knowledge and life.
Ngêi soạn: Cao Việt Hà - Gv Trờng THCS Hoà TiÕn - 103 -
- 103 -

4. Post – writing Teacher


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Pre - Writing Teacher While - writing Teacher

Tải bản đầy đủ ngay(216 tr)

×