Tải bản đầy đủ - 216 (trang)
Pre - reading Teacher While - reading Teacher

Pre - reading Teacher While - reading Teacher

Tải bản đầy đủ - 216trang

2. Pre - reading Teacher


Students Content
Giíi thiƯu tõ míi b»ng c¸ch gi¶i thÝch, cho nghĩa
tiếng Việt
Gap fill: Yêu cầu HS điền tõ thÝch hỵp vừa học
vào các chỗ trống sau: 1How much time do you
spend the web a day?
2 Do you to Internet?
3 I don’t know which is useful for me
4 Nobody can deny the of the Internet in
our life 5 This work takes up a lot
of time. It is time GV giíi thiƯu bµi đọc
phản ánh ý kiến của một số ngời vÒ Internet
Guiding question: Who raised the questions on
the Internet? How many people sent their
responses to the forum on the Internet? What are their
names? HS nghe giíi thiƯu tõ
HS ®iỊn tõ
1 surfing
2 get access 3 website
4 benefit
5 consuming HS nghe giới thiệu bài
đọc
HS đọc câu hái dÉn d¾t
Words:
forumn ≈
place of or meeting for public
discussion: diễn đàn responsev
answer: trả
lời, đáp lại websiten: trang web
benefitn
advantages: thuận lợi
emailn
: electronic mail: th điện tử
deny v: từ chèi, phđ nhËn get access to v: tiÕp cËn,
sư dông, truy cËp thông tin, dữ liệu
surfv: lớt mạng internet limitationn: giới hạn
wanderingadj: lang thang, t×m kiÕm
time – consumingadj: tèn thêi gian
junk mailn
≈ swamp: th
r¸c

3. While - reading Teacher


Students Content
Ngời soạn: Cao Việt Hà - Gv Trêng THCS Hoµ TiÕn - 99 -
- 99 -
Yêu cầu HS đọc lại bài và thảo luận nhóm nãi vỊ
sù thn lỵi và không thuận lợi cđa Internet
c©u hái 4, 5 sgk - Gäi các nhóm phát biểu
ý kiến của nhóm mình - GV thống nhất đáp án
HS đọc bài và trả lời câu hái dÉn d¾t
Nghe giíi thiƯu về các bạn tham gia diễn đàn
It s about the Internet HS đọc bài và trả lời câu
hỏi theo cặp
HS hỏi đáp trớc lớp
HS đọc bài và hoạt động nhóm
Đại diện nhóm phát biểu Nghe GV tổng hợp
Forum
Hong Hoa Huansui Sandra
Key
1 Sandra uses the Internet to get information and to
communicate with her friends and relatives
2 Because she lives in the countryside, where the Internet
is unavailable. 3 People use the Internet for
education,
comunication, entertainment and commerce
4 Benefits: The Internet is used for multi
– purposes: for getting information,
for communication, education,
entertainment, and commerce. 5 Disadvantages:
time – consuming, costly, dangerous because of viruses
and bad programs

4. Post - reading Teacher


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Pre - reading Teacher While - reading Teacher

Tải bản đầy đủ ngay(216 tr)

×