Tải bản đầy đủ - 216 (trang)
Warm up Teacher Pre - listening Teacher While - listening Teacher

Warm up Teacher Pre - listening Teacher While - listening Teacher

Tải bản đầy đủ - 216trang

uNIT 5: The media PERIOD 3: Listen

I. Mục tiêu bài học


- HS có khả năng nghe và điền thông tin vào bảng về các sự kiện quan trọng của
các phơng tiện thông tin đại chúng

II. Đồ dùng dạy học


- Đài, băng
- Bảng phụ poster
- Phiếu học tập handouts

III. Hoạt động dạy học


1. Warm up Teacher


Students Content
Network: Yêu cầu HS liệt kê một số phơng tiện truyền
thông
- GV chỉ vào mạng từ và giới thiệu “ These are media.
Through media we can know what is happening in the
world” HS tËp hỵp tõ theo
chđ ®iĨm
Nghe giíi thiƯu

2. Pre - listening Teacher


Students Content
GV bổ sung từ vào mạng từ trên, đồng thời giới thiệu từ
mới
Vocabulary game: Slap the board xem phụ lục
- GV đọc từ tiếng Việt, yêu cầu HS chỉ từ tiếng Anh vừa
học GV nêu yêu cầu bài nghe:
Nghe hội thoại giữa Chau và Bố, sau đó hoàn thành bảng
với thông tin nghe đợc Open prediction: GV treo
b¶ng phô ghi khung nghe HS nghe gi¶i nghÜa
tõ và đọc từ
HS tham gia trò chơi
Nghe yêu cầu bài nghe
HS đọc bảng và đoán thông tin điền vào 4
Words
newsreelsn
a short cinema film or recent events: phim
thời sự telegraphn: máy điện báo
viable adj: có thể tồn tại, có thể nhận đợc
force n: sức mạnh, lực lợng journalismn: nghề làm báo
Ngời soạn: Cao Việt Hµ - Gv Trêng THCS Hoµ TiÕn - 95 -
- 95 -
Media
Telegrap Newsreel
typhoon snowstorm
Telegraph Newsreel
newspaper The internet
Video Radio
TV
............. - GV ghi thông tin dự đoán
của HS lên bảng chỗ trèng theo kiÕn
thøc hiÓu biÕt thùc tÕ cđa c¸c em có thể
đoán sai

3. While - listening Teacher


Students Content
Cho HS nghe băng 2 lần và điền thông tin nghe đợc vào bảng
- Cho HS so sánh kết quả nghe với bạn bên cạnh và kiểm tra dự
đoán trứơc khi nghe - Cho HS nghe băng lần cuối để
kiểm tra các câu trả lời - Gọi HS đọc câu trả lời trớc lớp,
GV chữa lỗi và đa ra đáp án đúng HS nghe băng làm bài
HS so sánh và kiểm tra dự đoán
Nghe lần 3 để kiểm tra đáp án
HS trả lời trớc lớp Ghi đáp án đúng
Key
a the late 19
th
century b Radio and newsreels
c in the 1950s d The Internet
Lời thoại băng nghe:
Chau: Dad, I’m doing an assignment. Can you help me with the information?
Chau’s Father: What is the assignment about? Chau: It’s about the important dates of the media. Where and when did the
first printed newspaper appear, Dad? Chau ‘ s Father: It first appeared in the 7
th
or 8
th
century AD, in China. Chau: And when was the telegraph invented?
Chau’s Father: Perhaps it was in the late 19
th
. Do you know what two new form of news media appeared in the early 20
th
century? Chau: Radio and newsreels?
Chau ‘ s Father: Excellent And did television become commercially viable, can you guess?
Chau: In the 1940s? Chau ‘ s Father: No. It was in the 1950s
Chau: When did the Intenet become a major force in journalism? Chau ‘ s Father: In the mid – and late 1990s
Chau: Thank you, Dad. Now I can answer all the questions for my
assignment.
Ngời soạn: Cao Việt Hà - Gv Trêng THCS Hoµ TiÕn - 96 -
- 96 - Guess Listen
a b
c d

4. Post - listening Teacher


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Warm up Teacher Pre - listening Teacher While - listening Teacher

Tải bản đầy đủ ngay(216 tr)

×