Tải bản đầy đủ - 216 (trang)
Pre - Writing Teacher While - writing Teacher Post – writing Teacher

Pre - Writing Teacher While - writing Teacher Post – writing Teacher

Tải bản đầy đủ - 216trang

UNIT 4: LEARNING A FOREIGN LANGUAGE PERIOD 5: Write

I. Môc tiêu bài học


- HS có khả năng viết th yêu cầu cung cấp thông tin
- Viết một lá th yêu cầu cho biết thêm thông tin về khoá học tiếng Anh theo
quảng cáo phần Read và dàn bài gợi ý Outline

II. Đồ dùng dạy học


- Bảng phụ poster

III. Hoạt động dạy học


1.Warm up Teacher


Students Content
Ordering: Sắp xếp lại các phần trong lá
th a trang 37 sgk để tạo thành th hoàn
chỉnh HS sắp xếp
4 – 2 - 7 - 1 - 6 – 3 - 8 - 5
1I am interested in learning Vietnamese and I would like some
information about your school. 2 Dear Sir,
3 I look forward to hearing from you 4 25 Le Duan St, District 1 Ho Chi
Minh city, Viet Nam. April 17
th
, 2003 5 John Robinson
6 I speak a litte Vietnamese, but I want to learn to read and write it. Could you
please send details of courses and fees? I can complete a spoken Vietnamese
test if necessary. 7 I saw your school’s advertisement in
today’s edition of the Viet Nam News 8 Yours faithfully

2. Pre - Writing Teacher


Students Content
Ngêi soạn: Cao Việt Hà - Gv Trờng THCS Hoà TiÕn - 79 -
- 79 -
Gi¶i thÝch mét sè tõ mới
Yêu cầu HS đọc lại phần Read vµ chän 1 trong 3
quảng cáo - Cho HS đọc dàn ý b
Nêu yêu cầu bài viết: dựa vào th mẫu a và dàn ý b viết
lá th yêu cầu biết thêm thông tin về một kho¸ häc tiÕng
anh - Chia nhãm yªu cầu HS
thảo luận cần những thông tin cụ thể gì về khoá học
HS đọc th trớc lớp
- Introduction
- Request
- Futher information
- Conclusion
The letter is a request for information about the
Vietnamese course
HS nghe gi¶i nghÜa tõ
HS đọc lại phần đọc và chọn khoá học
Đọc dàn ý Nghe yêu cầu bài viết
HS th¶o ln nhãm vỊ các thông tin:
-length of the course - when it starts
- Time table - fees
Words
detailsn: chi tiÕt feesn
≈ money paid for a
course: häc phÝ editionn
≈ coppy of a
newspaper: ấn bản

3. While - writing Teacher


Students Content
Yêu cầu HS viết th cá nhân - GV đi quanh lớp giúp đỡ bổ xung,
cung cấp ngữ liệu nếu cần Yêu cầu HS đổi bài chấm chéo
HS tự viết cá nhân theo lựa chọn cần thông tin về khoá
học của mình HS trao đổi bài
Bài viết gợi ý: Ngời soạn: Cao ViƯt Hµ - Gv Trêng THCS Hoµ TiÕn
- 80 - - 80 -
Dear Sir, I saw your Institute’s advertisement on the magazine “ English Now”
of British Council. I am very interested in learning English and I would like some
more information about your Institule. I can speak a little English, but I read it very it very slowly and my listening
is bad. So I want to improve my reading and listening. Could you please provide more information about the length of the courses
and fees for beginners? Ican supply my record of English study if necessary. I look forward to hearing from you soon.
Yours faithfully Hong Hanh

4. Post – writing Teacher


Students Content
Gọi một vài HS đọc bài viết trớc lớp
- GV chữa lỗi tổng hợp nội dung, ngữ pháp, chính tả
Correct letter: - GV ph¸t cho 4 nhãm 1 l¸ th
cã những lỗi sai về trình bày bố cục, ngữ pháp. Yêu cầu
HS phát hiện và sửa lỗi. - Cho thời gian lµm bµi, nhãm
nµo sưa xong nhanh, đúng nhất sẽ thắng
HS đọc th Nghe GV chữa
lỗi
HS chữa lỗi trong th
1 Could you please send me some information about the timetable
and fees for beginers 2 I speak English very bad. So I
want to improve my speaking. 3 I look forward to hear from you
soon. 4 Faithfuly
5 I read you Institute‘s advertisement on newspaper today
6 Dear Lady 7 I was interested in learning
English and I would like some informations about your school
Key: 1 beginers beginners
2 bad badly 3 hear hearing
5 you your 7 was I’m
S¾p xÕp bè côc th: 6 – 5 - 7 – 2 – 1 – 3 - 4

5. Homework Teacher


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Pre - Writing Teacher While - writing Teacher Post – writing Teacher

Tải bản đầy đủ ngay(216 tr)

×