Tải bản đầy đủ - 216 (trang)
Practice Teacher Prodution Teacher Homework Teacher

Practice Teacher Prodution Teacher Homework Teacher

Tải bản đầy đủ - 216trang

GV giíi thiƯu mét sè tõ míi HS nghe giới thiệu
tình huống
HS nghe băng, nhìn sách
HS nghe băng và nhắc lại
HS tìm câu hỏi gián tiếp và đọc
HS nghe giảng
HS rút ra cấu trúc
HS nhắc lại
HS trả lời If Lan wants to
attend the course, she must pass the
written examination HS nghe gi¶i nghÜa
tõ, ®äc tõ
S asked O Wh _ S
aux
V V
main
S asked O if S
aux
V V
main
If clause , main clause present simple modal verb
Words:
examiner n: giám khảo aspect n: phơng diện, khía
cạnh be able to V
≈ can: cã thÓ

3. Practice Teacher


Students Content
Ngêi soạn: Cao Việt Hà - Gv Trờng THCS Hoà TiÕn - 66 -
- 66 -
HS lun ®äc HS đọc bảng và
nghe giải thích bảng
HS đọc thầm bài và làm bài cá nhân
HS so sánh kết quả bài làm
HS trả lời trớc lớp
Key
1 What is your name? 2 Where do you come from?
3 Where do you live? 4 Do you live with your parents?
5 When did you begin studying English?
6 Why are you learning English? 7 Do you speak any other
languages? 8 How did you learn English
in your courtry? 9 How will you use English
in the future? 10 What aspect of learning
English do you find most difficult? 11 What are you going to learn?
12 What are your hobbies? 13 Look at this picture.
Describe it. 14 Read this passage

4. Prodution Teacher


Students Content
Ngời soạn: Cao Việt Hà - Gv Trêng THCS Hoµ TiÕn - 67 -
- 67 - √

√ √
3 Why do all these people learn English?
Yêu cầu HS đặt câu hỏi trực tiếp bất kì và gọi một
HS kh¸c têng thuËt lại câu hỏi của bạn
- Gọi một vài cặp trả lời trơc lớp
HS thảo luận nhóm
HS làm cặp Ex:
Tuan: How old are you?
Long: Tuan asked me how old I was
............... 1 People in many countries
young children; teenagers; adults
2 – Some learn at school, others study by themselves.
- A few learn English by hearing the language English in films, on
TV, in the office or among their friend.
3 – Students learn English at school because it’s one of their
subjects - A dults learn English because it
is useful for their work - Teenagers learn English because
their books are in English at the university.
- Some people learn English because they want to read
newspaper and magazines in English.
.....................

5. Homework Teacher


Students
- Yªu cầu HS tạo lập một bài hội thoại và t- ờng thuật lại bài hội thoại dới dạng một bài
văn ngắn có các câu hỏi gián tiếp - Bài tập .... sách bài tập
- Chuẩn bị phần Speak HS nghe hớng dẫn làm bài tập và ghi
bài về nhà
Ngời soạn: Cao ViƯt Hµ - Gv Trêng THCS Hoµ TiÕn - 68 -
- 68 -
UNIT 4: LEARNING A FOREIGN LANGUAGE PERIOD 2: Speak

I. Mục tiêu bài học


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Practice Teacher Prodution Teacher Homework Teacher

Tải bản đầy đủ ngay(216 tr)

×