Tải bản đầy đủ - 216 (trang)
Warm up Teacher Presentation Teacher

Warm up Teacher Presentation Teacher

Tải bản đầy đủ - 216trang

1. Warm up Teacher


Students Content
GV khai th¸c sù hiĨu biÕt cđa HS vỊ kinh nghiƯm häc tiÕng
Anh How do you learn English?
Do you sometimes watch English TV programmes?
Do you like singing English songs?
Do you read short stories in English?
Cho HS thảo luận cặp nói các em thờng làm gì đẻ học tốt
tiếng Anh hơn theo gợi ý trong danh sách và trình bày lí do vỊ
viƯc chän c¸ch häc của bản thân
- GV làm mẫu: I like listening to English tapes or English
programs on the radio. I can improve my pronunciation
through listening. I can understand what the foreigners
say. - Yêu cầu HS trao đổi và so
sánh các cặp tiếng Anh - Gọi một vài HS trả lời trớc lớp
cách học tiếng Anh của mình. Yêu cầu HS bổ sung thêm
các cách học tiếng Anh khác HS trả lời các câu
hỏi
HS nghe hớng dẫn làm cặp theo gợi ý
mẫu
HS trao đổi cách học
HS trả lời trớc lớp
HS bổ sung
Một số gợi ý nói về cách học tiếng Anh
- Ilike doing more grammar exercises in grammar books. I
can learn and remember new structures
- I like learning to sing English songs. Ican learn some new
words through English song. These songs are very interesting.
.....................
- I learn the words in group - I join English speaking club
- I stick little pieces of paper everywhere in the house.
................

2. Presentation Teacher


Students Content
Ngêi so¹n: Cao ViƯt Hµ - Gv Trêng THCS Hoµ TiÕn - 65 -
- 65 -
GV giíi thiƯu mét sè tõ míi HS nghe giíi thiệu
tình huống
HS nghe băng, nhìn sách
HS nghe băng và nhắc lại
HS tìm câu hỏi gián tiếp và đọc
HS nghe giảng
HS rút ra cấu trúc
HS nhắc lại
HS trả lời If Lan wants to
attend the course, she must pass the
written examination HS nghe giải nghĩa
từ, đọc từ
S asked O Wh _ S
aux
V V
main
S asked O if S
aux
V V
main
If clause , main clause present simple modal verb
Words:
examiner n: giám khảo aspect n: ph¬ng diƯn, khÝa
c¹nh be able to V
≈ can: cã thÓ

3. Practice Teacher


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Warm up Teacher Presentation Teacher

Tải bản đầy đủ ngay(216 tr)

×