Tải bản đầy đủ - 216 (trang)
Warm up Teacher Pre - Writing Teacher While - writing

Warm up Teacher Pre - Writing Teacher While - writing

Tải bản đầy đủ - 216trang

UNIT 3: A trip to the countryside PERIOD 5: Write

I. Mục tiêu bài học


- HS có khả năng viết câu đơn giản thành một đoạn văn ngắn tả lại một câu
chuyện đã xảy ra: Một chuyến đi dã ngoại ở vùng nông thôn A country picnic

II. Đồ dùng dạy học


- Bảng phụ poster

III. Hoạt động dạy học


1. Warm up Teacher


Students Content
Yêu cầu HS viết dạng quá khứ của một sè ®éng tõ
cã thĨ tỉ chøc cho 2 ®éi trong líp thi viÕt động từ
quá khứ nhanh HS lên bảng viÕt
go – went walk - walked
take – took put – put
enjoy – enjoyed run - ran
catch – caught arive – arived
lay – laied gather – gathered
play – played

2. Pre - Writing Teacher


Students Content
Gi¶i thÝch yêu cầu bài viết: Write a passage entiled “ A
country picnic” - Cho HS quan s¸t tranh trang
26, 27 sgk. GV chØ tranh vµ hái What did they do? tranh1
Where were they? tranh 2
- Yêu cầu HS thảo luận về các hoạt động trong tranh dựa theo
các từ gợi ý đã cho ở dới mỗi tranh
- Gọi HS nói về các hoạt động trong tranh sau khi thảo luận cặp
HS nghe yêu cầu bài viết
HS nhìn tranh, tr¶ lêi:
They took a bus They were at a
river HS thảo luận theo
cặp về các hoạt động trong tranh
HS nói trớc lớp
Gợi ý hỏi đáp các hoạt động trong tranh:
Tranh 2: They put down the blankets and laid out the food.
Tranh 3: They played the game “ what song is it ?” and
blind man’s buff. They went fishing
Tranh 4: They gathered things and ran to the bus stop.
Tranh 5: They arrived home very late.

3. While - writing


Ngời soạn: Cao Việt Hà - Gv Trêng THCS Hoµ TiÕn - 58 -
- 58 -
Teacher Students
Content
GV viết câu hớng dẫn đầu đoạn văn lên bảng It was a beautiful
day.... ” - Yªu cầu HS viết tiếp, GV đi quanh
lớp giúp đỡ nếu cần có thể cung cấp thêm ngữ liệu mới
- Yêu cầu HS đổi bài chấm chéo HS viết bài cá nhân
HS đổi bài và chấm chéo
Bài viết gợi ý:
It was a beautiful day, my friends and I decided to go on a picnic. We took a bus to the countryside and then walked about 20 minuters to the picnic site next
to the river we put down the blankets and laid out the food. After meal we played the games “ What song is it?” and blind man’s buff. Late in the afternoon we went
fishing. We enjoyed our picnic. When we looked at the tim, it was nearly 6.30 pm. We hurriedly gathered our things and ran to the bus stop. We were lucky to catch
the last bus and we arrived home very late in the evening.

4. Post – writing Teacher


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Warm up Teacher Pre - Writing Teacher While - writing

Tải bản đầy đủ ngay(216 tr)

×