Tải bản đầy đủ - 216 (trang)
Pre - reading Teacher Post - reading Teacher

Pre - reading Teacher Post - reading Teacher

Tải bản đầy đủ - 216trang

UNIT 3: A trip to the countryside PERIOD 4: Read

I. Mục tiêu bài học


- HS có khả năng đọc hiểu và nắm đợc nội dung tóm tắt bài khoá về “ trao ®ỉi du
häc sinh” -
HS hiĨu biÕt vỊ sinh hoạt nông thôn ở Mỹ

II. Đồ dùng dạy học


- Bảng phụ poster

III. Hoạt động dạy học


1.Warm up Teacher


Students Content
Chatting: How many people are
there in your family? What do you often do
after school Network: Yêu cầu HS
liƯt kª mét sè hoạt động ở nông trang
HS trả lời câu hái
HS liƯt kª theo chđ ®iĨm
......................

2. Pre - reading Teacher


Students Content
Giíi thiƯu t×nh hng bài đọc: Van is a student from Ho
Chi Minh city. He is now studying in the USA. He ‘s
living with ther Parker family on a farm out side Columbus,
Ohio. He’s an exchange student”
T: “exchange student” in Viet Namese?
GV nêu một số câu hỏi dẫn dắt, yêu cầu HS đọc bài khoá
để tìm câu trả lời HS nghe giíi thiƯu
t×nh hng
S: “exchange student” means “ du häc sinh”
HS nghe c©u hái dÉn d¾t
Guiding questions:
a How many people are there in the Parker family?
Who are they? b What does Van do when
he lives there? c How does he feel?
Ngời soạn: Cao Việt Hà - Gv Trêng THCS Hoµ TiÕn - 54 -
- 54 -
Work on the
farm
plant vegetable collect eggs
plowing the field feed the chicken
milk the cows
Teacher Students
Content
Cho HS đọc bài khoá lần 1 và tìm câu trả lời
cho 3 câu trả lời trên
Matching: Yêu cầu HS lµm bµi tËp a, ghÐp tõ ë
cét A víi gi¶i thÝch ë cét B
- Gäi HS tr¶ lêi và cho đáp án đúng
Cho HS đọc lại bài lần 2 và làm bµi tËp b, sư
dơng th«ng tin tõ đoạn văn, tìm từ trong bài khoá
và điền vào chỗ trống - Giải thích từ hotdog:
bánh m× kĐp xóc xÝch nãng”
- Gäi HS ®äc đoạn tóm tắt hoàn chỉnh trớc lớp
HS đọc bài và trả lời câu hỏi
HS ghép bài tập a
HS trả lời
HS đọc bài tìm từ điền vào chỗ
trống
HS đọc bài hoàn chỉnh
Key
a There are 4. They are Mr and Mrs Parker, Peter and Sam
b He completes his homework, feeds the chickens and collect their eggs.
c He feels like a member of the Paker family
Key a
maize - corn feed - give food to eat
grocery store - Where people buy food and small things
part time - shorter or less than standard time
collect - bring things together
Key b
1 Ohio 2 farmer
3 works part – time at a grocery store 4 Peter
5 Sam 6 after
7 farm 8 they watch
9 baseball 10 member

4. Post - reading Teacher


Students Content
Ngời soạn: Cao Việt Hà - Gv Trờng THCS Hoµ TiÕn - 55 -
- 55 -
Multiple choice: GV yêu cầu HS
chọn đáp án theo nội dung bài đọc
Yêu cầu HS đặt tiêu đề cho bài đọc
nếu còn thời gian HS hỏi đáp theo cặp
Ex: S1: Where do you
live? S2: I live in
Columbus
..............
HS chọn đáp án đúng
HS có thể đặt tiêu đề cho bài:
- An exchange student in the USA
- An exchange student with the
Parkers
Gỵi ý pháng vÊn:
Van: live – Where in the USA? Columbus, Ohio
- with whom? The Parkers - till when? Beginning of October
The Parkers: job ? Mr Parker farmer Mrs Parker store assistant
number of children? 2 name? Peter and Sam
Multiple choice:
1 Van is a student in the USA bright; foreign; exchange;
intelligent 2 He is now living on a farm
Columbus in the suburb of; in the center of; in; far from
3 Since Van arrived, he has been able to learn about life on a farm
lots of; a lot; a lot of; many 4 Mrs Parker works at a
grocery store less than standard time; in the morning; all day; more than
standard time 5 Van on the weekend
helps the Parkers on the farm; relaxes; eat American food; all the
above

5. Homework Teacher


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Pre - reading Teacher Post - reading Teacher

Tải bản đầy đủ ngay(216 tr)

×