Tải bản đầy đủ - 216 (trang)
Warm up Teacher Pre - listening Teacher

Warm up Teacher Pre - listening Teacher

Tải bản đầy đủ - 216trang

UNIT 3: A trip to the countryside PERIOD 3: Listen

I. Mục tiêu bài học


- HS có khả năng nghe hiểu nắm bát và theo dõi thông tin
- Qua bài nghe HS biết về tuyến đờng về quê Ba

II. Đồ dùng dạy học


- Đài, băng
- Bản đồ trang 25 sgk.
- Bảng phụ poster

III. Hoạt động dạy học


1. Warm up Teacher


Students Content
GV cho một số từ , yêu cầu HS sắp xếp các từ theo 2 chủ
điểm nông thôn và thành thị HS sắp xếp từ theo chủ
điểm
City
- highway No.1 - gas station
- airport - park
- movie theatre
Country
- banyan tree - bamboo forest
- pond - rice paddy

2. Pre - listening Teacher


Students Content
GV giíi thiƯu t×nh huèng bµi nghe vµ yêu cầu bài tËp “ Ba’s
family and Liz take a bus from their house in the city to their
home village in the country. Listen to the trip to Ba’s village. Match
the places on the bus route with the letter on the map. Start at ”
Ordering: Cho HS xem b¶n đồ sgk
- Yêu cầu HS đọc 9 địa điểm trong bài và đoán những nơi trong bản
đồ là những nơi nµo vµ thø tù xt hiƯn cđa chóng trong bµi nghe
HS nghe giíi thiƯu t×nh hng và yêu
cầu bài nghe
HS quan sát bản đồ HS ®äc 9 tõ và
đoán thứ tự
Ngời soạn: Cao Việt Hà - Gv Trêng THCS Hoµ TiÕn - 51 -
- 51 - Guess
Listen 1
C4 highway
No.1
2 ..........
3 ..........
4 5
6 7
8 9
Teacher Students
Content
Cho HS nghe băng lần 1 để nắm khái quát nội dung bài
- Cho HS nghe lần 2, yêu cầu HS ghép tên địa điểm cho sẵn với các
nơi đợc đánh dấu bằng chữ cái trên bản đồ
- Yêu cầu HS so sánh kết quả nghe đợc với bạn
- Cho HS nghe lần 3 để kiểm tra câu trả lời
- Gọi HS lên bảng viết địa điểm nghe đợc lên bản đồ
- GV chữa lỗi, thống nhất đáp án Ordering sentences to show their
route - GV treo b¶ng phơ, yêu cầu HS
sắp xếp lại các câu theo trình tự lộ trình về quê Ba
1 The bus dropped everyone off at the parking lot 10 meters from a
big old banyan tree. 2 The bus crossed the Dragon
Bridge and stopped at the gas station.
3 Instead of turning left towards a small airport, the bus went in the
opposite direction 4 The bus continued north on
highway No.1 5 The bus turned left on to a road
which went through a small bamboo forest
HS nghe băng lần 1 HS nghe và làm bài
tập
HS so sánh câu trả lời HS nghe để kiểm tra
đáp án HS lên bảng viết
Ghi đáp án đúng
HS sắp xếp l¹i theo trËt tù các câu vừa
nghe 4 - 2 - 3 - 5 - 1
Key
A: banyan tree B: airport
C: highway No.1 D: Dragon Bridge
E: gas station F: store
G: pond H: bamboo forest
I: parking lot
Lời thoại băng nghe:
At 6.30 in the morning, the bus collected Ba and his family from their home. After picking everyone up, the bus continued north on highway No.1. It
crossed the Dragon Bridge and stopped at the gas station to get some more fuel. The, it left the highway and turned left onto a smaller road westward. This road ran
between green paddy fields, so the people on the bus could see a lot of cows and buffaloes. The road ended before a big store beside a pond. Instead of turning left
towards a small airport, the bus went in the opposite direction. It didin’t stay on
Ngêi soạn: Cao Việt Hà - Gv Trờng THCS Hoà TiÕn - 52 -
- 52 -
Finally, the bus dropped everyone off at the parking lot 10 meters from a big old banyan tree. It parked there and waited for people to come back in the
evening.

4. Post - listening Teacher


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Warm up Teacher Pre - listening Teacher

Tải bản đầy đủ ngay(216 tr)

×