Tải bản đầy đủ - 216 (trang)
Warm up Teacher Pre- writing Teacher

Warm up Teacher Pre- writing Teacher

Tải bản đầy đủ - 216trang

Unit 2: Clothing Period 5:Write

I. Mục tiêu bài học


- HS có khả năng viết, trình bày một vấn đề đơn giản theo cách riêng cuả mình - Biết bày tỏ quan điểm hay ý kiến cá nhân về một vấn đề cụ thể.
- Viết bài văn trình bày lập luËn ñng héi ý kiÕn cho r»ng HS trung häc nên mặc th- ờng phục

II. Đồ dùng dạy học


- Bảng phụ poster ghi outline A, outline B

III. Hoạt động d¹y häc


1. Warm up Teacher


Students Content
Chatting: Do you wear school uniform?
When do you wear uniform? Should students wear uniform at
school? Why or why not? HS nãi chun
cïng GV

2. Pre- writing Teacher


Students Content
Giíi thiƯu cho HS b¶ng trình bày bố cục nội dung và ngôn ngữ
cần dïng khi tr×nh bày quan điểm hay ý kiến cá nhân vỊ mét
vÊn ®Ị trang 18 SGK How many parts are there?
Name each part?
Giíi thiƯu tõ míi
Rub out and remember xem phụ lục: xóa và nhớ các từ vừa
giới thiệu HS nh×n SGK, nghe
GV giíi thiƯu và trả lời
- HS nghe giíi thiƯu tõ, ®äc tõ
HS ghi nhí tõ
XXXVI Words
be proud ofv: tù hµo, h·nh diƯn
feel equalv:cảm thấy bình đẳng
bear ones namev: mang tên của ai
feel comfortablev:cảm thấy thoải mái
freedom of choicen: tù do lùa chän
self confidentadj:
Ngời soạn: Cao Việt Hà - Gv Trêng THCS Hoµ TiÕn - 37 -
- 37 -
Cho HS đọc dàn ý A và đoạn văn mẫu trình bày lý lẽ ủng hộ ý
kiến cho rằng HS trung học nên mặc đồng phục lu ý các thành
phần chính và ngôn ngữ đợc dùng trong mỗi phần:
I think; Firstly... -Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi
về néi dung bµi mÉu: Is it necessary for secondary
school students to wear uniform? Why should students wear
uniform? Yêu cầu HS đọc dàn ý B
poster và làm nhóm thảo luận bổ sung thêm các ý kiến lập luận
cho răng HS trung học nên mặc thờng phục
HS đọc dàn ý và đoạn văn mẫu
- HS trả lời theo nội dung bài mẫu A
- HS đọc dàn ý B và thảo ln nhãm, bỉ
sung tù tin
XXXVII Gỵi ý bỉ sung
Casual clothes: - covenient; fun;
comfortable -Students can choose
what sizes, color and fashions of clothes they
like -They can wear their
favorite clothes - Student can wear any
tidy and clean clothing to school

3.While- writing Teacher


Students Content
Yêu cầu HS viết nhóm dựa vào dàn ý B và đoạn văn mẫu a
-GV đi quanh lớp giúp đỡ, cung cấp ngữ liệu nếu cần
-Yêu cầu các nhóm đổi bài viết để so sánh
-HS viết theo nhóm vào bảng phụ
HS đổi bài, so sánh bài với nhóm bạn
Bài viết gợi ý:
My opinion is that secondary school students should wear casual clothes. Firstly, casual clothes make students feel comfortable
Secondly, wearing casual clothes gives students freedom of choice. They
have rights to choose sizes, colors, and fashions of clothes that they love Thirdly, casual clothes make students feel self- confident when they are in
their favorite clothes. Ngời soạn: Cao Việt Hà - Gv Trờng THCS Hoµ TiÕn
- 38 - - 38 -
Finally, casual clothes make school more colorful and lively. In conclusion, secondary school students should wear casual clothes.
Wearing casual clothes is convenient, comfortable, and fun.

4. Post- writing Teacher


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Warm up Teacher Pre- writing Teacher

Tải bản đầy đủ ngay(216 tr)

×