Tải bản đầy đủ - 216 (trang)
Warm up Teacher Hoạt động dạy học

Warm up Teacher Hoạt động dạy học

Tải bản đầy đủ - 216trang

Unit 2: Clothing XXVI
Period 4:Read
I
. Mục tiêu bài học
- HS đọc và tìm hiểu về lịch sử phát triển của quần bò Jeans - Thực hành bài kĩ năng đọc hiểu có dạng bài tập đọc lớt toàn bài tìm thông tin cụ
thể điền vaò chỗ trống, trả lời các câu hỏi về nội dung bài đọc

II. Đồ dùng dạy học


- Tranh ảnh minh họa về quần bò Jeans

III. Hoạt động dạy học


1. Warm up Teacher


Students Content
Hang man: Đoán từ chỉ một kiểu quần mà các bạn
trẻ rất yªu thÝch xem phụ lục cách chơi
- HS đoán từ Hang man
1 J E A N S 2
3
5 6
4 7 8
2.Pre -reading Teacher
Students Content
Eliciting questions: Giíi thiƯu chủ đề bài học bằng
cách đặt mét sè c©u hái dÉn d¾t
Who love wearing Jeans very much?
What was the jean cloth made from?
Do you know when jeans appeared for the first time?
And where? Giíi thiƯu mét sè tõ míi
b»ng trùc quan, giải thích, khuyến khích HS đoán nghĩa từ
Ex: ChØ vµo bµn GV T: “This table is made of
wood. Wood is the material of the table”.
-“Sailor works in a ship” - HS th¶o luận cặp
đoán câu trả lời
Students young man The jean cloth was
made from... Jeans appeard for the
first time in ...
HS nghe giíi thiệu từ, đoán từ, đọc từ
XXVII Words
materialn: chÊt liƯu sailorn: thđy thđ
embroideredadj: cã thªu hoa văn, hình
cotonn: bông wear outv: mòn rách
salen: viêc bán, doanh thu
Ngời soạn: Cao Việt Hà - Gv Trêng THCS Hoµ TiÕn - 34 -
- 34 -
Vocabulary game: What and wherexem phụ lục
trò chơi xóa và nhớ các từ vừa học trong vòng tròn
HS tham gia trò chơi labeln: nhãn hiệu
2.While -reading Teacher
Students Content
Cho HS đọc lớt bài và so sánh câu trả lời dự đoán trớc
khi đọc. Khuyến khích HS có thể đoán nghĩa một số từ theo
ngữ cảnh bài trong khi đọc nh :
young generation: thế hệ trẻ out of fashion: lỗi thời, hết mốt
style: kiểu, mẫu Cho HS đọc thầm bài, hoàn
thành bài tập a: tìm từ, cụm từ để hoàn thành câu
- Yêu cầu HS so sánh kết quả với bạn bên cạnh
- Gọi một số HS trình bày trả lời trớc lớp
-GV sửa lỗi và cho đáp án đúng
Yêu cầu HS đọc thầm lại bài đọc và tìm câu trả lời bài tập b
-GV tỉ chøc trß ch¬i “ Box and ball: Chia lớp thành 2 đội
phát cho một đội A cái hộp có các mảnh giấy ghi 5 câu hỏi
phần b, đội B một quả bóng. + GV bật băng 1 bài hát vui,
các em lần lợt chuyền bóng và hép cho nhau. GV dừng bài
hát lúc nào thì em cầm hộp trên tay sẽ chọn câu hỏi trong
hộp và hỏi. Em cầm bóng của đội B phải trả lời khi trả lời đ-
ợc 2 đến 3 câu hỏi, yêu cầu hai đội đổi bóng và hộp cho nhau.
Đội B hỏi đội A trả lời -HS đọc lớt bài so sánh
câu trả lời dự đoán
- Đoán từ theo ngữ cảnh
- HS đọc thầm tự làm bài
-HS so sánh bài làm với bạn
-HS trả lời
-Viết đáp án đúng - HS đọc thầm bài
- HS nghe hát chuyền hộp và bóng, hỏi và trả
lời đội nào có nhiều bạn trả lời nhanh, đúng
hơn thì thắng cuộc
XXVIII XXIX
XXX XXXI
XXXII
XXXIII Key a
1 18
th
century...jean clotth....
2 1960s:...students.... 3 1970s:...cheaper....
4 1980s:...fashion... 5 1990s:...sale..........
XXXIV Key b
1. The word jean comes from a kind of
material that was made in Europe.
2. The 1960s’ fashions were embroidered
jeans, painted jeans and so on
3. Because jeans became cheaper
4. Jeans at last became high fashion clothing
in the 1980s 5. The sale of jeans
stopped
growing because the worldwide
economic situation got worse in the 1990s

4. Post -reading


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Warm up Teacher Hoạt động dạy học

Tải bản đầy đủ ngay(216 tr)

×