Tải bản đầy đủ - 216 (trang)
Mục tiêu bài học Đồ dùng dạy học Hoạt động dạy học

Mục tiêu bài học Đồ dùng dạy học Hoạt động dạy học

Tải bản đầy đủ - 216trang

Unit 2: Clothing XV
Period 2:speak

I. Mục tiêu bài học


- HS có khả năng hỏi đáp về thói quen, sở thích cá nhân về cách ăn mặc - Giới thiệu một số từ vựng về các kiểu quần áo
- Giáo dục cho HS cách ăn mặc phù hợp

II. Đồ dùng dạy học


- Tranh về các kiểu quần áo trang 14, 15 - Phiếu học tập handouts

III. Hoạt động dạy học


1.Warm up Teacher


Students Content
Network
- GV yêu cầu HS tìm từ về chủ điểm clothing
HS tìm và phát biểu
2.Presentation XVI
Teacher Students
Content
GV bỉ sung phÇn Network, ®ång thêi giíi
thiƯu tõ míi dïng các tranh vẽ trang 14,15
Yêu cầu HS ghép tranh với các cụm từ phần a
- Yêu cầu HS so sánh bài làm với bạn
- Gọi HS trình bày bài tập -HS quan s¸t tranh,
nhËn biÕt nghÜa tõ, ®äc từ
- HS ghép tranh với từ
-HS so sánh
-Hs trả lời
Words
plaid:kẻ ca rô plain: trơn, không có hoa, hình
vẽ short- sleeved: tay cộc
sleeveless: không có tay áo striped: có vạch kẻ
baggy: rộng thùng thình faded: bạc màu
XVII Key a
a- 1 a colorful T- shirt b- 5 a sleeveless sweater
c- 6 a striped shirt d – 3 a plain suit
e - 8 faded jeans
Ngêi so¹n: Cao ViƯt Hµ - Gv Trêng THCS Hoµ TiÕn - 26 -
- 26 -
clothing T-shirt
skirt Jeans
trousers
dress Jacket
Vocabulary game: Chain game
- GV nói câu đầu tiên sau đó yêu cÇu HS nãi tiÕp
nÕu líp yÕu GV cã thĨ cho HS gỵi ý bằng cách
giơ tranh. T:I have a colorful T-shirt
Hoặc GV cã thÓ dïng mét sè tranh vẽ về các
loại quần áo, yêu cầu HS dùng từ vừa học, gọi tên
các loại quần áo trong tranh
-HS ghi đáp án
-HS lần lợt đặt câu nối tiÕp c©u cđa GV:
S
1
: I have a colorful T- shirt and a plaid
skirt S
2
: I have a colorful T- shirt, a plaid skirt
and a plain suit etc...
HS nh×n tranh, đọc tên các loại quần ¸o
trong tranh f- 4 a short- sleeved blouse
g - 7 baggy pants h - 2 a plaid skirt
i - 9 blue shorts

3.Practice Teacher


Students Content
Survey: Cho HS ®äc phiÕu ®iỊu tra gợi ý
giải thích nếu cần -Yêu cầu HS viết thêm 2
câu hỏi vào phiếu - Gäi 1, 2 HS đọc câu
hỏi của mình - Ph¸t “handouts” cho
HS, yêu cầu HS dựa theo bảng câu hỏi trên và
tham khảo từ, cơm tõ ë mơc a ®Ĩ pháng vÊn lÉn
nhau - GV làm mẫu với 1 HS
khá What do you usually
wear on the weekend? -HS ®äc phiÕu ®iỊu
tra
-HS tù viÕt c©u hái -HS ®äc c©u hái tr-
íc líp
- HS tr¶ lêi GV I usually wear
casual clothes, for
XVIII Gợi ý 2 câu hỏi
1. What type of clothing do you wear on Tet Lunar New Year
holiday? 2. What would you wear to a
party?
Ngêi so¹n: Cao ViƯt Hµ - Gv Trêng THCS Hoµ TiÕn - 27 -
- 27 -
-Yêu cầu HS hỏi đáp t- ơng tự HS hỏi đợc bao
nhiêu bạn thì điền vào cột Name
- Gọi HS trình bày l¹i cc pháng vÊn tríc líp
example a plaid skirt and a colorful
T-shirt. I like pink Because
it’s comfortable
- HS dùa theo híng dÉn, pháng vÉn các
bạn và điền vào handouts
- HS trình bày pháng vÉn tríc líp
XIX Gỵi ý pháng vÊn
Ex1: S
1
: What would you wear to a party?
S
2
: I like colorful clothes S
1
: Why? S
2
: Because I want everyone to look at me
Ex2: S
1
:What’s your favorite type of clothing?
S
2
: I like the simple clothes: white shirt and dark trouser. I
don’t like colorful clothes because they aren’t suitable for
school girl Ex3:
S1:What do you think of your school uniform?
S
2
: It’s beautiful and unique. White shirt and dark trousers for
boys and white aodai for girls

4.Production Teacher


Students Content
Yêu cầu HS báo cáo kết quả cc pháng vÊn vỊ
c¸c lo¹i trang phơc mà nhiều bạn trong nhóm
mình thích mặc vào các dịp khác nhau theo mÉu
vÝ dơ phÇn c HS tỉng kết theo
nhóm Đại diện nhóm phát
biểu tỉng kÕt tríc líp
Mét sè gỵi ý tæng kÕt
-Ha said she liked wearing casual clothes because it’s
very comfortable. - Most girls said they liked to
wear the white traditional aodai
..........
5.Home work Teacher
Students
Ngời soạn: Cao Việt Hà - Gv Trêng THCS Hoµ TiÕn - 28 -
- 28 -
co lo
r pi
nk
Ty pe
o f
clo th
in g
Ca su
al
N am
e Ha
- HS nghe híng dÉn lµm bµi tËp vµ ghi bµi về nhà
Ngời soạn: Cao Việt Hà - Gv Trờng THCS Hoµ TiÕn - 29 -
- 29 -
Unit 2: Clothing Period 3:listen

I. Mục tiêu bài học


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu bài học Đồ dùng dạy học Hoạt động dạy học

Tải bản đầy đủ ngay(216 tr)

×