Tải bản đầy đủ - 216 (trang)
Pre – Reading While -Reading Teacher

Pre – Reading While -Reading Teacher

Tải bản đầy đủ - 216trang

Unit 1: A visit from a pen pal Period 4: read
I
. Mục tiêu bài học
- HS luyện phát triển kĩ năng đọc hiểu và tìm các thông tin cần thiết về đất nớc Malaysia
- Qua bài đọc HS hiểu biết thêm về đất nớc Malaysia

II. Đồ dùng dạy học


- Bảng phụ poster

III. Hoạt động dạy học


1.Warm up Teacher


Students Content
Crossword puzzle GV nêu các ô chữ là tên của
các nớc trong hiệp hội Asean - Các em nghe gợi ý để tìm ra
tên các nớc theo hàng ngang -Lu ý HS có quyền đoán từ
hàng dọc mà không cần thiết phải đoán hết từ hàng ngang
1.The capital of this country is Yangon
2. HaLong Bay is in this country
3. The capital of this country is Manila
4. The capital of this country is Vientiane
5. The capital of this country is Begawan
6. The capital of this country is Jakarta
7. Angkor Wat temple is in this country
8. The capital of this country is Bangkok
HS tham gia đoán tên các
nớc
Từ hàng dọc là: MALAYSIA

2. Pre Reading


Ngời soạn: Cao ViƯt Hµ - Gv Trêng THCS Hoµ TiÕn - 12 -
- 12 -
M I A N
M
A V I E T N
A M P H I
L I P P I N L
A O B R U N E
Y I N D O N E
S I A C A M P U C H
I A T H
A I L A N D
Teacher Students
Content
GV treo b¶n đồ vùng Đông Nam á, chỉ vµo níc
Malaysia, cho HS nhËn ra 2 vïng East Malaysia và West
Malaysia, xác định vị trí thủ đô
-GV dẫn dắt: “ Malaysia is one of the countries of the
Assocition of South East Asian Nations”
- Cho HS nhìn bảng thông tin về Malaysia phần a. hái
xem c¸c em cã biÕt thông tin nào không, ®ång thêi
gi¶i thÝch mét sè tõ míi
- Khun khích HS nêu các thông tin về đất nớc
Malaysia mà các em biÕt What do you know about
Malaysia? HS theo dõi bản
đồ, nghe GV giới thiệu
-HS nhìn bảng phần a nghe giải
thích thông tin
HS phát biểu các thông tin mà các
em biết
Words:
arean: diện tích climaten: khí hậu
Unit of currency n: đơn vị tiền tệ
Official religionn: tôn giáo chính thøc
compulsory adj: b¾t buéc
- Malaysia is in the South East Asian
- The capital of Malaysia is Kuala Lumpur
-It has PETRONAST Twin Towers
............

3. While -Reading Teacher


Students Content
Yêu cầu HS đọc thầm bài tìm thông tin điền vào các
mục thích hợp trong bảng a
- Gọi HS trả lời - GV chữa lỗi nếu có và đa ra
đáp án đúng HS đọc bài và hoàn
thành bảng a
- HS trả lời - Viết đáp án ®óng
IV Key a
1 Area: 329,758 sq km 2 Population: over 22
million 3 Climate: tropical
climate 4 Unit of currency:
ringgit consisting of 100 sen
5 Capital city: Kuala Lumpur
6 Official religion: Islam 7 National language:
Bahasa Malaysia
Ngêi soạn: Cao Việt Hà - Gv Trờng THCS Hoà Tiến - 13 -
- 13 -
Treo bảng phụ ghi bài tập b True or False
- Cho HS đọc lại đoạn văn để trả lời theo cặp
- Gọi HS trả lời trớc lớp - Chữa lỗi và cho đáp án ®óng
- HS ®äc l¹i bài khóa và làm cặp
-HS trả lời trớc lớp - Viết đáp án đúng
8 Compulsory second language: English
Key b
1 T 2 F. There are more than
two religions 3 F. English, Chinese,
and Tamil are also widely spoken
4 F. One of the three: Malay, Chinese, Tamil
5 F. English is a compulsory
second language, not primary
language of instruction

4. Post -Reading Teacher


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Pre – Reading While -Reading Teacher

Tải bản đầy đủ ngay(216 tr)

×