Tải bản đầy đủ - 216 (trang)
Pre – Listening Teacher While- Listening Teacher

Pre – Listening Teacher While- Listening Teacher

Tải bản đầy đủ - 216trang

Tuần 2
Unit 1: A visit from a pen pal Soạn ngµy: .. .. 200 Period 3: Listen

i. Mục tiêu bài học


- Học sinh có khả năng nghe và chọn tranh theo nội dung bài về chuyến đi tham quan Mỹ của Carlo

II. Đồ dùng dạy học


- Đài, băng - Tranh trang 9 sgk

III. Hoạt động dạy học


1.Warm up Teacher


Students Content
Kims game: Cho HS xem 6 tranh phần Listen khoảng
1 - Chia lớp thành 2 đội, yêu
cầu HS viết tất cả các tõ chØ c¸c vËt trong tranh theo trÝ
nhí - HS quan s¸t tranh
- HS ë 2 đội lên bảng viết, đội nào viết đợc
nhiều từ và chính xác hơn thì thắng
grass flower
park bus
restaurant sign
table
.............

2. Pre – Listening Teacher


Students Content
Cho HS xem 6 tranh trang 9, yêu cầu nhận biết
từng tranh nói về cái gì, ở đâu, có những hoạt động
gì trong tranh theo cặp - Gọi HS phát biểu, ghi ý
chính lên bảng
Giới thiệu tình huống bài nghe: “ Tim Johns
- HS xem tranh thảo luận theo cặp
- HS tr¶ lêi theo tranh
- HS nghe giíi thiƯu néi dung bµi nghe
Tranh a
1
:
-Walking on the grass - There is a sign “ No walking
on the grass”
Tranh a
2:
- Picking flowers up - There is a sign “No Picking
flowers up”
Tranh b1:
-A bus has number 103
Tranh b
2
:
-A bus has number 130
Tranh c
1
:
There is a Mexican restaurant
Tranh c
2
:
There is a hamburgers restaurant
Ngời soạn: Cao Việt Hà - Gv Trờng THCS Hoà Tiến - 8 -
- 8 -
- HS đoán

3. While- Listening Teacher


Students Content
Mở băng lần 1 cho HS nghe kh¸i quát toàn bài
- Mở băng lần 2 yêu cầu HS nghe và tìm tranh đúng với
nội dung bài nghe - Yêu cầu HS so sánh câu trả
lơì với bạn - Gọi một vài em đọc câu trả
lời trớc lớp - Mở băng lần 3 cho HS
kiÓm tra đáp án và đa ra đáp án đúng
- HS nghe băng - Nghe băng và chọn
tranh
- HS so sánh kết quả nghe với bạn
- Trả lời trớc lớp
- Chép ®¸p ¸n ®óng
Key
a - 1 b - 2
c - 2
Lời thoại băng nghe:
Tim: Are you hungry, Carlo? Carlo: Yes
Tim: Okay. Let’s go to a restaurant downtown. If we go through the park,
we can catch a bus on Ocean Drive Carlo: That’s fine. I really like walking in the park. You’re lucky to have a
place like this close to your home. It’s so beautiful with all the trees and flowers and a pond in the middle
Tim: Carlo Be careful. You’re walking on the grass. The park keeper is growing some more- you’ll kill the new grass
Carlo: Oh, sorry. I didn’t see the sign Tim: Come on. It’s time we caught the bus
Carlo: Is that our bus, Tim? Tim: No. That’s a 103 bus. We want the number 130
Carlo: Where are we going to eat? Tim: It’s up to you. There’s a new Mexican restaurant in town
Ngời soạn: Cao Việt Hà - Gv Trêng THCS Hoµ TiÕn - 9 -
- 9 - Guess
Listen a
b c
Carlo: Oh, no. I can eat Mexican food at home. I love American food. I’d rather eat hamburgers
Tim: Okay. I know exactly where we need to go

3. Post -Listening Teacher


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Pre – Listening Teacher While- Listening Teacher

Tải bản đầy đủ ngay(216 tr)

×