Tải bản đầy đủ - 215 (trang)
Warm up Teacher Presentation Teacher Practice Teacher

Warm up Teacher Presentation Teacher Practice Teacher

Tải bản đầy đủ - 215trang

UNIT 10: Life on other planets PERIOD 2: Speak

I. Mục tiêu bài học


- HS có khả năng sử dụng Modals May và Might để diễn đạt sự kiện, sự việc
có thể có thật -
Luyện phát triển kỹ năng nói theo cặp

II. Đồ dùng dạy học


- Tranh vẽ trang 85; tranh ảnh su tầm về một số hành tinh khác

III. Hoạt động dạy học


1. Warm up Teacher


Students Content
Lucky number: - Viết 8 số lên bảng, có 3 số
may mắn - Yêu cầu HS ở 2 đội chọn số,
mỗi số tơng đơng với 1 câu hỏi, nếu HS chọn đợc số may mắn
thì không phải trả lời câu hỏi vẫn đợc 1 điểm
- Trả lời đúng một câu hỏi đợc 1 điểm
- Đội nào đợc nhiều điểm hơn thì thắng cuộc
HS tham gia trò chơi 1 2 3 4
5 6 7 8 1 Which day is named after
the moon ? Monday 2 What is an another word
for a spaceman? astronauts 3 Lucky number
4 Which planet has life on it ? The Eearth
5 Lucky number 6 What gives us light
during the day? The sun 7 Lucky number
8 In which month is Christmas? December

2. Presentation Teacher


Students Content
Ngời soạn: Cao Việt Hà - Gv Trêng THCS Hoµ TiÕn - 199 -
- 199 -
Rub out and remember: xoá và nhớ các từ vừa giới thiệu
Yêu cầu HS xem tranh đoán và ghép các hình vÏ víi tõ
trong khung - GV thống nhất với cả lớp ý
nghĩa các kí hiệu - Cho 2 HS đọc đối thoại mẫu.
Lu ý c¸ch dïng May và Might để phỏng đoán
+ Giải nghĩa từ Trace: dấu vết
Sparkling: lấp lánh HS nhìn tranh nghe
giới thiệu
HS nghe giải nghĩa từ mới và đọc từ
HS ghi nhí tõ
HS ghÐp tõ với tranh
HS đọc mẫu
Words
minerals n: Khoáng sản microorganism n: vi sinh vật
gemstonesn: đá quý little creatures n: loài sinh vật
nhỏ bé

3. Practice Teacher


Students Content
Yêu cầu HS làm đối thoại theo cặp tơng tự
mẫu a, dùng các tên và kí hiệu thèng nhÊt ë
phÇn a - Gäi mét vµi cặp HS
trình bày đối thoại trớc lớp có thể cho HS lên
bảng chỉ hình vẽ và nói HS hoạt động cặp
HS nói trớc lớp
Một số gợi ý nãi:
Ex1: Hai: What do these dark shapes say,
Hang? Hang: There might be minerals in
Mars Hai: And what about those signs on
the left corner? Hang: Well, they might be lots of gas
Ex2: Tuan: What do these circles say,
Long? Long: There might be lots of gas
Tuan: And how about small circles in the middle?
Long: There might be traces of microorganism.

4. Production


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Warm up Teacher Presentation Teacher Practice Teacher

Tải bản đầy đủ ngay(215 tr)

×