Tải bản đầy đủ - 215 (trang)
Practice Teacher Prodution Teacher Homework Teacher

Practice Teacher Prodution Teacher Homework Teacher

Tải bản đầy đủ - 215trang

GV giới thiệu bài đọc
UFOS? It says that thousands of people have seen them and that
they really exist. - GV cho HS đọc phần mở bài và
tìm các ý kiến khác nhau xoay quanh chủ đề UFO
Giới thiƯu mét sè tõ míi Gap – fill: Yêu cầu HS điền
một số từ vừa học vào chỗ trống trong các câu sau đây:
1 UFO is an unidentified 2 Earth is the on which
we live 3 is a vehicle that travels
in space 4 The woman said that she saw
a UFO and two in it 5 The synonym of falling star is
Nghe giíi thiệu chủ đề bài học
HS đọc bài nêu một số ý kiÕn
+ Some people have seen UFO, believe to
be spacecraft from another planets.
+ Many scientists do not believe saw.
+ Some people believe in the
existence of UFOS
HS nghe giíi thiƯu tõ, ®äc tõ
HS ®iỊn tõ thÝch hỵp
1 flying object 2 planets
3 Spacecraft 4 aliens
5 meteor
Words:
Spacecraftn ≈
space ship: tµu vò trơ
aircraft n
plane: máy bay
balloonn: khinh khí cầu meteor: sao băng
evidencen: bằng chứng alienn: ngời ở hành tinh
khác claim v: tự cho là
Sample n: vật mẫu capture v: bắt
a plate like device: vật giống cái đĩa

3. Practice Teacher


Students Content
Ngời soạn: Cao Việt Hà - Gv Trờng THCS Hoà Tiến - 196 -
- 196 -
Yêu cầu HS đọc lại từng đoạn văn và lµm
bµi tËp a, khi đọc đến đoạn văn có từ đợc hỏi
thì hỏi HS : Ex: Which word in the
passage 1 has the meaning “proof” or
support HS đọc thầm bài
khoá và tìm sự kiện về UFO
- HS trả lời
HS đọc soát các đoạn và trả lời
Key a
1. evidence proof, support
2. meteor – falling star, or shooting
star 3. .
aliens – unknown stranger people
or things 4.
collecting – bringing together or
gathering. 5.
captured – caught as a prisoner
6. disappeared became impossible
to see. Cho HS đọc đoạn tóm
tắt bài khoá và tìm thông tin trong bài để điền vào
các chỗ trống bài b
- Cho HS trao đổi bài với bạn
- Gọi HS trả lời GV chữa lỗi và cho đáp án đúng.
HS đọc đoạn tóm tắt và làm bài
Trao đổi kết quả với bạn
HS trả lời
Key b
UFO sightings a
An aircraft, a weather balloon, or a meteor can be mistaken for an alien
spacecraft. b In 1947, a pilot saw
nine large round objects traveling at about
2,800 meters an hour. c There were over
1,500 UFO sightings worldwide in 1952
d In 1954, a woman and her children saw
a UFO above their house
e A farmer saw an egg shaped

object in one of his fields and also aliens collecting soil samples in 1964
f In 1971, two men
claimed they were captured by aliens and taken aboard
a spacecraft. g A pilot
and his plane disappeared after sighting a UFO in 1978.
h In 1981, a Frenchman reported
that he saw a plate like device at a

treetop 30 meters away from his garden.
Ngời soạn: Cao Việt Hà - Gv Trêng THCS Hoµ TiÕn - 197 -
- 197 - Time
Event 1947
1952 1954
1962 1971
1978 1981

4. Prodution Teacher


Students Content
Yêu cầu HS nói lại tóm tắt các sự kiện về UFO
HS tóm tắt

5. Homework Teacher


Students
- Viết một đoạn văn ngắn nói những điều em biết về UFO
- Bài tập .... sách bài tập - Chuẩn bị phần Speak
HS nghe hớng dẫn làm bài tập và ghi bài về nhà
Ngời soạn: Cao Việt Hµ - Gv Trêng THCS Hoµ TiÕn - 198 -
- 198 -
UNIT 10: Life on other planets PERIOD 2: Speak

I. Mục tiêu bài học


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Practice Teacher Prodution Teacher Homework Teacher

Tải bản đầy đủ ngay(215 tr)

×